Libre de la primera e segona intencio/Capitol qvart

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
CAPITOL QVART


DE ENCARNACIOAMABLE fill, encarna se lo fill de Deu en lo ventre [1] de nostra dona sancta Maria, per intencio que demostras als angels e als homens granea [2] de bonea, poder, caritat, humilitat e larguea. Lo major be que pusca esser creat, es be creat, a Deu ajustat en vnitat de persona; e per aço, fill, la bonea de Deu concorde s ab la major intencio ab que s pot concordar, en crear creatura [3] ajustant si mateixa a creatura, per intencio que sia amada e coneguda aytant fortment que aquella creatura pusca hauer virtut a Deu conexer e amar. § Poder diuinal no pot pus exalçar poder creat que aquell [4] que ha a si mateix ajustat; e car lo poder de Deu pot hauer tan gran intencio, per aço caritat, justicia [5] e granea e bonea se concorden ab poder, per tal que poder vs de tan gran intencio en creatura con creatura pot sostenir. Si infinida virtut e perfeccio fos, fill, contraria a la intencio que Deus hac en la carn que pres, fora la intencio menor que l poder que Deus ha en infinida virtut e perfeccio; e seguira s que en Deu fossen les vnes virtuts contra les altres en intencio, e aço es, fill, cosa impossibil. § Per ço que en gloria Deus pogues [6] donar si mateix a gloriejar home, hac intencio a pendre carn humana, per ço que home en aquell cors glorios de nostre senyor Deus pogues hauer la major gloria, la majoritat de la qual no pogra hauer sens encarnacio e ajustament e vnio de Deu e home. Encarna se, fill, nostre senyor Deus per recrear home, qui era perdut [7] e cahut en la ira de Deu, per lo peccat del primer pare; e aquella intencio que Deus hac en pendre carn humana per recrear home, no s coue a Deu esser primera intencio, e que aquella intencio que Deus hac a pendre carn, per demostrar ses virtuts fos segona, con sia cosa que la justicia de Deu haja pus apropriada intencio a demostrar la granea de sa bonea, poder e sauiesa, que recreacio. § A la gran caritat de Deu se couen, [8] fill, occasionar home de molt gran intencio, saluant a home franch arbitre; e per aço volch Deus que poder ne donas major poder en home, per amar e entendre la encarnacio, qui es la major e la meylor obra que Deu pusca hauer en creatura, ni creatura reebre. [9]


  1. Edit. lat. In utero.
  2. E a homens gran granea.
  3. Edit. lat. Potest concordare in creando creaturam.
  4. Con aquell.
  5. Ab justicia.
  6. Pusques.
  7. Edit. lat. Perierat.
  8. Se couench.
  9. Uno de los códices confrontados ofrece en este capítulo numerosas variantes que son evidentemente otros tantos descuidos del copista. No las notamos por cuanto carecen absolutamente de interés. Los otros códices concuerdan entre sí, y á ellos, salvas pequeñas diferencias, se ajusta la traducción latina.