La cançó del pobre

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


LA CANÇÓ DEL POBRE
\version "2.14.2"
\header {
tagline = ""
}
\score {\relative c'{
\key bes \major
\time 6/8
\autoBeamOff
\override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
\override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
\override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
\partial 8

f8
d f f es g g \break
f8 g a bes4 f8
d8 f f es g g \break
f8 g a bes4 bes8
bes8 bes bes bes[ d] c \break
bes8 a g f[ d] f
d8 f f es g g \break
f8 g a bes4^\fermata \bar"||"
}
\addlyrics
{ Al de -- ma -- tí_em lle -- vo_i me'n
vai a la font, me'n ren -- to la ca -- ra
i_a -- fo -- ra la sòn; lo ric no_ho pot fer
per -- què no_és lle -- vat.
Jo_en can -- to_i m'a -- le -- gro
quan Je -- sús és nat.
}
\layout{
indent = 15
ragged-last = ##t
line-width = 100
\context {
\Score
\remove "Bar_number_engraver"
}
}
\midi{}
}


Al dematí em llevo
i me'n vai a la font,
me'n rento la cara,
i afora la sòn:
lo ric no ho pot fer
perquè no és llevat.
 Jo en canto i m'alegro
 quan Jesús és nat.
 
Jo en tinc una jupa
tota de vellut,
no és llarga, ni curta,
i hi cabo tot just:
ai, pobre de mi,
se m'ha esparracat!
 Jo en canto, etc.
 
Lo ric surt de casa
ben engalanat,
amb sabata baixa
i el coll ben planxat:
de coll com aquell
no n'heu vist mai cap.
 Jo en canto, etc.
 
Capons i gallines
es mengen los rics:
i molts estàn magres,

puix no els fa profit:
més profit fa al pobre
un crostó de pa.
 Jo en canto i m'alegro
 quan Jesús és nat.