Libre de la primera e segona intencio/Capitol terç

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
CAPITOL TERÇ


DE CREACIOCREA Deus lo mon per intencio que fos amat e conegut per creatura, car per la gran raho que Deus ha en si per amar e conexer, fo, fill, a Deu cosa couinent, crear lo mon, [1] per tal que sa justicia satisfaes a la alta honor qui s coue a la bonea e a la granea de Deu, la qual ha en eternitat, poder, sauiesa e volentat, [2] e en totes ses virtuts. § Amable fill, a Deu no fo cosa necessaria crear lo mon per neguna cosa que sos vtilitat a Deu en la creacio del mon. Mas axi con al rey que sia [3] larch de cor, e abundos de riqueses, se coue donar per sa bonea e per son poder, enaxi a Deu, per compliment [4] de infinida larguea e perfeccio en totes virtuts, se couench que creas lo mon, e que faes molt de be. § La intencio que Deus hac en crear lo mon, e la justicia de Deu, se couengren ab sa sauiesa e volentat, adonchs con Deu lo mon crea. E per aço, fill, no s couench que lo mon fos creat anans, ne pus tart, [5] ne menor, ne major, ni d altre estament; car si nuyl altre estament se couengues a crear lo mon, fora en la intencio de Deu passio e deffayliment. § Amable fill, la intencio de Deu no pres nuyl cambiament [6] ne nuyl mudament con crea lo mon, car la intencio que lo mon crea, es Deu infinit, e eternal, e en [7] tota perfeccio; e per aço es impossibil que per nuyla cosa que Deus haja creada ni feyta pusca [8] esser en Deu negun mudament. § Si en Deu no hagues intencio de engenrar Deu e de procehir Deu, [9] fora intencio en Deu pus nobla are con lo mon es, [10] e menys noble ans que lo mon fos creat, con sia cosa que intencio sens vtilitat no s couenga ab bonea e perfeccio contra ociositat e intencio de [11] vtilitat e [12] caritat, e de sauiesa e de granea. § Fill, Deus ha creades en lo mon vnes creatures per intencio de altres, enaxi con los corses celestials, qui son creats per donar influencia als terrenals corses elementats, e los terrenals qui son creats per intencio de anima racional, e axi de totes coses que son creades a seruey de hom. § Plora, fill, car elements, plantes, auceyls, besties e totes coses d aquest mon seguexen l orde e la regla de la intencio per que son creades, e home, [13] a qui totes aquestes coses son dejus [14] en intencio, es contra la intencio per que es creat, faent peccats, qui son contraris a la intencio de Deu.


 1. Edit. lat. Nam propter magnam Rationem, quam Deus habet in se, facit amari et conosci Filium Dei; et est conveniens creare mundum. No obstante la poca fidelidad que observa el traductor en este pasage, no discrepan entre sí los textos originales.
 2. Omítese esta palabra en la edit. lat.
 3. Que es.
 4. Edit. lat. Per suum complementum.
 5. Edit. lat. Citiùs nec tardiùs.
 6. Edit. lat. Non accepit ullam alterationem.
 7. Eternal en.
 8. Puxa.
 9. Edit. lat. Producendi Deum.
 10. Edit. lat. Intentio esset nobilior in Deo modo, cum mundus est.
 11. En.
 12. De.
 13. Edit. lat. Et solus homo.
 14. Este pasage ofrece, en uno de los códices confrontados, una variante que hace incomprensible el texto.