Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana (1982)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana
aprovat per les Corts Generals espanyoles
Fou la norma bàsica de la Comunitat Valenciana entre 1982 i 2006.

Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana (1982)
logo Viquipèdia
logo Viquipèdia
Informació sobre el text

LLEI ORGÀNICA 5/1982, D’1 DE JULIOL, D'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA [DOGV núm. 74, de 15 de juliol]

PREÀMBUL[modifica]

Este Estatut constituïx la manifestació de la voluntat autonòmica del poble de les províncies valencianes, després de l’etapa preautonòmica, a la qual va accedir en virtut del Reial Decret Llei 10/1978, de creació del Consell del País Valencià.

Aprovada la Constitució espanyola, és, en el seu marc, on la tradició valenciana provinent de l’històric Regne de València es troba amb la concepció moderna del País Valencià i dóna origen a l’autonomia valenciana, com a integradora dels dos corrents d’opinió que emmarquen tot allò que és valencià en un concepte cultural propi en l’estricte marc geogràfic que abasta.

TÍTOL I. La Comunitat Valenciana[modifica]

Article 1

 1. El poble valencià, organitzat històricament com a Regne de València, es constituïx en comunitat autònoma, dins de la indissoluble unitat de la nació espanyola, com a expressió de la seua identitat històrica i en l’exercici del dret a l’autogovern que la Constitució reconeix a cada nacionalitat, amb la denominació de Comunitat Valenciana.
 2. La Comunitat Valenciana és l’expressió de la voluntat democràtica i del dret de l’autogovern del poble valencià, i es regix per este Estatut, el qual n’és la norma institucional bàsica.
 3. La Comunitat Valenciana té com a objecte el reforçament de la democràcia i la garantia de la participació de tots els ciutadans en la realització dels fins d’esta.


Article 2

Els drets, els deures i les llibertats del valencians són els establits o els reconeguts per la Constitució i per este Estatut. Correspon a la Generalitat Valenciana, en l’àmbit de les seues competències, promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels ciutadans i dels grups en què estos s’integren siguen reals i efectives; eliminar els obstacles que n’impossibiliten o n’entrebanquen la plenitud; fomentar el desenrotllament de les peculiaritats del poble valencià i facilitar la participació delsvalencians en la vida política, econòmica, cultural i social.


Article 3

El territori de la Comunitat Autònoma és el dels municipis integrats dins de les províncies d’Alacant, Castelló i València.


Article 4

 1. A l’efecte d’este Estatut, tenen la condició política de valencians tots els ciutadans espanyols que tinguen o adquirisquen residència administrativa en qualsevol dels municipis de la Comunitat Autònoma.
 2. Els ciutadans espanyols residents en l’estranger que hagen tingut l’últim veïnatge administratiu a la Comunitat Autònoma Valenciana i acrediten esta condició en el consolat d’Espanya corresponent, gaudiran dels drets polítics definits en este Estatut. Este mateix règim serà aplicat als descendents inscrits com a espanyols, si així ho sol·liciten, en els termes en què ho determine la llei de l’Estat.


Article 5

 1. La senyera tradicional de la Comunitat Valenciana està composta per quatre barres roges sobre fons groc, coronades sobre franja blava vora el pal.
 2. Una llei de les Corts Valencianes podrà determinar la simbologia heràldica pròpia de la Comunitat que integra les tres províncies de Castelló, València i Alacant, i la incorporació a la senyera, damunt de les barres.


Article 6

La seu de la Generalitat Valenciana serà el palau d’este nom, en la ciutat de València.

Les seues institucions podran establir-se i realitzar reunions en qualsevol dels municipis de la Comunitat, d’acord amb allò que la llei dispose.


Article 7

 1. Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà. Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los.
 2. La Generalitat Valenciana garantirà l’ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures necessàries per a assegurar-ne el coneixement.
 3. Ningú podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.
 4. S’atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del valencià.
 5. La llei establirà els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en l’Administració i l’ensenyança.
 6. Es delimitaran per llei els territoris en els quals predomine l’ús d’una llengua i de l’altra, així com els que puguen ser exceptuats de l’ensenyança i de l’ús de la llengua pròpia de la comunitat.


Article 8

Les normes i les disposicions de la Comunitat Autònoma Valenciana tindran eficàcia territorial, amb les excepcions que puguen establir-se i amb les corresponents a l’aplicació de l’estatut personal i d’altres normes d’extraterritorialitat.

TÍTOL II. La Generalitat Valenciana[modifica]

CAPÍTOL I[modifica]

Article 9

 1. El conjunt de les institucions d’autogovern de la Comunitat constituïx la Generalitat Valenciana.
 2. Formen part de la Generalitat: les Corts Valencianes, el President, el Govern Valencià o Consell, i les altres institucions que determine este Estatut.


CAPÍTOL II. Les Corts Valencianes[modifica]

Article 10

La potestat legislativa dins de la Comunitat correspon a les Corts Valencianes, les quals representen el poble. Les Corts Valencianes són inviolables.


Article 11

Són funcions de les Corts Valencianes:

a) Aprovar els pressuposts de la Generalitat Valenciana i les emissions de deute públic.
b) Controlar l’acció del Govern Valencià.
c) Elegir el president de la Generalitat Valenciana.
d) Exigir, si és procedent, la responsabilitat política del president i del Govern.
e) Exercir el control parlamentari sobre l’acció de l’Administració situada davall l’autoritat de la Generalitat Valenciana. Amb esta finalitat es podran crear, si és el cas, comissions especials d’investigació, o atribuir esta facultat a les comissions permanents.
f) Presentar a la Mesa del Congrés proposicions de llei i nomenar els diputats encarregats de defendre-les.
g) Sol·licitar al Govern de l’Estat l’adopció de projectes de llei.
h) Interposar recursos d’inconstitucionalitat,així com personar-se davant del Tribunal Constitucional.
i) Aprovar, a proposta del Govern Valencià, els convenis i els acords de cooperació amb l’Estat i amb les altres comunitats autònomes.
j) Designar els senadors que han de representar la Comunitat Autònoma Valenciana, d’acord amb el que preveu l’Artícle 69.5 de la Constitució. 4
k) Aquelles altres que els atribuïsquen les lleis i este Estatut.


