40 cançons populars catalanes/El Pardal

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Disambig.svgAquest text tracta sobre l'edició de 1909. Per a altres versions, vegeu El pardal.


EL PARDAL\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key bes \major
  \time 2/4
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
  \override Staff.Rest #'style = #'classical
  \partial 4
  f8^\markup{\italic {A poc a poc}} f
  bes4. bes8
  c4. c8 \break
  \time 3/4
  d8 d bes4 c8 c
  d4 bes c8 c
  d4\fermata r8 s8 bes8 c \break
  \time 2/4
  d4. es8
  c4. d8
  \bar"||"
  \time 3/4
  \stemUp bes8 \stemNeutral g c4 \stemUp bes8 \stemNeutral a \break
  \time 2/4
  bes8 bes c c
  \bar "||"
  \time 3/4
  d4 r8 s bes c
  \bar"||"
  \time 2/4
  d4. es8 \break
  c4. d8
  \bar"||"
  \time 3/4
  \stemUp
  bes8 g \stemNeutral c4 \stemUp bes8 a
  \bar "||"
  \time 2/4
  bes4
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  U -- na can -- ço -- ne -- ta no -- va
  vos la di -- ré,
  vos la di -- ré,
  del par -- dal quan s'a -- jo -- ca -- va
  so -- ta_o -- ran -- gé,
  vos la di -- ré,
  del par -- dal quan s'a -- jo -- ca -- va
  so -- ta_o -- ran -- gé.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}

Una cançoneta nova
 vos la diré,
 vos la diré,
del pardal quan s'ajocava
 sota orangé,
 vos la diré,
del pardal quan s'ajocava
 sota orangé.
Lo pardal, quan s'ajocava,
 feia remor,
per veure si·l sentiria
 la seva amor.
La seva amor es dins cambra
 que no·n sent res,
sinó·l moço de la casa,
 lo traginer.
De la finestra més alta
 li·n va parlar:
— Les onze hores són tocades.
 vés-te a acotxar.
— No m'acotxo pas encara:
 vai de camí:
som fet una prometença
 a Sant Magí.
Quan a Sant Magí vai ésser
 vai suplicar
que·m deixés anà a mes terres
 per festejar.
Quan ne vai esse a mes terres
 jo·ls encontrí
los tres amors que tenia,
 tenia alli.—

Tres galanes que tenia
 eix aucellet:
Mariagna, Petronella
 i Isabelet.
Als tres amors que tenia,
 quan els trobí,
los va donâ una creueta
 de Sant Magí.
Ella li·n fa de resposta:
 — No es hora, no:
quan m'haureu demanadeta
 serà raó.—
Ai cançó, qui t'ha dictada?
 qui treta t'ha?
Es un minyó de la plana.
 Gentil Romà.