40 cançons populars catalanes/El Noi de la Mare

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Disambig.svgAquest text tracta sobre una versió de 1909. Per a d'altres versions, vegeu El Noi de la Mare.


EL NOI DE LA MARE\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key es \major
  \time 6/8
  \autoBeamOff
  \override Voice.Stem #'neutral-direction = 1
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial 4.
g8.^\markup{\italic {A poc a poc}} as16 bes8
bes8. c16 d8 es8. d16 c8 \break
c4 bes8 g8. as16 bes8
bes8. c16 d8 es8. d16 c8 \break
bes4. g8. as16 bes8
bes8. as16 g8 f8. es16 f8 \break
g4 es8 g8. as16 bes8
bes8. as16 g8 f8. g16 f8
es 2. \bar"||"
 }
 \addlyrics {
Què li da -- rem an el Noi de la ma -- re?
Què li da -- rem que li sa -- pi -- ga bo?
Pan -- ses i fi -- gues i nous i o -- li -- ves,
pan -- ses i fi -- gues i mel i ma -- tó.
 }
 \layout {
  indent = 0
 % ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}


Què li darem an el Noi de la Mare?
Què li darem que li sapiga bo?
Panses i figues i nous i olives,

panses i figues i mèl i metó
Què li darem al fillet de Maria?
Què li darem a l'hermós Jesuset?
Jo li voldria donar una cota
que l'abrigués ara que fa tant fret
Una cançó jo també cantaria,
una cançó ben bonica d'amor
i que n'es treta d'una donzelleta
que n'es la Verge Mare del Senyor.
A l'eixint de ses virginals entranyes
apar que tot se reventi de plors,
i la mareta, pera consolar-lo,
ella li canta la dolça cançó;
— No ploris, no, manyaguet de la Mare;
no ploris, no, ai alè del meu cor. —
Cançó es aquesta que al Noi de la Mare,
cançó es aquesta que l'alegra molt.
Angels del cel són els que l'en breçolen,
angels del cel que li fan venir sòn,
mentres li canten cançons d'alegria,
cants de la gloria que no són del món.
Li darem panses amb unes balances,
li darem figues amb un paneret.
Tam patantam, que les figues són verdes,
tam patantam, que ja maduraran;
si no maduren en el dia de Pasqua,
maduraran en el dia del Ram.