Article 12

 1. Les Corts Valencianes estaran constituïdes per un nombre de diputats no inferior a 75 ni superior a 100, elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, tal com determine la Llei Electoral Valenciana, segons criteris de proporcionalitat i, si és el cas, de comarcalització. 5
 2. Per a poder obtindre un escó i ser proclamats electes, els candidats de qualsevol circumscripció hauran d’haver estat presentats per partits o coalicions que obtinguen un nombre de vots superior al 5% dels emesos a la Comunitat Autònoma Valenciana.
 3. Els membres de les Corts Valencianes, fins i tot després d’haver cessat en el mandat, gaudiran d’inviolabilitat per les opinions manifestades en actes parlamentaris i pels vots emesos en l’exercici del seu càrrec.
Durant el seu mandat no podran ser detinguts ni retinguts per actes delictius comesos dins del territori de la Comunitat Valenciana, si no és cas de delicte flagrant. Correspon decidir en qualsevol cas, sobre la seua inculpació, processament, presó i juí, al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma. Fora d’este territori la responsabilitat penal serà exigible, en els mateixos termes, davant de la Sala Penal del Tribunal Suprem.
 1. El mandat de les Corts Valencianes serà de quatre anys. Les eleccions se celebraran el quart diumenge de maig cada quatre anys, en els termes prevists en la llei que regule el règim electoral general. En tot cas, les Corts Valencianes electes es constituiran en el termini màxim de noranta dies, comptats des de l’expiració del mandat.


Article 13

La Llei Electoral Valenciana, prevista en l’apartat 1 de l’Artícle anterior, serà aprovada en votació de conjunt per les tres quintes parts de les Corts Valencianes i preveurà un mínim de 20 diputats per cada circumscripció, segons criteris de proporcionalitat respecte de la població, de manera que el sistema resultant no establisca una desproporció que sobrepasse la relació d’u a tres.


Article 14

 1. Les Corts Valencianes aprovaran el seu Reglament de Règim Intern i nomenaran el seu President, la Mesa i una Diputació Permanent.
 2. Les Corts Valencianes funcionaran en Ple o en comissions. Podran delegar en les comissions l’elaboració de lleis sense perjuí que el Ple puga reclamar-ne el debat i la votació.
 3. Les Corts Valencianes es reuniran en sessions ordinàries i extraordinàries. Els períodes ordinaris comprendran quatre mesos i tindran lloc entre setembre i desembre, el primer, i entre febrer i juny, el segon. Les sessions extraordinàries les convocarà el president a proposta del Consell, de la Diputació Permanent o a petició d’una quinta part dels diputats o del nombre de grups parlamentaris que determine el Reglament de Règim Interior. Les sessions extraordinàries acabaran una vegada finalitze l’orde del dia determinat per al qual van ser convocades.
 4. Les Corts Valencianes adopten els acords per majoria simple, excepte disposició expressa en sentit contrari. Per a la validesa dels acords, cal la presència, almenys, de la mitat més un dels diputats.
 5. La iniciativa legislativa correspon als grups parlamentaris, al Govern Valencià i al cos electoral. La iniciativa popular per a la presentació de proposicions de llei que hagen de ser tramitades per les Corts Valencianes serà regulada per estes per llei, en el marc de la llei orgànica prevista en l’Artícle 87.3 de la Constitució.
 6. Les lleis de la Generalitat Valenciana seran promulgades en nom del rei, pel seu president i publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el termini de 15 dies des de la seua aprovació, i en el Boletín Oficial del Estado.
Per a la seua vigència, regirà la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

CAPÍTOL III. El President de la Generalitat Valenciana[modifica]

Article 15

1. El president de la Generalitat Valenciana serà elegit per les Corts Va- lencianes entre els membres d’estes i nomenat pel rei. La facultat de presentar candidats correspon als grups parlamentaris.

2. Per a l’elecció, cal la majoria absoluta de les Corts Valencianes en la primera votació. Si no s’aconseguix esta majoria, la votació es repetirà 48 hores després, i hi seran candidats els dos que, havent estat en la primera, hagueren obtingut major nombre de vots. En la segona votació serà suficient la majoria simple per a ser elegit.

3. En cas de renúncia, pèrdua de la confiança en els termes de l’Artícle 18 d’este Estatut, dimissió o incapacitat, es procedirà a l’elecció de president d’acord amb el procediment d’este Artícle.

Article 16

1. El president de la Generalitat Valenciana, que també ho és del Consell, dirigix l’acció del Govern, coordina les funcions d’este i té la més alta representació de la Comunitat Autònoma Valenciana, així com l’ordinària de l’Estat en esta.

2. El president és responsable políticament davant de les Corts Valencianes. Estes poden exigir la responsabilitat del Govern Valencià amb l’adopció per majoria absoluta de la moció de censura, proposada com a mínim per la quinta part dels diputats, i que haurà d’incloure un candidat a la Presidència.

La moció de censura no podrà ser votada fins a cinc dies després de la seua presentació. Durant els primers dies d’este termini podran presentar-se mocions alternatives.

3. Si la moció de censura no és aprovada, els signataris d’esta no podran presentar-ne una altra durant el mateix període de sessions. Si és aprovada, el president i el Govern Valencià cessaran en les seues funcions, i el candidat inclòs en aquella serà nomenat pel rei president de la Generalitat Valenciana.

CAPÍTOL IV. El GOVERN VALENCIÀ O CONSELL[modifica]

Article 17

1. El Consell és l’òrgan col·legiat del Govern Valencià, que té la potestat executiva i reglamentària. En particular, dirigix l’Administració, que es troba davall l’autoritat de la Generalitat Valenciana.

2. Els seus membres, que no sobrepassaran el nombre de 10 amb funcions executives, a més del president de la Generalitat Valenciana, són designats per este. Les funcions, composició, forma de nomenament i cessament dels membres, seran regulades per llei de les Corts Valencianes.

3. La seu del Govern Valencià estarà en la ciutat de València, i els seus organismes, servicis i dependències es podran establir en diferents llocs del territori de la Comunitat, d’acord amb criteris de descentralització i coordinació de funcions.

4. Totes les normes, disposicions i actes emanats del Govern Valencià, que per la seua naturalesa ho exigisquen, seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Esta publicació serà suficient per a la seua validesa i entrada en vigor.

Pel que fa a la publicació en el Boletín Oficial del Estado, s’ajustarà al que dispose la norma estatal corresponent. 13

Article 18

El Consell respon políticament de forma solidària davant de les Corts Valencianes, sense perjuí de la responsabilitat directa de cada membre per la seua gestió.

El seu president, amb la deliberació prèvia de l’òrgan col·legiat, pot plantejar davant de les Corts Valencianes la qüestió de confiança sobre el seu programa, una decisió política o un projecte de llei. Esta moció es considerarà aprovada quan obtinga la majoria simple. Si tenia per objecte un projecte de llei, este es consideraria aprovat segons el text tramés pel Consell.

Article 19

La responsabilitat penal dels membres del Consell i, si és procedent, la del president, s’exigirà a proposta de les Corts Valencianes, davant del Tribunal de Justícia Valencià.

