L'ull de bou

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


L'ULL-DE-BOU
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ \relative g'
{ \key g \major \time 3/8 
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
\autoBeamOff
g8 b d
b8 a c \break
d4 d8
g,8 b d
c8 a c
d4. \break
g,8 b b
c8 b a
g4 e8 \break
d8 b' b
c8 b a
g4 r8 \break
g8 b b
c8 b a
g4 e8 \break
d8 b'8 b
c8 b a 
g4 r8 \bar "||"
} \addlyrics { U -- na ma -- ti -- na -- da
fres -- ca ma -- ti -- net me'n lle -- vi jo,
i trec el cap en fi -- nes -- tra sén -- ti
can -- tà_un o -- ri -- ol.
Ai, tots els o -- ce -- llets can -- ten
per -- què la per -- diu ho vol.
}
 \layout {
  indent = 15
%  ragged-last = ##t
  line-width = 100
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{}
}Una matinada fresca,
matinet me'n llevi jo,
i trec el cap en finestra,
sentí cantâ un oriol.
 Ai, tots els ocellets canten
 perquè la perdiu ho vol.

Jo que agafi l'escopeta
i surti donant el vol;
no en trobi caça ninguna,
sinó un petit ull-de-bou.
Li tiri una escopetada
i le'n fai caure an el sol,
l'agafi per les alasses
per carregar-me'l al coll;
com és tan gran bestiassa
no l'en puc moure del sol,
vai a buscar la carreta
i també el parell de bous.
La mare em diu troç de cossi,
i el pare cap de mussol.
Anâ a buscar la carreta
per arrocegar l'ull-de-bou!
 
Férem una gran festassa,
hi convidàrem tot-hom;
d'entre el cap i les alasses
ne soparen vint-i-nou.