Deliberació del Consell Reial i Patrimonial de València (15-11-1609)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Deliberació (15-11-1609)
Consell Reial i Patrimonial de València
Després de l'expulsió dels moriscos, les terres quedaren sense gent que collís llurs fruits, i es produiren dubtes sobre de qui eren els drets de les mateixes, que havia de resoldre el Consell Reial i Patrimonial.
 Baixa


Die 15 mensis novembris anno a nativitate Domini 1609 - Lo illustrissimo y Excellentissino Sr. D. Luys Carrillo de Toledo, Marques de Carazena, Señor de les viles de Pinto é Innes, Comanador de Triana, Lochtinent y Capitá General en la present ciutat y regne de Valencia, ab vot y parer dels oficials Reals patrimonials D. Francisco Carrós Pardo de la Casta, Conseller del Orde y Milicia de Alcantera, subdelegat de D. Bernat de Vilarig Carrós, Señor de les Baroníes de sirát, Pandiel y el Tormo, del Consell de Sa Magestat y Batlle General en dita ciutat y regne, D. Bernardino Zanoguera, Conseller de la Orde y Milicia de nostra Señora de Muntesa, Mestre Racional de la Regia Cort, Don Baltasar Sans, doctor en cascun dret, Regent la Assessoría de la Cort de la Batlía General de dita ciutat y regne, Jaume Bertran Cavaller, receptor de les pecunies de la Batlía General de dita ciutat y regne. Per cuant en lo dia de huy, per part de Don Joan Villarasa, Señor ques diu ser dels lochs de Albalát y Segart, y de D. Luys Ferrer de Proxita, Señor ques diu del loch de Quart, se ha representat á sa Excelencia y Consell Real Patrimonial, com per aver manat Sa Magestat llansar los nous convertits del present regne, totes les terres que los vasalls de aquells posehien y tenien en lo realench y terme de la vila de Morvedre per execució del Real bando publicat en la present ciutat y regne, serien dels Señors dels lochs hon habitaven los moriscos que posehien aquelles; y que per cuan per orde de sa Excellencia y Consell Patrimonial, lo Batle de la dita vila de Morvedre hauria fet crida que nengú fos gosát de collir los fruyts de dites terres, per cuant aquelles eren del Patrimoni Real de Sa Magestat, y que fins com Sa Magestat declarás sa Real voluntat aserca de dit fet, fos donat altre orde al dit Batle de Morvedre, que no sels causás perjuhi en los drets. Per ço provehy que lo dit Batle de la dita vila de Morvedre ab asistencia de cascun Señor de cascun loch, que los vasalls de aquells tenien terres en lo terme de dita vila de Morvedre respective, arrende la collita del olí de cascuna heretat de per sí, y lo que procehyrá de dits arrendaments, estiga á dret: y axi mateix, que les dacces y altres grans les faça alfarrazar y collir aquelles per conte de Sa Magestat, y tinga aquelles á dret fins altra cosa sia provehir; y aço sens perjuhi del que preten lo Procurador Patrimonial, y dels drets dels quis dihuen Señors dels lochs sobredits. Actum in Regio Palatio Valentie etc. - Testes Rafel Vilallop, Porter del Consell, y Rodrigo Alvares, verguer, habitador de Valencia.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)

Vegeu també[modifica]