Article 20

El Consell podrà interposar el recurs d’inconstitucionalitat. També podrà, per pròpia iniciativa o amb l’acord previ de l’Assemblea, suscitar els conflictes de competència a què fa referència l’apartat c) del número 1 de l’Artícle 161 de la Constitució.

CAPÍTOL V. L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA[modifica]

Article 21

El Tribunal Superior de Justícia Valencià és l’òrgan jurisdiccional en què culmina l’organització en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma Valenciana. Davant d’este s’esgoten les successives instàncies processals, en els termes de l’Artícle 152 de la Constitució i la Llei Orgànica del Poder Judicial, i d’acord amb este Estatut. En este Tribunal s’integrarà l’actual Audiència Territorial de València.

Article 22

1. El president del Tribunal Superior de Justícia Valencià serà nomenat pel rei a proposta del Consell General del Poder Judicial.

2. El nomenament dels magistrats, jutges i secretaris del Tribunal Superior s’efectuarà de la manera prevista en les lleis orgàniques del Poder Judicial i del Consell General del Poder Judicial.

Article 23

1. A instància de la Comunitat Autònoma Valenciana, l’òrgan competent convocarà els concursos i oposicions per a cobrir les places vacants de magistrats, jutges, secretaris judicials i la resta de personal al servici de l’Administració de Justícia, d’acord amb allò que dispose la Llei Orgànica del Poder Judicial. En esta resolució es tindrà en compte l’especialització en el Dret Valencià.

2. Correspon íntegrament a l’Estat, d’acord amb les lleis generals, l’organització i el funcionament del Ministeri Fiscal.

CAPÍTOL VI. EL SÍNDIC DE GREUGES[modifica]

Article 24

D’acord amb la institució prevista en l’Artícle 54 de la Constitució i la coordinació amb esta, un síndic de Greuges, nomenat per les Corts Valencianes com a alt comissionat d’estes, vetlarà pels drets reconeguts en el Títol I de la Constitució espanyola en l’àmbit competencial i territorial de la Comunitat Autònoma Valenciana.

La llei en determinarà l’estatut, facultats i duració del mandat. 14

CAPÍTOL VII. CONSELL DE CULTURA[modifica]

Article 25

Una llei de les Corts Valencianes establirà les funcions, la composició i l’organització del Consell de Cultura, els membres del qual seran elegits per majoria de dos terços de les Corts Valencianes. 15

CAPÍTOL VIII. RÈGIM JURÍDIC[modifica]

Article 26

1. La legislació de les Corts Valencianes prevista en este Estatut prendrà la forma de llei de la Generalitat Valenciana.

2. En les matèries incloses en els Artícles 32 i 33 d’este Estatut i en defecte de la legislació estatal corresponent, la Generalitat Valenciana podrà dictar normes de validesa provisional d’acord amb allò que establix l’apartat anterior. Estes normes es consideraran derogades amb l’entrada en vigor de les estatals corresponents, excepte en el cas que hi haja una disposició expressa en sentit contrari. L’exercici d’esta facultat de dictar legislació concurrent exigirà la comunicació prèvia al delegat del Govern.

Article 27

En matèria de competència exclusiva, el dret valencià és l’aplicable al seu territori, amb preferència sobre qualsevol altre.

En defecte del dret propi, serà d’aplicació supletòria el dret estatal.

Article 28

La Generalitat Valenciana assumix, a més de les facultats i competències incloses en este Estatut, les altres que aquelles incloguen implícitament.

Article 29

1. Les lleis de la Generalitat Valenciana queden excloses del coneixement de la jurisdicció contenciosa administrativa, i estan subjectes només al control de constitucionalitat, exercit pel Tribunal Constitucional.

2. Les normes reglamentàries, els acords i altres actes administratius dels òrgans de la Generalitat seran recurribles davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 30

En l’exercici de les seues competències, la Generalitat Valenciana gaudirà de les potestats i els privilegis propis de l’Administració de l’Estat.

TÍTOL III. LES COMPETÈNCIES[modifica]

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS[modifica]

Article 31

La Generalitat Valenciana té competència exclusiva sobre les matèries següents:

1. Organització de les seues institucions d’autogovern, en el marc d’este Estatut.

2. Conservació, modificació i desplegament del Dret Civil Valencià. 16

3. Normes processals i de procediment administratiu derivades de les particularitats del dret substantiu valencià o de les especialitats de l’organització de la Generalitat.

4. Cultura. 17

5. Patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic, sense perjuí d’allò que disposa el número 28 de l’apartat 1) de l’Artícle 149 de la Constitució.

6. Arxius, biblioteques, museus, hemeroteques i altres centres de depòsit cultural que no siguen de titularitat estatal. Conservatoris de música i servicis de belles arts d’interés per a la Comunitat Autònoma.

7. Investigació, sense perjuí d’allò que disposa el número 18 de l’apartat 1) de l’Artícle 149 de la Constitució. Acadèmies que tinguen la seu central en el territori de la Comunitat. 18

8. Règim local, sense perjuí d’allò que disposa el número 18 de l’apartat 1) de l’Artícle 149 de la Constitució. Alteracions dels termes municipals i denominació oficial dels municipis i topònims. 19

9. Ordenació del territori i del litoral, urbanisme i vivenda. 20

10. Monts, aprofitaments i servicis forestals, vies pecuàries i pasturatges, espais naturals protegits i tractament especial de zones de muntanya, d’acord amb allò que disposa el número 23 de l’apartat 1) de l’Artícle 149 de la Constitució. 21

11. Higiene, tenint en compte el que disposa l’Artícle 38 d’este Estatut.

12. Turisme. 22

13. Obres públiques que no tinguen la qualificació legal d’interés general de l’Estat o la realització de les quals no afecte una altra comunitat autònoma.

14. Carreteres i camins l’itinerari dels quals transcórrega íntegrament dins del territori de la Comunitat. 23

15. Ferrocarrils, transports terrestres, marítims, fluvials i per cable; ports, heliports i servici meteorològic de la Comunitat Autònoma Valenciana, sense perjuí del que disposen els números 20 i 21 de l’apartat 1) de l’Artícle 149 de la Constitució. Centres de contractació i terminals de càrrega en matèria de transport. 24

16. Aprofitaments hidràulics, canals i recs, quan les aigües córreguen íntegrament dins del territori de la Comunitat; instal·lacions de producció, distribució i transport d’energia, sempre que este transport no isca del seu territori i l’aprofitament del qual no afecte una altra província o comunitat autònoma; aigües minerals, termals i subterrànies. Tot açò sense perjuí d’allò que establix el número 25 de l’apartat 1) de l’Artícle 149 de la Constitució. 25

17. Pesca en aigües interiors, pesca de marisc, aqüicultura, caça i pesca fluvial i lacustre. 26

18. Artesania.

19. Ordenació farmacèutica, sense perjuí d’allò que disposa el número 16 de l’apartat 1) de l’Artícle 149 de la Constitució.

