40 cançons populars catalanes/Cançó de Nadal

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una versió de 1909. Per a altres versions, vegeu Cançó de Nadal.


CANÇÓ DE NADAL
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
paginaA = \relative a' {
  \key e \major
  \time 2/4
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
  \partial4
  gis8.^\markup{\italic{Allegret}} fis16
  \bar"||" \time 3/4
  e8 b' e cis b4 \break
  \time 2/4
  gis8 e a gis
  \bar"||" \time 3/4
  fis4 e gis8. fis16 \break
  e8 b' e cis b4
  \bar"||" \time 2/4
  gis8 e a gis \break
  \time 3/4
  fis4 e e'8 e
  \bar"||" \time 2/4
  dis8 dis cis cis
  b8 r e e \break
  dis8 dis cis cis
  b8 gis16 a b8 cis
  b8 gis16 a b8 cis
  
}
paginaB = \relative a'{ 
 \key e \major
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 \autoBeamOff
 b8 gis16 a b8 gis16 a
 b8 gis16 a b8 b \break
 cis4 b
 gis8 e a gis
 fis4 e ~ e4 r \bar"|."
 
}

\score{ {\paginaA}

 \addlyrics {
  El De -- sem -- bre con -- ge -- lat
  con -- fús se re -- ti -- ra;
  A -- bril, de flors co -- ro -- nat,
  tot el món ad -- mi -- ra,
  quan en un jar -- dí d'a -- mor
  neix u -- na di -- vi -- na flor
  d'u -- na ro -- ro -- ro
  d'u -- na sa -- sa-
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
}
\score {
 {\paginaA \paginaB}
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}

\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
paginaA = \relative a' {
  \key e \major
  \time 2/4
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
  \partial4
  gis8.^\markup{\italic{Allegret}} fis16
  \bar"||" \time 3/4
  e8 b' e cis b4 \break
  \time 2/4
  gis8 e a gis
  \bar"||" \time 3/4
  fis4 e gis8. fis16 \break
  e8 b' e cis b4
  \bar"||" \time 2/4
  gis8 e a gis \break
  \time 3/4
  fis4 e e'8 e
  \bar"||" \time 2/4
  dis8 dis cis cis
  b8 r e e \break
  dis8 dis cis cis
  b8 gis16 a b8 cis
  b8 gis16 a b8 cis
  
}
paginaB = \relative a'{ 
 \key e \major
 \time 2/4
 \override Staff.KeySignature #'stencil = ##f
 \override Staff.Clef #'stencil = ##f
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 \autoBeamOff
 b8 gis16 a b8 gis16 a
 b8 gis16 a b8 b \break
 cis4 b
 gis8 e a gis
 fis4 e ~ e4 r \bar"|."
 
}

\score{ {\paginaB}

 \addlyrics {
  sa, d'u -- na ro, d'u -- na sa,
  d'u -- na ro -- sa be -- lla,
  fe -- con -- da_i pon -- ce -- lla.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
}
\score {
 {\paginaA \paginaB}
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}

El Desembre congelat
 confús se retira;
Abril, de flors coronat,
 tot el món admira,
quan en un jardí d'amor
neix una divina flor
 d'una rosa bella,
 feconda i poncella.

El mes de Maig ha florit,
 sense ser encara,
un lliri blanc tot polit,
 de fragancia rara
que per tot el món se sent,
de llevant fins a ponent;
 tota sa dolçura
 a l'hort envoltura.

El primer pare causà
 la nit tenebrosa
que a tot el món ofuscà
 la vista penosa;
més en una mitja nit

ve lo sol que n'es eixit
 d'una bella aurora
 que'l cel enamora.

Quan l'aurora hagué parit,
 el sol, que ja eixia,
amb gran amor li ha dit:
 —Veniu, vida mia:
preneu-ne, diví Senyor,
aquest caldo de licor
 d'un mamelleta
 que per vós es plena.—

Tenint la Verge en son pit
 la prenda tant rica,
¡que bo fóra de sentir
 quan li cantaria
una lletra molt galant
per alegrar a l'infant
 d'una dolça boca,
 obra de Déu tota!

Arribaren els tres reis
 amb gran alegria,
adorant el rei del cel
 en una establia,
oferint-li tres presents,
com són or, mirra i encens
 a la Mare pia,
 la Verge Maria.

Quan al temple lo portà

 la Verge Maria,
un bon vell se n'alegrà,
 cosa que admira;
tenint-ne lo diví infant,
non dimitis va cantant
 d'una vida santa
 tant gran alabança.

Amb gran contento i amor
 celebrem el dia,
puix que lo diví Senyor
 neix amb alegria.
Si no tenim més tresor,
 oferim-li nostre cor,
 tota la finesa
de nostra fermesa.