L'ànima en pena

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


L'ÀNIMA EN PENA
  { \key ees \major \tempo \markup {\italic Alegret} \time 6/8
   r4. g'8 (a') b' | c''4. ees''8 d''8. ees''16 \bar "|" \break c''4.
   d''4 b'8 c''4. ees''8. d''16 c''8 b'4 g'8
   b'4 d''8 \bar "|" \break c''4. b'8. a'16 f'8 e'4.
   g'4 (e'8) \bar "|" \break f'4 f'8 a'8 c'' b' | g'4 e'8
   g'4 (e'8) \bar "|" \break f'4 f'8 a'8 c'' b' | g'4 e'8 \fermata \bar "||"

   }
  \addlyrics {
Tor -- na -- rà lo mes de Maig,
re -- ga -- la -- da pri -- ma -- ve -- ra;
can -- ta -- rà lo ros -- si -- nyol,
el tord i la ca -- der -- ne -- ra,
el tord i la ca -- der -- ne -- ra.
  }

Tornarà lo mes de Maig,
regalada primavera;
cantarà lo rossinyol,
el tord i la cadernera:
les herbetes floriran
i els arbres posaran tendre,
i jo, pobreta de mi,
n'estic, ai! pena que pena.