20. Establiment i ordenació de centres de contractació de mercaderies i valors, d’acord amb la legislació mercantil.

21. Cooperatives, pòsits i mutualisme no integrat en el sistema de la Seguretat Social, respectant la legislació mercantil.

22. Col·legis professionals i exercici de les professions titulades, sense perjuí d’allò que disposen els Artícles 36 i 139 de la Constitució. 27

23. Fundacions i associacions de caràcter docent, cultural, artístic, benefico assistencial i semblants, que exercisquen principalment les seues funcions a la Comunitat. 28

24. Assistència social. 29

25. Joventut. 30

26. Promoció de la dona. 31

27. Institucions públiques de protecció i ajuda de menors, jóvens, emigrants, tercera edat, minusvàlids i altres grups o sectors socials necessitats de protecció especial, inclosa la creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació. 32

28. Esports i lleure. 33

29. Publicitat, sense perjuí de les normes dictades per l’Estat per a sectors i mitjans específics.

30. Espectacles. 34

31. Casinos, jocs i apostes, amb exclusió de les Apostes Mútues Esportivobenèfiques. 35

32. Estadística d’interés de la Generalitat.

33. Aquelles altres matèries que este Estatut atribuïsca expressament com a competència exclusiva i les que amb este caràcter i per llei orgànica siguen transferides per l’Estat.

Article 32

En el marc de la legislació bàsica de l’Estat i, si és el cas, en els termes que esta establisca, correspon a la Generalitat Valenciana el desplegament legislatiu i l’execució de les matèries següents:

1. Règim jurídic i sistema de responsabilitat de l’Administració de la Generalitat Valenciana i dels ens públics dependents d’esta, així com el règim estatutari dels seus funcionaris.

2. Expropiació forçosa, contractes i concessions administratives, en l’àmbit de competències de la Generalitat Valenciana.

3. Reserva al sector públic de recursos o servicis essencials, especialment en cas de monopoli o intervenció d’empreses quan ho exigisca l’interés general.

4. Ordenació del crèdit, banca i assegurances. 36

5. Règim miner i energètic.

6. Protecció del medi ambient, sense perjuí de les facultats de la Generalitat per a establir normes addicionals de protecció. 37

7. Ordenació del sector pesquer.

8. Correspon a la Generalitat Valenciana el desplegament legislatiu del sistema de consultes populars, municipals en el seu àmbit, d’acord amb allò que disposen les lleis a què fa referència l’apartat 3 de l’Artícle 92, i el número 18 de l’apartat 1) de l’Artícle 149 de la Constitució, però correspon a l’Estat l’autorització de la seua convocatòria.

9. Cambres de la Propietat. Cambres de Comerç, Indústria i Navegació, sense perjuí del que disposa el número 10 de l’apartat 1) de l’Artícle 149 de la Constitució. 38

Article 33

Correspon a la Generalitat Valenciana l’execució de la legislació de l’Estat en les matèries següents:

1. Laboral, assumint les facultats, competències i servicis que en este àmbit i a nivell d’execució té a hores d’ara l’Estat respecte de les relacions laborals, sense perjuí de l’alta inspecció d’este.

Queden reservades a l’Estat totes les competències en matèria de migracions interiors i exteriors, fons d’àmbit nacional i d’ocupació, sense perjuí d’allò que establisquen les normes de l’Estat sobre estes matèries. 39

2. Propietat intel·lectual i industrial. 40

3. Nomenament d’agents de canvi i borsa, i de corredors de comerç. Intervenció, si és el cas, en la delimitació de les demarcacions corresponents.

4. Pesos, mesures i contrast de metalls.

5. Fires internacionals que tinguen lloc en el seu territori. 41

6. Museus, arxius i biblioteques de titularitat estatal, l’execució dels quals no quede reservada a l’Estat.

7. Ports i aeroports amb qualificació d’interés general quan l’Estat no se’n reserve la gestió directa. 42

8. Ordenació del transport de mercaderies i viatgers que tinguen origen i destinació dins del territori de la Comunitat Autònoma Valenciana, però cap sobre les infrastructures de titularitat estatal a què fa referència el número 21 de l’apartat 1) de l’Artícle 149 de la Constitució, sense perjuí de l’execució directa que es reserve l’Estat.

9. Salvament marítim i abocaments industrials i contaminants a les aigües territorials de l’Estat corresponents al litoral valencià. 43

10. La resta de les matèries que siguen atribuïdes en este Estatut de forma expressa com a competència d’execució, i aquelles que amb este caràcter i per llei orgànica siguen transferides per l’Estat.

Article 34

1. D’acord amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica general i la política monetària de l’Estat, correspon a la Generalitat Valenciana, en els termes que disposen els Artícles 38, 131 i els números 11 i 13 de l’apartat 1) de l’Artícle 149 de la Constitució, la competència exclusiva de les matèries següents:

1) Planificació de l’activitat econòmica de la Comunitat.

2) Indústria, sense perjuí d’allò que determinen les normes de l’Estat per raons de seguretat, sanitàries o d’interés general, i les normes relacionades amb les indústries subjectes a la legislació de mines, hidrocarburs i energia nuclear. 44

3) El desenrotllament i execució en el seu territori dels plans establits per l’Estat per a la reestructuració de sectors industrials.

4) Agricultura i ramaderia. 45

5) Comerç interior, defensa del consumidor i de l’usuari, sense perjuí de la política general de preus i de la legislació sobre la defensa de la competència. Denominacions d’origen en col·laboració amb l’Estat. 46

6) Institucions de crèdit cooperatiu, públic i territorial, i caixes d’estalvi.

7) Sector públic econòmic de la Generalitat Valenciana, si no és tractat per altres normes de l’Estatut.

2. La Generalitat Valenciana participarà així mateix en la gestió del sector públic econòmic estatal, en els casos i activitats en què corresponga.

Article 35

És de competència plena de la Generalitat Valenciana la regulació i Administració de l’ensenyança en tota la seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, en l’àmbit de les seus competències, sense perjuí del que disposen l’Artícle 27 de la Constitució i les lleis orgàniques que, d’acord amb l’apartat 1) de l’Artícle 81 d’aquella, el despleguen, de les facultats que atribuïx a l’Estat el número 30 de l’apartat 1) de l’Artícle 149 de la Constitució, i de l’alta inspecció necessària per al seu compliment i garantia. 47

Article 36

La Generalitat Valenciana està facultada per a vigilar i custodiar els seus edificis i instal·lacions.

