La tornada del cavaller

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


LA TORNADA DEL CAVALLER

\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key bes \major
  \time 2/4
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial4
  d8^\markup{\italic{Moderat}} c
  bes4. a8
  g4. fis8 \break
  g8[( d]) d d
  g4. a8
  bes4. g8
  g8[( fis]) d4( \break
  d4) d'8 c
  bes4. a8
  g4. fis8
  g8[( d]) d d \break
  g4. a8
  bes4. g8
  g8[( fis]) d4(
  d4)
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  Sa ma -- re lo veu ve -- nir
  per un camp que ver -- de -- ja -- va,
  cu -- llint vi -- o -- les i flors
  per gua -- rir les se -- ves na -- fres.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 90 4)
  }
 }
}Sa mare lo veu venir
per un camp que verdejava,

cullint violes i flors

per guarir les seves nafres.
— D'aont vénes, el meu fill,
amb la cara tramudada?
—Mare mia, ja ho sabeu,
qoe jo vinc de la batalla,
de la batalla del rei:
molts n'hi van, no'n tornen gaires.
Entre jo i el meu cavall
portem vintinou llançades.
Mon cavall ne porta nou;
trist de mi, totes les altres.
— Ai, lo meu fill estimat,
vés a la cambra més alta:
hi trobaràs ta muller
entre senyores i dames.
N'ha parit un infantó
tant bell com l'estel de l'auba.
— Mare mia, feu-me 'l llit
allà aont me'l feieu antes.
Jo moriré a mitja nit,
mon cavall a punta d'alba.
Al cavall l'enterrareu
en el pati de les armes
i ane mi m'enterrareu
a l'iglesia de Sant Jaume.
Ni campanars que no toquin
ni capellans que no cantin.