Deliberació del Consell Reial i Patrimonial de València (22-12-1609)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Deliberació (22-12-1609)
Consell Reial i Patrimonial de València
Amb la present, s'atorgà poder a Juan Batiste Gibert per a distribuir terres i cases expropiades als moriscs.
 Baixa


Die 22 Decembris anno à navitate Domini 1609 - Lo Illustrissimo y Excellentissimo Señor D. Luys Carrillo de Toledo, Marques de Carazena etc. ab vot y parér dels oficials Reals patrimonials etc. Per cuant ab delliberació feta per Sa Excellencia y Junta Patrimonial en cuatre del present, se dona facultad a Juan Batiste Gibert, Batle de la vila y honor de Corbera, pera que ab asistencia dels Justicia y Jurats de dita vila y honor, anás repartint les terres y cases de dita Baronía en los vehyns y habitadors de dita Vila, tenint en consideració, en la repartició de dites terres y cases, mes en los vehins de dita Baronía, que en los forasters, preferint los temps als de la terra, pera que ab açó se alentasen a sembrar les terres de dita Baronía, y per los respectes y consideracions a sa Excelencia y Consell Patrimonial ben vists, confiant de la fidelitat e inteligencia del dit Juan Batiste Gibert, y per evitar alguns inconvenients ques podrien seguir: Provehex y dellibera, que dona facultat al dit Batle, pera que á sa voluntat y disposició, puga repartir les cases y terres de dita Baronía en los vehins y habitadors dels lochs de aquella donant á la hu mes y al altre menys deixantho a sa voluntad y arbitre, y de la manera que li pareixerá, aseguranse de las tales persones, que cultivarán dites terres, y tendrán en conrreu dites cases: y si aprés de haver repartit dites terres y cases entre los vehyns de dita Baronía, ne sobraran algunes, dona facultat al dit Batle pera que aquelles done a altres persones estrangeres deixantho tot à sa desposicio y voluntat, com se confia queu fará com á bon criat de Sa Magestat. Actum in Regio Palatio etc. Testes Batiste Ramon, aguacil, y Rodrigo Alvares, verguer, habitadors de Valencia.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)