Hi haurà un cos únic de policia autònoma de la Comunitat Valenciana, que estarà regulat per llei de les Corts Valencianes, d’acord amb el que establix la llei orgànica prevista en l’Artícle 149.29 de la Constitució.

Article 37

1. Correspon a la Generalitat Valenciana, en el marc de les normes bàsiques de l’Estat, el desplegament legislatiu i l’execució del règim de radiodifusió i televisió en els termes i en els casos establits en la llei que regule l’estatut jurídic de la ràdio i la televisió. 48

2. Igualment li correspon, en el marc de les normes bàsiques de l’Estat, el desplegament legislatiu i l’execució del règim de premsa i, en general, de tots els mitjans de comunicació social.

3. En els termes establits en els apartats anteriors d’este Artícle, la Generalitat Valenciana podrà regular, crear i mantindre la seua pròpia televisió, ràdio i premsa i, en general, tots els mitjans de comunicació social per al compliment de les seues finalitats. 49

Article 38

1. Correspon a la Generalitat Valenciana el desplegament legislatiu i l’execució de la legislació bàsica de l’Estat en matèria de sanitat interior. 50

2. En matèria de Seguretat Social, correspondrà a la Generalitat Valenciana:

a) El desplegament legislatiu i l’execució de la legislació bàsica de l’Estat, llevat de les normes que configuren el règim econòmic d’esta.

b) La gestió del règim econòmic de la Seguretat Social.

3. Correspondrà també a la Generalitat Valenciana l’execució de la legislació de l’Estat sobre productes farmacèutics. 51

4. La Generalitat Valenciana podrà organitzar i administrar per a estes finalitats, i dins del seu territori, tots els servicis relacionats amb les matèries abans expressades, i exercirà la tutela de les institucions, entitats i funcions en matèria de sanitat i Seguretat Social, i se’n reservarà l’Estat l’alta inspecció per al compliment de les funcions i competències contingudes en este Artícle.

5. La Generalitat Valenciana ajustarà l’exercici de les competències que assumisca en matèria de sanitat i de Seguretat Social als efectes de participació democràtica de tots els interessats, així com dels sindicats de treballadors i associacions empresarials en els termes que la llei establisca.

Article 39

En relació amb l’Administració de Justícia, exceptuant-ne la militar, correspon a la Generalitat Valenciana:

1ª Exercir totes les facultats que les lleis orgàniques del Poder Judicial i del Consell General del Poder Judicial reconeguen o atribuïsquen al Govern de l’Estat. 52

2ª Fixar la delimitació de les demarcacions territorials dels òrgans jurisdiccionals al seu territori i la localització de la seua capitalitat.

3ª Coadjuvar en l’organització dels tribunals consuetudinaris i tradicionals, en especial, en la del Tribunal de les Aigües de l’Horta de València, i en la instal·lació dels jutjats, amb subjecció, en tot cas, al que disposa la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Article 40

1 La competència dels òrgans jurisdiccionals a la Comunitat Autònoma Valenciana comprén:

a) En l’orde civil, totes les instàncies i graus, inclosos els recursos de cassació i de revisió en les matèries de Dret Civil Valencià.

b) En l’orde penal i social, totes les instàncies i graus, llevat dels recursos de cassació i revisió.

c) En l’orde contenciós administratiu, totes les instàncies i graus, quan es tracte d’actes i disposicions dictats pel Govern Valencià i per l’Administració autònoma, en les matèries la legislació de les quals corresponga exclusivament a la Comunitat Autònoma, i en primera instància quan es tracte d’actes i disposicions dictats per l’Administració de l’Estat en la Comunitat Autònoma.

d) Les qüestions de competència entre òrgans jurisdiccionals a la Comunitat.

2 En les altres matèries es podrà interposar, quan siga procedent, davant del Tribunal Suprem, el recurs de cassació o el que corresponga segons les lleis de l’Estat i, si és el cas, el de revisió. El Tribunal Suprem resoldrà els conflictes de competència i de jurisdicció entre els tribunals valencians i els de la resta d’Espanya.

Article 41

Els notaris i els registradors de la propietat i mercantils seran nomenats pel Consell, d’acord amb leslleis de l’Estat.

Per a la provisió de notaries, els candidats seran admesos en igualtat de drets, tant si exercixen en el territori de la Comunitat Autònoma Valenciana com si ho fan en la resta d’Espanya. En cap cas podrà establir-se l’excepció de naturalesa o de veïnatge. També participarà en la fixació de demarcacions corresponents als registres de la propietat i mercantils, demarcacions notarials i quantitat de notaris, d’acord amb el que preveuen les lleis de l’Estat.

CAPÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECIALS[modifica]

Article 42

1. La Generalitat Valenciana podrà establir convenis de col·laboració per a la gestió i la prestació de servicis corresponents a matèries de la seua competència exclusiva, tant amb l’Estat com amb altres comunitats autònomes. Estos acords hauran de ser aprovats per les Corts Valencianes i comunicats a les Corts Generals, i entraran en vigor al cap de trenta dies de la seua publicació.

2. Per a l’establiment d’acords de cooperació amb altres comunitats autònomes, s’exigirà, a més d’allò que preveu l’apartat anterior, l’autorització de les Corts Generals.

Article 43

1. La Comunitat Autònoma Valenciana podrà sol·licitar a les Corts Generals que les lleis marc i les lleis de bases que estes aproven en matèria de competència exclusiva de l’Estat atribuïsquen expressament a la Generalitat Valenciana les facultats legislatives en el desplegament d’estes lleis, d’acord amb allò que disposa l’Artícle 150.1 de la Constitució.

2. També podrà sol·licitar a l’Estat transferències o delegacions de competència no incloses en este Estatut, d’acord amb l’Artícle 150.2 de la Constitució.

3. També podrà sol·licitar les transferències o delegacions de competències no incloses en l’Artícle 149.1 de la Constitució, i no assumides per la Generalitat Valenciana a través d’este Estatut.

TÍTOL IV. ADMINISTRACIÓ LOCAL[modifica]

Article 44

Les corporacions locals incloses en el territori de la Comunitat administren amb autonomia els assumptes propis, d’acord amb la Constitució i les lleis.

Article 45

1. Els municipis els regiran ajuntaments de caràcter igual i representatiu, elegits per sufragi universal, lliure, directe i secret, segons com establisca la llei.

