Estatut d'autonomia de Catalunya (2006)/Disposicions

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Aprovat pel Parlament espanyol el 30 de març de 2006 i pel poble català en referèndum el 18 de juny de 2006

 

Wikipedia logo
Wikipedia logo
Informació sobre el text.
Wikiquote logo
Wikiquote logo
Citacions i dites.
Wikinews logo
Wikinews logo
Notícies.

 


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)


Disposicions[modifica]

Disposicions addicionals[modifica]

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. DESIGNACIÓ DE SENADORS

1. Correspon al Parlament de designar els senadors que representen la Generalitat al Senat, en els termes que estableix una llei aprovada per la majoria absoluta del Ple del Parlament en una votació final sobre el conjunt del text. La designació s'ha de fer amb una convocatòria específica i en proporció al nombre de diputats de cada grup parlamentari.

2. El Parlament, per mitjà d'una llei aprovada en una votació final sobre el conjunt del text per majoria absoluta, ha d'adequar les normes relatives a l'elecció dels senadors a la reforma constitucional del Senat, en allò que hi correspongui.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. ACORDS AMB EL GOVERN DE L'ESTAT

Si l'Estatut estableix que la posició del Govern de la Generalitat és determinant per a conformar un acord amb el Govern de l'Estat i aquest no l'acull, el Govern de l'Estat ho ha de motivar davant la Comissió Bilateral Generalitat - Estat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES

1. La inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures, exclòs el Fons de compensació interterritorial, s'ha d'equiparar a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya amb relació al producte interior brut de l'Estat per un període de set anys. Aquestes inversions poden emprar-se també per a l'alliberament de peatges o la construcció d'autovies alternatives.

2. A aquest fi, s'ha de constituir una comissió integrada per les administracions estatal, autonòmica i local.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA. CAPACITAT DE FINANÇAMENT

1. La Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat ha d'elaborar els informes necessaris per a avaluar el compliment del que disposa l'article 201.4.

2. Els mecanismes que eventualment s'hagin d'establir per a donar compliment al que disposa l'article 201.4 es poden aplicar gradualment fins a assolir l'objectiu.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA. REVISIÓ DEL RÈGIM ESPECIAL DE L'ARAN

A partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut, en el termini de quatre anys s'ha de revisar i modificar el règim especial de l'Aran per a adaptar-lo, en el que calgui, al que estableix aquest Estatut.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA. ADMINISTRACIÓ ORDINÀRIA

La Generalitat serà Administració ordinària de l'Estat a Catalunya en la mesura que li siguin transferides, mitjançant els instruments que corresponguin, les funcions executives que compleix l'Administració de l'Estat per mitjà dels seus òrgans territorials a Catalunya.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA. RELACIÓ DE TRIBUTS CEDITS

A l'efecte del que estableix l'article 203.2, en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Estatut tenen la consideració de:

1. Tributs estatals cedits totalment: - Impost sobre successions i donacions.

 • Impost sobre el patrimoni.
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • Tributs sobre jocs d'atzar.
 • Impost sobre les vendes al detall de determinats hidrocarburs.
 • Impost sobre determinats mitjans de transport.
 • Impost sobre l'electricitat.

2. Tributs estatals cedits parcialment:

 • Impost sobre la renda de les persones físiques.
 • Impost sobre el valor afegit.
 • Impost sobre hidrocarburs.
 • Impost sobre les labors del tabac.
 • Impost sobre l'alcohol i begudes derivades.
 • Impost sobre la cervesa.
 • Impost sobre el vi i begudes fermentades.
 • Impost sobre els productes intermedis.

El contingut d'aquesta disposició es pot modificar per mitjà d'un acord entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat, el qual l'ha de tramitar com a projecte de llei. A aquest efecte, la modificació d'aquesta disposició no es considera com a modificació de l'Estatut.

L'abast i les condicions de la cessió han d'ésser establerts per la Comissió Mixta a què fa referència l'article 210 que, en tot cas, l'ha de referir als rendiments a Catalunya. El Govern de l'Estat ha de tramitar l'acord de la Comissió com a projecte de llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA. CESSIÓ DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

El primer projecte de llei de cessió d'impostos que s'aprovi a partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut ha de contenir, en aplicació de la disposició anterior, un percentatge de cessió de l'impost sobre la renda de les persones físiques del 50%.

Es considera com a produït al territori de Catalunya el rendiment cedit de l'impost sobre la renda de les persones físiques que correspongui als subjectes passius que hi tenen llur residència habitual. Igualment, s'ha de proposar d'augmentar les competències normatives de la Generalitat sobre el dit impost.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA. CESSIÓ DE L'IMPOST SOBRE HIDROCARBURS, DE L'IMPOST SOBRE LES LABORS DEL TABAC, DE L'IMPOST SOBRE L'ALCOHOL I BEGUDES DERIVADES, DE L'IMPOST SOBRE LA CERVESA, DE L'IMPOST SOBRE EL VI I BEGUDES FERMENTADES I DE L'IMPOST SOBRE PRODUCTES INTERMEDIS.

