El sastre

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaEL SASTRE
     { \tempo \markup {\italic Alegret} \time 3/8
      c'8 e' g' g' f' a' a'4 g'8
      c'8 e' g' g' f' a' g'4.    
      \bar "|" \break % salt de línia
      c'8 e' g' g' e' c' d'4 d'8
      f'8 g' a' g' f' d' c'4 r8
      \bar "|" \break % salt de línia
      c'8 e' g' g' e' c' d'4 d'8
      f'8 g' a' g' f' d' c'4 r8
      \bar "|" \break % salt de línia
      c'8 e' g' g' e' c' d'4 d'8
      f'8 g' a' g' f' d' c'4 r8
     }
     \addlyrics { 
      A -- cí n'hi‿ha -- vi -- a un sas -- tre
      que‿en tor -- na -- va de co -- sir
      Se n'en -- con -- trí tres ni -- ne -- tes
      a la vo -- ra del ca -- mí

      Com -- pa -- nyi -- a de ni -- ne -- tes
      no vin -- dran mai més amb mi
      Jo‿em pen -- sa -- va bur -- lâ'm d'e -- lles
      i‿e -- lles s'han bur -- lat de mi
     }
Ací n'hi avia un sastre

que'n tornava de cosî.
Si n'encontri tres ninetes
a la vora del camí.[1]

Companyia de ninetes
no vindran mai més amb mi.
Jo'm pensava burlâ-m d'elles,
i elles s'han burlat de mi.

—Voldrieu venir, ninetes,
una oreta i mitja amb mi?
—Ai sí, per cert, el bon sastre!
cap allà volem venî.
Quan ne pujen la pujada
se les comencen de di.
Ja li'n desfeien les calses:
les hi penjen dalt d'un pi.
Amb una espardenya blanca
les hi feien esclafî.
L'en tiren en una rasa
que s'hi pensava morî.
Reclamava sants i santes:
Gloriós Sant Pelegrí!
que si puc sortir d'aquesta
una missa faré dî!
Ja mentre'ls treballs passava
son germà passa per 'lli:
—No'm pensava que tu, sastre,
te'n deixessis arrendî
per dugues o tres ninetes
a la vora del camí!


 1. Totes les estrofes d'aquesta cançó comencen amb el 3.r y 4.t vers de l'anterior.