2. Les Corts Valencianes impulsaran l’autonomia municipal i podran delegar l’execució de funcions i competències en aquells ajuntaments que, amb els seus mitjans, puguen assumir-les, amb garantia de la coordinació i eficàcia necessàries per a la prestació dels servicis.

Article 46

1. Una llei de les Corts Valencianes, en el marc de la legislació de l’Estat, que haurà de ser aprovada per majoria absoluta dels seus membres, determinarà la divisió comarcal, després de ser consultades les corporacions locals afectades.

2. Les comarques són circumscripcions administratives de la Generalitat i entitats locals determinades per l’agrupació de municipis per a la prestació de servicis i gestió d’assumptes comuns.

3. Les àrees metropolitanes i les agrupacions de comarques seran regulades per llei de les Corts Valencianes, llei que haurà de ser aprovada en les mateixes condicions que en l’apartat primer.

Article 47

1. Les diputacions provincials seran expressió, dins de la Comunitat Valenciana, de l’autonomia provincial, d’acord amb la Constitució, la legislació de l’Estat i este Estatut. Tindran les funcions consignades en la legislació de l’Estat i les delegades per la Comunitat Autònoma.

2. Les Corts Valencianes podran transferir o delegar en les diputacions provincials l’execució d’aquelles competències que no siguen d’interés general de la Comunitat Valenciana, especialment en àrees d’obres públiques, sanitat, cultura i assistència social.

3. La Comunitat Valenciana coordinarà les funcions pròpies de les diputacions provincials que siguen d’interés general comunitari. A este efecte i en el marc de la legislació de l’Estat, per llei de les Corts Valencianes, aprovada per majoria absoluta, s’establiran les fórmules generals de coordinació i la relació de les funcions que calga coordinar, i es fixaran, si és el cas, les singularitats que, segons la naturalesa de la funció, siguen indispensables per a la seua coordinació més adequada. A l’efecte de coordinar estes funcions, els pressuposts de les diputacions que estes elaboren i aproven s’uniran als de la Generalitat Valenciana. 53

4. Les diputacions provincials actuaran com a institucions de la Generalitat Valenciana i estaran sotmeses a la seua legislació, reglamentació i inspecció, quan executen competències delegades per esta.

5. Si una diputació provincial no complix les obligacions que este Estatut i altres lleis de les Corts Valencianes li imposen, el Consell, amb el requeriment previ al president de la diputació de què es tracte, podrà adoptar les mesures necessàries per a obligar-la al compliment forçós d’estes obligacions. La diputació provincial podrà recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia Valencià previst en este Estatut.

Les Corts Valencianes, per majoria absoluta, podran revocar la delegació de l’execució d’aquelles competències en què l’actuació de les diputacions atempte contra l’interés general de la Comunitat Autònoma.

TÍTOL V. ECONOMIA I HISENDA[modifica]

Article 48

1. La Comunitat Autònoma Valenciana disposarà, per al correcte desplegament i execució de les seues competències, de patrimoni i hisenda propis.

2. L’activitat financera de la Comunitat Valenciana no suposarà, en cap cas, l’establiment de privilegis econòmics o socials.

3. La Generalitat Valenciana gaudirà del tractament fiscal que la legislació establisca per a l’Estat.

Article 49

1. En cas que la Generalitat, si així ho preveu la legislació sobre règim local, establisca tributs sobre fets precisament sotmesos a la imposició municipal per les corporacions locals, la llei que establisca el tribut arbitrarà les mesures de compensació o coordinació a favor d’estes corporacions, de manera que els ingressos d’estes no siguen reduïts ni minvats en les seues possibilitats de creixement futur.

2. Els ingressos dels ens locals de la Comunitat Valenciana, consistents en participacions en ingressos estatals i en subvencions incondicionals, seran percebuts a través de la Generalitat, la qual els distribuirà d’acord amb els criteris legals que la legislació de l’Estat establisca per a les referides participacions.

Article 50

1. El patrimoni de la Generalitat està integrat per:

a) Els béns i drets dels quals siga titular l’ens preautonòmic en el moment de l’aprovació d’este Estatut.

b) Els béns i drets afectes als servicis transferits per l’Estat a l’ens preautonòmic.

c) Els béns procedents d’herències intestades, quan el causant tinga la condició jurídica de valencià, en els termes que establisca la legislació de l’Estat.

d) Els béns i drets adquirits per la Generalitat a través de qualsevol títol jurídic vàlid.

2. El patrimoni de la Comunitat Autònoma, la seua administració, defensa i conservació, seran regulats per llei de les Corts Valencianes. 54

Article 51

La hisenda de la Comunitat Autònoma està constituïda per:

a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i la resta de drets privats, llegats, donacions i subvencions.

b) Els imposts propis, taxes i contribucions especials, d’acord amb el que establisca la llei prevista en l’Artícle 157.3 de la Constitució. 55

c) Els rendiments dels imposts cedits per l’Estat.

d) Els recàrrecs sobre els imposts estatals.

e) Un percentatge de participació en la recaptació total de l’Estat, inclosos els rendiments dels monopolis fiscals.

f) Les assignacions i subvencions a càrrec dels pressuposts generals de l’Estat.

g) L’emissió de deute i el recurs al crèdit.

h) Els ingressos procedents del Fons de Compensació Interterritorial.

i) El producte de les multes i sancions en l’àmbit de la seua competència.

j) Qualsevol altre tipus d’ingressos que es puguen obtindre en virtut de les lleis.

Article 52

1. Se cedix a la Generalitat Valenciana el rendiment dels tributs següents:

a) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb caràcter parcial, amb el límit del 33 per 100.

b) Impost sobre el Patrimoni.

c) Impost sobre Successions i Donacions.

d) Impost sobre Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats.

e) Els tributs sobre el joc.

f) L’Impost sobre el Valor Afegit, amb caràcter parcial, amb el límit del 35 per 100.

g) L’Impost Especial sobre la Cervesa, amb caràcter parcial, amb el límit del 40 per 100.

h) L’Impost Especial sobre el Vi i Begudes Fermentades, amb caràcter parcial, amb el límit del 40 per 100.

i) L’Impost Especial sobre Productes Intermitjos, amb caràcter parcial, amb el límit del 40 per 100.

j) L’Impost Especial sobre l’Alcohol i Begudes Derivades, amb caràcter parcial, amb el límit del 40 per 100.

k) L’Impost Especial sobre Hidrocarburs, amb caràcter parcial, amb el límit del 40 per 100.

l) L’Impost Especial sobre les Labors del Tabac, amb caràcter parcial, amb el límit del 40 per 100.

m) L’Impost Especial sobre l’Electricitat.

n) L’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.

o) L’Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs.

L’eventual supressió o modificació per part de l’Estat d’alguns d’estos tributs n’implicarà l’extinció o modificació de cessió.

