40 cançons populars catalanes/Montanyes de Canigó

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


MONTANYES DE CANIGÓ\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key g \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial4
  g8.^\markup{\italic{Molt a poc a poc i dolç}} a16
  b4. b8 c a
  g2 b8. c16 \break
  d4. e8 fis g fis8.[( e16]) d4 fis8. e16
  c4. d8 e d \break
  b2 d8. b16
  a4. b8 c c
  b8.[( a16]) g4 d'8. b16 \break
  a4. b8 c c
  b8.[( a16]) g4
  \bar"|."
  
 }
 \addlyrics {
  Mon -- tan -- yes de Ca -- ni -- gó,
  fres -- ques sou i re -- ga -- la -- des,
  so -- bre tot a -- ra_a l'es -- tiu,
  que les ai -- gues són ge -- la -- des
  que les ai -- gues són ge -- la -- des
 }
 \layout {
  indent = 0
  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 80 4)
  }
 }
}


Montanyes de Canigó,
fresques sou i regalades,
sobre tot ara a l'estiu,

que les aigues són gelades
Sis mesos m'hi som estat
sens veure persona nada,
sinó lo rossinyolet,
que en eixint del niu cantava.
Lo rossinyolet s'es mort,
l'anyorança m'hi ha agafada
si ne som caigut malalt
d'una crudel mala gana.
Ningú no'm coneix el mal,
ningú coneix lo que'm mata,
sinó una nina que hi ha
que l'amor me'n té robada.