Llei del Servei de Biblioteques, Arxius, Museus i Patrimoni Històric, Artístic i Científic de Catalunya (1934)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Llei del Servei de Biblioteques, Arxius, Museus i Patrimoni Històric, Artístic i Científic de Catalunya (1934)
Parlament de Catalunya
Llei del Servei de Biblioteques, Arxius, Museus i Patrimoni Històric, Artístic i Científic de Catalunya, publicat al DOGC Núm. 89, del 30 de març de 1984, p. 1910-1911
 Baixa


El President de la Generalitat de Catalunya,
Sia notori a tots els ciutadans de Catalunya que el Parlament ha aprovat la següent

LLEI

 Art. 1.r La Generalitat de Catalunya, per a exercir la seva jurisdicció sobre el patrimoni històric, artístic i científic de Catalunya, crea un servei que es dividirà en les Seccions següents:
 a) Secció de Biblioteques.
 b) Secció d'Arxius documentals.
 c) Secció de Museus.
 d) Secció de Monuments.
 e) Secció d'Excavacions.
 Art. 2.n Les cinc Seccions del servei de Biblioteques, Arxius, Museus, Monuments i Excavacions de Catalunya funcionaran sota una Direcció general.
 Art. 3.r Cada Secció tindrà un Cap de la part de Serveis que li siguin confiats, i estarà dotada dels elements necessaris per a la seva funció.
 Art. 4.t La Direcció general tindrà al seu servei un Secretariat general.
 Art. 5.è El Director general, així com el Secretari i els Caps de Secció, serà nomenat pel Govern de la Generalitat.
 Art. 6.è El Secretari de la Direcció general exercirà:
 a) El registre general constituït amb els elements que li proporcionaran les Seccions esmentades en l'art 1.r
 b) La iniciació dels expedients que calgui incoar per a trametre'ls a les Seccions respectives.
 c) La iniciació dels permisos d'excavació, conservació i restauració, els quals trametrà a les Seccions corresponents.
 d) La tramitació administrativa general dels serveis compresos en aquestes bases.
 Art. 7.è La Secció de Biblioteques, exercirà:
 a) L'ordenació central de Biblioteques públiques, és a dir, el règim d'adquisicions, relligatge, restauració, servei de material tècnic, catàlegs standard, projecte de biblioteques, coordinació d'estadístiques, informació i ajut tècnic de la Central a les petites biblioteques i distribució de lots circulants i d'altres serveis anàlegs.
 b) La informació bibliogràfica. és a dir, el Catàleg general de les Biblioteques de Catalunya, el repertori de manuscrits catalans o de procedència catalana o bé relacionats amb Catalunya i els serveis d'inventari, catalogació i inspecció de les biblioteques declarades d'interès públic.
 c) Donatius, canvi i servei de préstec amb l'exterior.
 Art. 8.è La Secció d'Arxius exercirà:
 a) L'organització, el manteniment i la inspecció dels Arxius propis de la Generalitat o posats sota la seva cura, la formació i la coordinació d'inventaris, índex, etc.
 b) La restauració, còpia i reproducció fotogràfica del material conservat als Arxius.
 c) La regulació del Servei de Préstec que no podrà efectuar-se sinó entre Arxius i Biblioteques, segons les normes que seran fixades.
 d) La relació amb els Arxius de Catalunya externs al Servei de la Generalitat, i amb els que, situats fora de Catalunya, tinguin un veritable interès per a la història del nostre poble.
 Art. 9.è La Secció de Museus exercirà:
 a) L'organització, el manteniment i la inspecció dels Museus de la Generalitat o posats sota la seva cura i la formació i coordinació d'inventaris i catàlegs.
 b) La restauració del material dels Museus.
 c) La regulació del Servei de dipòsit d'objectes entre Museus adscrits al Servei.
 d) La formació de catàlegs.
 Art. 10. La Secció de Monuments exercirà:
 a) La formació dels inventaris i catàlegs dels Monuments i dels materials nobles i d'interès artístic, no posats especialment sota la cura dels altres Serveis.
 b) La inspecció tècnica i la conservació dels materials i monuments esmentats en el paràgraf anterior.
 c) El control de totes les obres de restauració, les quals seran confiades en cada cas a l'especialista més adient.
 Art. 11. La Secció d'Excavacions exercirà:
 a) L'informe de petició i la inspecció i el control de totes les excavacions d'interès històrics i arqueològic que es facin a Catalunya.
 b) Les excavacions oficials de la Generalitat.
 c) L'organització, la inspecció i el control dels Museus Arqueològics de Catalunya.
 Art. 12. Per a l'organització dels serveis s'aprofitaran tot el possible els elements d'organismes oficials existents d'idèntica finalitat.
 En l'exercici de les seves funcions, totes les Seccions utilitzaran la cooperació dels organismes i institucions de finalitat històrica, científica i artística, sempre que sigui factible i les circumstàncies ho aconsellin.
 Art. 13. A cada població de Catalunya on hi hagi una Biblioteca, un Arxiu o un Museu de la Generalitat o a la seva cura, o bé quan ho exigeixi la conservació del patrimoni històric o artístic, serà creat un Patronat de Cultura, el nomenament del qual serà fet pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta la meitat del Consell de cultura, i l'altra meitat dels Ajuntaments respectins. També podrà nomenar-se delegats comarcals o locals de caràcter gratuit i honorífic.
 Art. 14. És creat, sota la Presidència del Conseller de Cultura, un Comitè Superior de Biblioteques, Arxius, Museus, Monuments i Excavacions integrat per dos Delegats del Consell Executiu de la Generalitat, dos de l'Assemblea dels Patronats, dos tècnics nomenats pel Conseller, dos membres del Consell de Cultura elegits pel mateix Consell, dos membres de l'Institut d'Estudis Catalans, un Regidor de l'Ajuntament de Barcelona i un representant designat per la Federació de Municipis Catalans, el Director general, els Caps de Secció i el Secretari general que hi tindrà el mateix caràcter de Secretari.
 Art. 15. Un dels dos representants del Govern en el Comitè Superior de Biblioteques, Arxius, Museus, Monuments i Excavacions hi exercirà el President-delegat nomenat pel Conseller de Cultura.
 Art. 16. El Comitè Superior es reunirà tres vegades cada any per a aprovar el projecte de Pressupostos i estudiar i establir el Pla general de treball del Servei de Biblioteques, Arxius, Museus, Monuments i Excavacions sempre que el Conseller de Cultura o el President-delegat ho creguin necessari per a casos d'urgència o per a la coordinació general dels treballs del Servei.
 Art. 17. El Conseller de Cultura fixarà el Reglament que ha de regir l'actuació de les diverses Seccions del Servei de Biblioteques, Arxius, Museus, Monuments i Excavacions que haurà d'ésser aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Article addicional

 Art. 18. La Biblioteca de Catalunya manté el caràcter d'Institució general amb plena personalitat jurídica, i la Junta de Museus de Barcelona i el Patronat del Museu d'Arqueologia, junt amb totes les institucions que en depenen, conserven el règim i les característiques actuals.

Article transitori

 Art. 19. Aquesta Llei entrarà en vigor, per a cada una de les Seccions esmentades en l'art 1.r, a mesura que vagin traspassant-se els serveis que les afecten.
 Per tant,
 Mano a tots els ciutadans de Catalunya que cooperin al compliment d'aquesta Llei, i a tots els Tribunals i Autoritats que la facin complir.
 Barcelona, 28 de març de 1934.

LLUÍS COMPANYS

 El Conseller de Cultura,
 Ventura Gassol

Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)