2. El contingut d’este Artícle es podrà modificar per acord del Govern amb la Comunitat Autònoma, el qual serà tramitat pel Govern com a projecte de llei. A este afecte la modificació d’este Artícle no es considerarà modificació de l’Estatut.

3. L’abast i les condicions de la cessió els establirà la comissió mixta a què fa referència la disposició transitòria tercera que, si de cas, ho referirà a rendiments de la Comunitat Autònoma.

El Govern tramitarà l’acord de la comissió com a projecte de llei o, en cas de raons d’urgència, com a decret llei en el termini de sis mesos a partir de la consttució de les primeres Corts Valencianes.

Article 53

1. La participació en els imposts de l’Estat, citada en la lletra e) de l’Artícle 51, es fixarà d’acord amb el Parlament i el Govern de l’Estat, amb subjecció a les normes de la llei orgànica que desplega l’Artícle 157 de la Constitució. 57

2. El percentatge de participació serà revisat en els supòsits prevists per la llei i, en tot cas, cada cinc anys.

Article 54

La gestió, recaptació, liquidació i inspecció dels tributs propis, els cedits i les formes de col·laboració en estes matèries, en relació als imposts de l’Estat, s’adequaran a la Llei Orgànica establida en l’Artícle 157.3 de la Constitució. 58

Article 55

1. Correspon al Govern Valencià l’elaboració del pressupost de la Generalitat, el qual ha de ser sotmés a les Corts Valencianes per a la seua aprovació. Qualsevol proposició o esmena que supose un augment dels crèdits o minva dels ingressos pressupostaris requerirà la conformitat del Govern Valencià per a ser tramitada.

2. El pressupost de la Generalitat serà únic, i s’elaborarà amb criteris homogenis amb els de l’Estat. El pressupost té caràcter anual.

3. El pressupost inclourà necessàriament la totalitat dels ingressos i gastos dels organismes i, si és el cas, els beneficis fiscals que afecten els tributs propis establits per les Corts Valencianes.

4. El pressupost ha de ser presentat a les Corts Valencianes, almenys amb dos mesos d’antelació al començament de l’exercici corresponent. Si no és aprovat el primer dia de l’exercici, es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior fins a l’aprovació.

Article 56

1. La Generalitat, per acord de les Corts Valencianes, podrà emetre deute públic per a finançar gastos d’inversió.

2. El volum i les característiques de les emissions s’establiran d’acord amb l’ordenament general de la política creditícia i en coordinació amb l’Estat.

3. Els títols emesos tindran la consideració de fons públics a tots els efectes.

4. Si l’Estat emet deute que afecte un servici traspassat a la Generalitat Valenciana, esta tindrà dret a una participació en funció del servici que presta.

Article 57

La Generalitat Valenciana queda facultada per a constituir institucions de crèdit especialitzades i altres institucions necessàries per a la seua política econòmica, en els termes establits en la legislació de l’Estat.

Article 58

1. La Generalitat Valenciana, en l’exercici de les competències que li atribuïx este Estatut, podrà constituir entitats i organismes per al foment de la plena ocupació i del desenrotllament econòmic i social.

2. La Generalitat Valenciana està facultada, per llei de les seues Corts, per a constituir un sector públic propi, que es coordinarà amb l’estatal.

3. En els termes i nombre que establisca la legislació general de l’Estat, la Comunitat Autònoma Valenciana proposarà les persones que han de formar part dels òrgans d’Administració d’aquelles empreses públiques de titularitat estatal implantades en el seu territori.

Article 59

El control econòmic i pressupostari de l’activitat financera de la Generalitat Valenciana correspon a la Sindicatura de Comptes, sense perjuí del que establix la legislació de l’Estat. Una llei de les Corts Valencianes en determinarà la composició i les funcions, així com l’estatut dels seus membres.

Article 60

Per llei de les Corts Valencianes, es podrà crear un Consell Econòmic i Social. En esta llei se’n regularà la composició, les funcions i l’estatut dels seus membres.

TÍTOL VI. REFORMA DE l’ESTATUT[modifica]

Article 61

1. La iniciativa de la reforma de l’Estatut correspon al Consell, a la quinta part dels membres de les Corts Valencianes o a les Corts Generals. La reforma de l’Estatut haurà de ser aprovada per les Corts Valencianes, per mitjà d’un acord adoptat per tres quintes parts dels seus membres, llevat del cas que només tinguera per objecte l’ampliació de l’àmbit competencial, en què serà suficient la majoria simple de les Corts Valencianes.

2. Els tràmits posteriors a l’aprovació per les Corts Valencianes de la modificació pretesa seran els mateixos que es requeriren per a l’aprovació d’este Estatut.

3. Si la reforma no obtinguera les majories previstes per a cada cas en l’apartat 1 d’este Artícle, o els requisits exigits per a la seua aprovació, no es podrà iniciar un nou procediment de reforma sobre el mateix punt durant el mateix mandat de les Corts Valencianes.

4. Si les Corts Generals no aproven la reforma proposada, es remetrà a les Corts Valencianes per a una nova deliberació, i s’hi acompanyarà un missatge motivat sobre el punt o punts que hagueren ocasionat la devolució, amb la proposta de solucions alternatives.

DISPOSICIONS ADDICIONALS[modifica]

Primera

L’exercici de les competències financeres s’ajustarà al que disposa la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes.

Segona

El Govern Valencià i el Consell de Cultura emetran un informe sobre l’avantprojecte corresponent de la norma estatal que regule la situació de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, el Patronat del qual comptarà, en tot cas, amb una representació paritària de les comunitats autònomes interessades.

Tercera

Totes les competències atribuïdes per este Estatut hi són incorporades plenament, i són assumides amb caràcter estatutari per la Generalitat Valenciana. 61

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES[modifica]

Primera 62

(Derogada) 63

Segona

(Derogada)

Tercera

1. En el termini de trenta dies de la promulgació d’este Estatut, els parlamentaris elegits en les eleccions generals de 1979, més uns altres tants membres designats pels partits polítics pels quals foren presentats i en la mateixa proporció, es constituiran en una Assemblea que exercirà, en tant que siguen aplicables, les funcions atribuïdes per este Estatut a les Corts Valencianes, de manera transitòria, fins a les primeres eleccions d’estes. Les conseqüències jurídiques del control polític de l’executiu seran adoptades per majoria qualificada de dos terços.

2. Durant el període transitori mencionat en l’apartat anterior, el Consell estarà compost per dotze membres, nou dels quals seran designats pels partits polítics amb representació parlamentària en el territori de la Comunitat, en proporció al nombre de parlamentaris obtinguts per cada un d’ells en les eleccions generals de 1979. Els tres restants seran designats un per cada una de les tres diputacions provincials, d’entre els seus membres.

