L'aimador

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


L'AIMADOR
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ \relative f' {
\key fis \minor
\time 3/4
\override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
\override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
\override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
\partial 4
\autoBeamOff
fis8. fis16
gis8 fis e4 fis \break
gis2 gis8[ a]
b8 gis cis4. b8
b8[ a] gis2 \break
\bar "||" \time 2/4
b4 b8 b
cis4 b8 a
gis2 \break
b8[ a] gis[ fis]
\bar "||" \time 3/4
fis4. gis8 gis fis \break
a8.[ cis,16] cis4 r8 cis16 cis
\bar "||" \time 4/4
fis8. eis16 fis8 gis a gis a b \break
\bar "||" \time 2/4
cis4 gis
fis8. gis16 a8 gis \bar "||" \time 3/4 fis2 \bar "||"
}
\addlyrics
{
Fa -- dri -- nets que fes -- te -- jeu,
tri -- eu en ho -- ra bo -- na;
jo me'n só e -- na -- mo -- rat
de u -- na gen -- til mi -- nyo -- na.
Tral -- la -- rà tral -- la -- rà la -- ra
la -- ra la -- ra
tral la ral -- la -- là.
}
 \layout {
  indent = 15
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{}
}Fadrinets que festejeu,
trieu en hora bona;
jo me'n só enamorat
d'una gentil minyona.
 Tral-la-rà, tral-larà, lara,
 larà, larà, tral-la ral-la-la.

De nits no en dormo, no;
de dies no en reposo;
sempre n'estic pensant
quan l'encontraré sola.
Un dia vaig saber
que era a l'hort tota sola,
i que regava les flors,
que n'hi havíen de bones;
la flor del geçamí
i un roseret de roses.
De tan lluny com me veu
ella a riure se'n posa.
— De què rieu, l'amor?
De què rieu, l'esposa?
— Jo, de què ric? De vós,
del gran amor que us porto.