Edicte de Pere el Cerimoniós als castellans de Pollença i Alaró (03-06-1343)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Edicte als castellans de Pollença i Alaró
Pere el Cerimoniós
Ultimàtum del rei Pere als habitants dels castells de Pollença i Alaró, encara fidels al rei Jaume
 Baixa


  Preterea die martis sequenti intitulata III nonas junii anno predicto Millesimo trecentesimo quadragesimo tertio. Idem dominus Rex Aragonum mandatum suum direxit Castellano vel Castellanis seu cuicumque ac quibuscumque tenentibus subscriptum castrum de Pollença cum littera sua que sequitur in hunc modum.

  En Pere per la gracia de Deu Rey Darago de Valencia de Mallorches de Sardenya e de Corcega e Comte de Barcelona. Als feels seus castella o castellans o quals se vol altres tinents lo castell de Pollença. Salut e gracia. Com nos per raho de execucio de justicia la qual per justes rahons en lo proces daquen fet contengudes feyam e encara continuam de fer contra lalt En Jacme qui fo Rey de Mallorque hajam pres a ma nostra lo Regne de Mallorque et tingam poderosament en senyoria nostra la ciutat e Illa de Mallorches per la qual cosa tots e sengles habitants en la dita ciutat e la illa de Mallorcha e tinents viles e castells e quals que altres coses per lo dit alt En Jacme per qualque linyatge o vincle de obligacio fossen a aquell alt en Jacme tenguts sien per aquell linyatge de vincle o de obligacio tenguts a nos con tot dret quel dit alt En Jacme havia en lo dit Regne sia en nos per justes rahons devolut et transportat per virtut de les quals coses la universitat de la dita ciutat vist e conegut per los jurats e altres bones persones daquella ciutat lo proces dessus dit han fet a nos axi com a senyor lur veer e natural homenatge e sagrament de feeltat. Et lo castella tinent per lo dit alt En Jacme lo castell de Bellveer ha nos aquell retut e deliurat. Per ço a vos deim e manam sots pena de bahia e de cors e daver que encontinent deliurets al amat nostre En Felip de Boyl cavaller portador de la present lo castell de Pollença sens tota triga e contradiccio en altra manera enentariem contra vos e vostres bens per les penes dessus dites axi com a sots meses denegants fer ço que deuen a lur senyor natural. E per tal com los nostres segells novells no havem fets fer encara la present ab lo segell antich nostre havem feta segellar. Data en la ciutat de Mallorcha a III dies del mes de juny del any de nostre Senyor MCCCXLIII. A. vicecanceller.

  Et sub eadem forma misit de verbo ad verbum et sub eodem kalendario castellanis subscriptorum castrorum suas litteras et mandata videlicet an Asalt de Galiana cavaller castella Dallaro e a quals que altres tinents lo dit castell. Data ut supra.

  Item an G. Durfort e an . . . . Tornamira castellans de Sentuiri e a quals que altres tinents lo dit castell. Dada ut supra.

  Mitit etiam idem dominus Rex Aragonum sua mandamenta hominibus castrorum subscriptorum et aliis officialibus et subditis suis cum litera sua continencie subsequentis.

  Petrus Dei gratia Rex Aragonum Valencie Majorice Sardinie et Corsice Comesque Barchinone. Fidelibus hominibus castrorum subscriptorum ceterisque officialibus et subditis nostris ad quos presentes pervenerint. Salutem et gratiam. Cum nos per alias literas nostras mandamus castellanis castrorum de Sentuiri de Alero et de Pollença quod incontinenti deliberare debeant dicta castra nostro nomine Philipo de Boyl militi exibitori presentis. Idem vobis dicimus et mandamus quatenus si forsan iidem Castellani quod absis negarent vobis nollen castra predicta tradere vel restituere dicto Philipo et dictus Philipus haberet vos vel aliquos ex vobis necessarios pro predictis ad requisitionem ejusdem Philipi assistatis eidem super ipsis auxilio consilio et favore quociens et quando et prout inde fueritis requisiti sicut nostram gratiam carius cupitis conservare. Datum in civitate Majorice tertio nonas junii anno Domini Millesimo CCC quadragesimo tertio. A. vicecancellarius.

  Et fuit tradita per dictum dominum Regem dicto Philipo de Boyl super predictis quedam informatio in scriptis cujus s eries sio habetur.

  Memoria sia de ço quel honrat En Felip de Boyl ha a fer sobre ço que li es comenat a recobrar los castells de Sentuiri e de Pollença e Dalaro e dels castellans de aquells castells.

  Primerament que present la letra quel Senyor Rey tramet als dits castellans.
  En apres quels requira fortment ab totes aquelles penes que a aço sien necessaries et spedients de complir les coses en la dita letra contengudes.

  E si aquelles coses complir no volien quen faça fer carta publica per lo notari que sen menara e que façe metra quelque resposta ells facen. E no res menys present als homens la letra quel Senyor Rey lus tramet els man sots forts penes que complesquen ço que en aquella se conten.

  En apres que si los dits castellans demenaven acort sobre les dites coses quel dit Felip de part del dit Senyor Rey lus do espay dun dia dins lo qual vinguen denant lo Senyor Rey. E en aquest cas quels assegur de part del dit Senyor Rey.



Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)