Deliberació del Consell Reial i Patrimonial de València (13-08-1610)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Die 13 mensis augusti anno à navitate Domini 1610 — Lo Illustrissimo y Excellentissimo Señor D. Luys Carrillo de Toledo, Marques de Carazena etc. ab vot y parer dels oficials Reals patrimonials etc. Per cuant lo dit Doctor Vallés juntament ab Pere Juan de Vilanova altre dels coadjutors del dit offici de Mestre Racional per execució de una deliberació feta per Sa Excelencia y Consell Patrimonial á 13 de juliol pasat, es anát á la ciutat de Xativa á veure lo asiento ques podria pendre en la repartició de les cases y terres dels moros expulsos axi del raval de Sent Joan de dita ciutat com dels franchs de aquella, de lo cual per dit Doctor Vallés se ha fet relació á Sa Excelencia y Consell Patrimonial: Sa Excelencia y Consell Patrimonial dellibera, ordena y proveheix que les dites cases y terres campes se donen per tres anys acomanades als nous pobladors de dit raval de Sent Joan y no á altra persona, ab pacte que tos temps que Sa Magestat envie nou orde, ó disponga de aquelles, en tal cas, lo partit fahedor per execució de la present delliberació, sia de ningun effecte per al any aprés que Sa Magestat haurá declarat sa voluntat; donant facultat al dit Pere Joan de Vilanova pera que juntament ab D. Miguel Fenollet, Batle de dita ciutat, faça la repartició de les terres dels moros de dit raval y fruyts de aquelles en la forma seguent. Primo, que la fulla done á la mitat als vehins del dit raval, y no á altra persona. Item, la terra campa done al cuart, ab obligació de que sembrarán, y que sempre que conste no haver sembrat, que arbitre lo ques podia collir en dita terra y lo heretér pague lo cuart á Sa Magestat com si la haguera sembrada de forment. Item, lo oli done al cuart, apurat y posat en dita casa, hon señalarán en la ciutat ho raval, ab que la fulla, garrofes, oli y viñes se alfarrazen per part de Sa Magestat y hereters, y que los jornals dels alfarrazadors toquen á pagar per entregue als nous pobladors, puix se donen les terres per tres anys. — Item que les terres del secà se donen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al seté. Item que les vinyes done per enguany al terç, y pera el demés anys al cuart. Les cuals terres dits nous pobladors tinguen obligació de llaurar, regar y beneficiar, com es costúm entre llauradors. Item, les garrofes done en lo present any á la mitat, y los demés anys de terç; les cuals hajen de portar dits hereters á dita casa. Item, que al temps ques donarán dites terres, se hajen de inventariar en los Actes de les Encomandes lo numero dels arbres que en cada heretat hya, y la especie de aquells; advertint que lo Batle, advocat fiscal y patrimonial, assessor, escrivá, ni procuradors fiscals, ni altra persona adherent á la Batlía de dita ciutat ni interposades persones per aquells prenguen terres de dits moros sots pena que sels llevarán dites terres y los fruyts serán applicats á sa Magestat, y altres penes á arbitre de Sa Excelencia reservades. Donant facultat pera que dit Vilanova aserca les dites coses puixa fer les diligencies necesaries; manant á cualse vols officials, no impedix quen la execució de la present delliberació en manera alguna, ans bé tos temps que requests serán presten favor, auxili y assistencia personal al dit Vilanova sots pena de cent mil ducats de or, y altres á sa Excelencia reservades; posant en los actes fahedors per dit Vilanova ses autoritat y decret, com no excedeixca en res del contengut en la present delliberació. Actum in Regio Palacio etc. Testes, Batiste Ramon, aguacil, y Joan Gilabert Segarra, notario, habitadors de Valencia.

Fonts[modifica]

  • Coleccion de Documentos Inéditos para la Historia de España, por D. Miguel Salvá y D. Pedro Sainz de Baranda. Tomo XVIII. Madrid, Imprenta de la viuda de Calero, 1851, pàgs. 25-29 (document VII).PD-icon.svg Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)