Deliberació del Consell Reial i Patrimonial de València (22-12-1609)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Deliberació (22-12-1609)

del Consell Reial i Patrimonial de València

Amb la present, s'atorgà poder a Juan Batiste Gibert per a distribuir terres i cases expropiades als moriscs.


Die 22 Decembris anno à navitate Domini 1609 - Lo Illustrissimo y Excellentissimo Señor D. Luys Carrillo de Toledo, Marques de Carazena etc. ab vot y parér dels oficials Reals patrimonials etc. Per cuant ab delliberació feta per Sa Excellencia y Junta Patrimonial en cuatre del present, se dona facultad a Juan Batiste Gibert, Batle de la vila y honor de Corbera, pera que ab asistencia dels Justicia y Jurats de dita vila y honor, anás repartint les terres y cases de dita Baronía en los vehyns y habitadors de dita Vila, tenint en consideració, en la repartició de dites terres y cases, mes en los vehins de dita Baronía, que en los forasters, preferint los temps als de la terra, pera que ab açó se alentasen a sembrar les terres de dita Baronía, y per los respectes y consideracions a sa Excelencia y Consell Patrimonial ben vists, confiant de la fidelitat e inteligencia del dit Juan Batiste Gibert, y per evitar alguns inconvenients ques podrien seguir: Provehex y dellibera, que dona facultat al dit Batle, pera que á sa voluntat y disposició, puga repartir les cases y terres de dita Baronía en los vehins y habitadors dels lochs de aquella donant á la hu mes y al altre menys deixantho a sa voluntad y arbitre, y de la manera que li pareixerá, aseguranse de las tales persones, que cultivarán dites terres, y tendrán en conrreu dites cases: y si aprés de haver repartit dites terres y cases entre los vehyns de dita Baronía, ne sobraran algunes, dona facultat al dit Batle pera que aquelles done a altres persones estrangeres deixantho tot à sa desposicio y voluntat, com se confia queu fará com á bon criat de Sa Magestat. Actum in Regio Palatio etc. Testes Batiste Ramon, aguacil, y Rodrigo Alvares, verguer, habitadors de Valencia.PD-icon.svg Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)