L'Antònia

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu


L'ANTONIAMinyons que aneu
al Pla de Girona,
m'encomanareu
a aquella minyona
que està a sol ixent.
De tant blanca que es
n'apar una monja,
monja d'un convent
de dins Barcelona.
Diumenge al matí,
n'el joc de pilota,
me'n diuen:—Joan,
te casen l'Antonia.—
En sentint això
a plorar me'n poso.
Baixo carrê avall
sonant la viola,
quan a mig carrer
n'encontro l'Antonia.
—Déu vos guard, Joan.
—Déu vos guard, Antonia.
M'han dit que us caseu
encar no fa una hora.
—No ho cregueu, Joan;
no cregueu tal cosa,
que jo fins aquí
soc estada vostra,
i d'aquí endavant
la mateixa cosa
del cap fins als peus
tota ma persona.—
Me'n poso barret
i la roba bona;
me'n vaig a l'iglesia
a dir pare-nostres.
Quan soc assegut
ja n'entra l'Antonia
amb jove al costat,
que a casar la porten.
Me'n vaig 'ver d'anar,
vaig sortir a fòra.
Trobo un meu cosí:
li dic i li conto:
—¿Vols venir, Josep,
a córrer la bola?
Ens farem soldats
de la sanigoia.
—No facis, Joan,
no facis tal cosa,
que, si't vols casar,
no't faltaran dònes;
al poble n'hi ha
que són bonicoies.
—No'n trobaré cap
com era l'Antonia.


 { \key f \major \tempo \markup {\italic {A poc a poc i molt dolç}} \time 2/4
  r4. a'8 a'4 b'8 cis'' d''4.
  cis''8 \bar "|" \break d''4 e''8 f'' cis''4 d''~ d''8 r8 
  cis''4 \bar "|" \break d'' e''8 fis'' e''4  % m'encomanareu
  d''4 c'' b'8 gis' \bar "|" \break a' (b') c''4~ c''  % a aquella minyona
  e''4 d'' c''8 bes' a'4 \fermata r8 \bar "||"
 }
 \addlyrics {
Mi -- nyons que a -- neu
al Pla de Gi -- ro -- na,
m'en -- co -- ma -- na -- reu
a‿a -- que -- lla mi -- nyo -- na
que‿es -- tà‿a sol i -- xent.
 }