40 cançons populars catalanes/El Rossinyol

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

EL ROSSINYOL\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key g \major
  \time 2/4
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial4
  b8^\markup{\italic{Molt a poc a poc}}\pp a
  g8. g16 g8 a
  b8 c d g \break
  d4^\fermata g,8 a
  b8. b16 b8 b
  c8 b a g
  a4 a \break
  a4 a
  b8. a16 g8 d
  g4 a^\markup{\italic rittard.}
  g^\fermata
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
 Ros -- si -- nyol que vas a Fran -- ça,
 ros -- si -- nyol,
 en -- co -- ma -- na-m a la ma -- re,
 ros -- si -- nyol
 d'un bell bo -- cat -- ge,
 ros -- si -- nyol,
 d'un vol.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}


Rossinyol que vas a França,
     rossinyol,
encomana-m a la mare,
     rossinyol
d'un bell bocatge,
     rossinyol,
     d'un vol.

i a mon pare no pas gaire,
perquè m'ha mal maridada:
a un pastor me n'ha dada
que'm fa guardar la remada;
he perduda l'esquellada:
lo vaquer me l'ha atrapada.
— Vaquer, torna-me'n la cabra.
— Què me'n donaras per paga?
— Un petó i una abraçada.
— Això són coses de mainatge:
quan tenen pa, volen formatge.