El primer projecte de llei de cessió d'impostos que s'aprovi a partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut ha de contenir, en aplicació de la disposició addicional setena, un percentatge de cessió del 58% del rendiment dels impostos següents: l'impost sobre hidrocarburs, l'impost sobre les labors del tabac, l'impost sobre l'alcohol i begudes derivades, l'impost sobre la cervesa, l'impost sobre el vi i begudes fermentades i l'impost sobre productes intermedis. L'atribució a la comunitat autònoma de Catalunya es determina en funció dels índexs que en cada cas corresponen.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL DESENA. CESSIÓ DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

El primer projecte de llei de cessió d'impostos que s'aprovi a partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut ha de contenir, en aplicació de la disposició addicional setena, un percentatge de cessió del 50% del rendiment de l'impost sobre el valor afegit. L'atribució a la comunitat autònoma de Catalunya es determina en funció del consum en el seu territori.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ONZENA. CAPACITAT NORMATIVA

En el marc de les competències i de la normativa de la Unió Europea, l'Administració General de l'Estat ha de cedir competències normatives sobre l'impost sobre el valor afegit en les operacions efectuades en fase detallista els destinataris dels quals no tinguin la condició d'empresaris o professionals i en la tributació en fase detallista dels productes gravats pels impostos especials de fabricació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL DOTZENA. INTERPRETACIÓ HARMÒNICA

Les normes de la llei orgànica a què fa referència l'article 157.3 de la Constitució i les normes contingudes en aquest Estatut s'han d'interpretar harmònicament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TRETZENA. FONS PROPIS I COMUNS AMB ALTRES TERRITORIS

Els fons propis de Catalunya situats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i a l'Arxiu Reial de Barcelona s'integren en el sistema d'arxius de Catalunya. Per a la gestió eficaç de la resta de fons comuns amb altres territoris de la Corona d'Aragó, la Generalitat ha de col·laborar amb el Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, amb les altres comunitats autònomes que hi tenen fons compartits i amb l'Estat per mitjà dels mecanismes que s'estableixin de mutu acord.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CATORZENA. JOCS I APOSTES

El que disposa l'article 141.2 no és aplicable a la modificació de les modalitats dels jocs i apostes atribuïts, per a finalitats socials, a les organitzacions d'àmbit estatal, de caràcter social i sense finalitat de lucre, d'acord amb el que disposa la normativa aplicable a les dites organitzacions.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUINZENA. TRANSPARÈNCIA

L'Estat, en compliment del principi de transparència, ha de publicar la liquidació provincial dels diversos programes de despesa pública a Catalunya.

Disposicions transitòries[modifica]

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. ADAPTACIÓ DE LES LLEIS I LES NORMES AMB RANG DE LLEI

1. Les lleis del Parlament i les normes amb rang de llei del Govern vigents en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Estatut que eventualment puguin resultar incompatibles amb els drets reconeguts pel títol I mantenen la vigència per un termini màxim de dos anys, en el qual han d'ésser adaptades a la regulació establerta per aquest Estatut.

2. Els grups parlamentaris, els membres del Parlament, el Govern i el Síndic de Greuges, en el termini establert per l'apartat 1, poden sol·licitar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, en els termes establerts per llei, sobre la compatibilitat amb l'Estatut de les lleis del Parlament o de les normes amb rang de llei dictades pel Govern abans de l'entrada en vigor d'aquest. El dictamen no té valor vinculant i pot fer recomanacions al Parlament o al Govern per a modificar o derogar les normes que consideri incompatibles.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. VIGÈNCIA DE DISPOSICIONS TRANSITÒRIES ANTERIORS

Les disposicions transitòries tercera, quarta i sisena de la Llei orgànica 4/1979, del 18 de desembre, d'Estatut d'autonomia de Catalunya, mantenen, en el que correspon, la vigència com a regulació transitòria.

Disposició derogatòria[modifica]

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga la Llei orgànica 4/1979, del 18 de desembre, d'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Disposicions finals[modifica]

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. APLICACIÓ DELS PRECEPTES DEL TÍTOL VI

1. La Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat ha de concretar, en el termini de dos anys a partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut, l'aplicació dels preceptes del títol VI.

2. Els preceptes del títol VI es poden aplicar de manera gradual atenent llur viabilitat financera. En tot cas, aquesta aplicació ha d'ésser plenament efectiva en el termini de cinc anys a partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

L'Agència Tributària de Catalunya, a què fa referència l'article 204, s'ha de crear per llei del Parlament, en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut.

Les funcions que en aplicació d'aquest Estatut corresponguin a l'Agència Tributària de Catalunya han d'ésser exercides, fins que aquesta es constitueixi, pels òrgans que les acomplien fins aleshores.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA. TERMINI DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA D'AFERS ECONÒMICS I FISCALS ESTAT - GENERALITAT

La Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat, que estableix l'article 210, s'ha de crear en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut. Mentre no es constitueixi, la Comissió Mixta de Valoracions Estat - Generalitat n'assumeix les competències. La constitució de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat comporta l'extinció immediata de la Comissió Mixta de Valoracions Estat - Generalitat.

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA. RELACIÓ D'ENTITATS ECONÒMIQUES I FINANCERES

La Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat, en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut, ha de determinar la relació de les entitats a què fa referència l'article 182.