Quarta

1. Amb la finalitat de transferir a la Generalitat Valenciana les funcions i atribucions que li corresponguen d’acord amb este Estatut, es crearà una Comissió Mixta paritària integrada per representants de l’Estat i de la Comunitat Autònoma Valenciana. Esta Comissió Mixta establirà les seues normes de funcionament. Els membres de la Comissió Mixta, representants de la Generalitat Valenciana, retran compte periòdicament de la seua gestió a les Corts Valencianes.

2. Els acords de la Comissió Mixta adoptaran la forma de proposta al Govern, el qual els aprovarà per decret. Els acords figuraran com a annexos al decret, seran publicats simultàniament en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i adquiriran vigència a partir d’esta publicació.

3. Per a preparar els traspassos i verificar-los per blocs orgànics de naturalesa homogènia, la Comissió Mixta de Transferències serà assistida per comissions sectorials d’àmbit nacional, agrupades per matèries, l’objectiu fonamental de les quals serà determinar, amb la representació de l’Administració de l’Estat, els traspassos de mitjans personals, financers i materials que haja de rebre la Comunitat Autònoma.

Les comissions sectorials traslladaran les seues propostes d’acord amb la Comissió Mixta, que les haurà de ratificar.

4. Serà títol suficient per a la inscripció en el Registre de la Propietat del traspàs de béns immobles de l’Estat a la Comunitat Autònoma la certificació, per part de la Comissió Mixta, dels acords governamentals degudament promulgats. Esta certificació haurà de contindre els requisits exigits per la Llei Hipotecària.

El canvi de titularitat en els contractes de lloguer de locals per a oficines públiques dels servicis transferits no donarà dret a l’arrendador a extingir o renovar el contracte.

5. Els funcionaris adscrits a servicis de titularitat estatal o a altres institucions públiques que resulten afectades pels traspassos a la comunitat autònoma passaran a dependre d’esta, i els seran respectats tots els drets de qualsevol orde i naturalesa que els corresponguen en el moment del traspàs, fins i tot el de participar en els concursos de trasllat que convoque l’Estat en igualtat de condicions amb els altres membres del seu cos, de manera que puguen exercir el seu dret permanent d’opció.

Mentres la Generalitat Valenciana no aprove el règim estatutari dels seus funcionaris, s’aplicaran les disposicions de l’Estat vigents sobre la matèria.

6. La Comissió Mixta, creada d’acord amb el Reial Decret 477/1978, es considerarà dissolta quan es constituïsca la Comissió Mixta a què fa referència l’apartat primer d’esta disposició transitòria.

Quinta

1. Fins que s’haja completat el traspàs dels servicis corresponents a les competències atribuïdes a la Comunitat Valenciana en este Estatut, l’Estat garantirà el finançament dels servicis transferits a esta, amb una quantitat igual al cost efectiu del servici en el moment de la transferència.

2. Per a garantir el finançament dels servicis abans referits, la Comissió Mixta prevista en la disposició transitòria anterior adoptarà un mètode per a determinar el percentatge de participació previst en l’Artícle 52. El mètode a seguir tindrà en compte tant els costs directes com els indirectes dels servicis, així com els gastos d’inversió que corresponguen.

3. En la determinació de les transferències per a inversions es tindrà en compte, en la forma progressiva que s’acordarà, la conveniència d’equiparar els nivells de servicis a tot el territori de l’Estat, i establirà, si és el cas, les transferències necessàries per al funcionament dels servicis.

El finançament a què fa referència este apartat tindrà en compte les aportacions que es realitzen en la Generalitat Valenciana, segons el Fons de Compensació a què fa referència l’Artícle 158 de la Constitució, així com l’acció inversora de l’Estat a la Comunitat Valenciana que no siga d’aplicació del Fons.

4. La Comissió Mixta a què fa referència l’apartat 2 d’esta disposició determinarà el citat percentatge, en el qual es considerarà el cost efectiu global dels servicis transferits per l’Estat a la Comunitat Autònoma, minorat pel total de la recaptació que esta obtinga dels tributs cedits en relació amb la suma dels ingressos obtinguts per l’Estat en els capítols I i II de l’últim pressupost anterior a la transferència dels servicis.

Sexta

Pel que fa a la televisió, l’aplicació de l’apartat 3 de l’Artícle 37 d’este Estatut suposa que l’Estat atorgarà, en règim de concessió a la Generalitat Valenciana, la utilització d’un tercer canal de titularitat estatal, el qual haurà de ser creat específicament per a l’emissió en el seu territori, en els termes que preveja la concessió citada.

Fins a la posada en funcionament efectiu d’este nou canal de televisió, Radiotelevisió Espanyola (RTVE) articularà, a través de la seua organització en el territori de la Comunitat Valenciana, un règim transitori de programació específica per a este, que Televisió Espanyola emetrà per la segona cadena (UHF). El cost d’esta programació es considerarà com a base per a la determinació de la subvenció que podrà ser concedida a la Generalitat Valenciana durant els dos primers anys de funcionament del nou canal al qual fa referència esta disposició transitòria.

Séptima

1. Amb la votació favorable prèvia de les Corts Valencianes en el període transitori, el Consell, d’acord amb el Govern de l’Estat, convocarà les primeres eleccions, les quals se celebraran entre els dies 1 de febrer i 31 de maig de 1983.

2. En estes primeres eleccions el sistema electoral s’ajustarà a les normes següents:

a) La circumscripció electoral serà la província; b) Correspondran 29 diputats a la província d’Alacant, 25 a la de Castelló i 35 a la de València; c) L’escrutini s’ajustarà a les normes que regixen per a les eleccions al Congrés dels Diputats; d) I, en tot cas, regiran els límits establits en l’Artícle 12.2 d’este Estatut.

Octava

La creació del Consell Econòmic i Social Valencià tindrà lloc després de ser promulgada la llei a què fa referència l’Artícle 131.2 de la Constitució.

Novena

1. Fins a la constitució definitiva del Tribunal Superior de Justícia Valencià, les seues competències seran assumides per l’Audiència Territorial de València.

2. D’acord amb el que dispose la Llei Orgànica del Poder Judicial, la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia Valencià cobrirà interinament les vacants existents o les que es produïsquen en els òrgans jurisdiccionals, en el seu àmbit territorial. Tindrà la mateixa facultat respecte dels funcionaris al servici de l’Administració de Justícia.

DISPOSICIÓ FINAL[modifica]

Este Estatut entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Boletín Oficial del Estado.


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)