Libre del gentil e los tres savis/Qvart libre/Del segon article

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Del segon articleCREADOR[1]LO sarrahi volch prouar Deus esser creador del mon e de tot quant es; mas lo gentil li dix que no calia [2] prouar altra vegada Deus esser creador, cor lo juheu ho hauia prouat assats bastantment. [3] Mas prech te que m digues si Deus ha creat mal, ni colpa, ni peccat. § Lo sarrahi respos: Nos crehem que Deus ha creades totes coses, [4] e crehem que Deus haja creat lo mal, e l be, e la colpa, e l peccat, e l merit, e que totes coses venen e son vengudes de Deu. Cor si era alcuna cosa que fos creada e venguda per altre, serien dos Deus, e aço es impossibil; per la qual impossibilitat es prouat que mal e be tot es vengut de Deu. § Lo gentil dix al sarrahi: De les condicions del segon arbre es que les flors del primer arbre ni del segon no sien contraries; [5] on si era ver ço que tu dius, seguir sia que la volentat de Deu fos contraria a justicia, e que s concordas ab injuria. Cor si Deus ha creat peccat, coue que lo haja amat crear, cor si voler no n hagues, no l creara; e si ha creat peccat e colpa, a tort dona pena a aquells que met en infern, [6] per ço cor han vst del peccat que eyl ha creat. E cor es impossibil que en les flors del primer e segon arbre sia contrarietat, per aço es impossibil que Deus haja creat peccat. § Respos lo sarrahi: Tu sabs, gentil, que Deus, ¡benehit sia eyl! [7] ha perfecta sauiesa, segons que ja es prouat en lo primer libre. On si Deus ha perfecta sauiesa, segueix se que Deus sabia peccat ans que l mon fos; e sabia que si creaua lo mon, home peccaria. E cor Deus ho sabia, e Deus crea home e lo mon, per aço es signifficat que Deus ha creat peccat, e es occasio con peccat sia. § Respos lo gentil, e dix: Deus ha perfeccio en son poder e saber; cor si no n [8] hauia, hauria fi e terme sa granea en son poder e saber; e cor sia [9] sens fi, en son infinit poder e saber es signifficat que Deus pot saber peccat sens que no sia occasio a peccat son saber, ni son poder, ne encare son voler. E si Deus no hauia aytal poder que ho pogues saber, sens que no volgues esser occasio a peccat, son poder, ne son saber, ne son voler no haurien perfeccio. Mas lexem esta questio, e passa auant a prouar los altres articles, cor d aquest article no vuyl mes demanar.


  1. Edit. lat. De creatione.
  2. No li calia.
  3. Edit. lat. Perfectè hoc fuerat probatum.
  4. Totes les coses.
  5. Edit. lat. Nullo modo invicem opponantur.
  6. Edit. lat. Quos judicat ad infernum.
  7. Esta es otra de las fórmulas religiosas, familiares entre los musulmanes. LULL la pone también á veces en boca del interlocutor cristiano.
  8. Si no ho hauia.
  9. E cor sa granea sia.