Lo gayter del Llobregat (1858) - D. Joan lo cassador

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Sou al capítol «D. Joan lo cassador»
Lo gayter del Llobregat (1858)
Download-icon.svg Descarrega l'obra
Breezeicons-actions-22-go-previous.svg A la hermita de Miramar Lo Gayter á la Nina del Llobregat Breezeicons-actions-22-go-next.svg

DON JOAN LO CASSADOR.

 Quar plors
 Peiors
 No foron vistz,
 Dolors
 Maiors
 Ni cors pus tristz.
 Joan Esteve.— Quossi moria...
 Com una nina galana
 Que al trist trobador espera
 Que ve de nits áà cantar
 Trobas al peu de, sa reixa,
 Estava Donya Violant,
 La qu' en trono d' or se assenta
 A la esquerra de don Joan,
 Recolsada en la finestra,

 En la ma dreta lo front
 Y la vista en las estrellas,
 Qu' es dels estels la llum pura
 Bálsam del cor per' las penas.

 Mirava la reyna hermosa
 Dels astres d' or á la reyna;
 Qu' estava com ella trista
 Si be com ella hermosa era;
 Mirava als estels brillants,
 Que com pluja de anticuelas,
 Deixan en la ona ahont se miran
 Mil brodarías de perlas;
 Als núvols nevats mirava
 Que, lliscant per lo ayre, semblan
 Un vol de ángels de alas blancas
 Que al cel pujan de las bellas
 Y dels noys, ángels de amor,
 Las puras ánimas tendras;
 O brillants islas de plata
 En que los genis navegan,
 Entre onas de llum y de ayre,
 Per' contar á las estrellas
 Lo que las fadas del nort
 Fan en llurs grutas de perlas.
 Hermosa estava la lluna
 Y com un escut lluenta;
 Tranquila estava la mar
 Com lo pit de una nineta

 Que no ha tingut may galan,
 Ni ha sentit may amoretas;
 Y com ciutat encantada
 Que ab lluminarias festeja
 A son rey, hermós estava
 Lo cel tot guarnit d' estrellas.

 Trista está donya Violant,
 Tristeta encara que reyna,
 Pus també sota 'l mantell
 De púrpura té 'l cor penas,
 Com debaix de una armadura,
 Com sota un gipó de seda.

 Plorava donya Violant
 Del rey don Joan l' ausencia,
 Qu'en mes sos falcons estima
 Que sas caricias y festas.

 «Ingrat, ingrat ets, oh rey,
 «Pus per' anar tras las feras
 «Viuda y soleta en mon llit,
 «Viuda y soleta me deixas!
 «Qué te han fet los aucellets
 «Que de mort los persegueixas
 «Sens enternirte los plors
 «Dels viudos que fan tas fletxas?
 «O no has tingut may amors
 «O be tens lo cor de pedra,

 «Pus que aucells no matarias
 «Si m' estimasses ¡lasseta!

 «¿Quin es lo espós, rey don Joan,
 «Que á sos falcons mata á festas
 «Y no fa al tornar del bosch
 «Ni un bes á s' amoroseta?
 «¿Quin es lo caballer noble
 «Que no envia á sa nineta
 «Un patge lo mes gentil
 «Ab lo aucell primer que fletxa?
 «Mes si al mont va mon espós
 «Perque un' altre alli lo espera,
 «Y si en lloch de anar per çassa
 «Per amors se 'n va á la selva,
 «Lluna, no m’ ho digas, no,
 «¡Oh! no m' ho digau estrellas,
 «Pus mata la gelosia
 «Tant á ninas com á reynas.

 «Torna, torna, rey don Joan,
 «Que aqui ta esposa t' espera;
 «Ni havem de estar per mes temps
 «Jo en lo palau, tu en la selva;
 «Jo volant sempre prop teu
 «Y tu fugint de mi sempre,
 «Com fan la lluna y lo sol,
 «Que quant del mar ix aquella
 «Detras de l' alta montanya

 «Se amaga 'l sol fugint d' ella;
 «Y quant fuig del cel la lluna
 «Y dels estels que la cercan;
 «Com rey en carro triunfal,
 «Lo sol per lo cel passeja.»

 Brillava entre tant la lluna
 Platejant mar, monts y selvas,
 Y 'ls núvols llaugers corrian,
 Y 'l mar dormia en la arena,
 Mentres la reyna plorava,
 Recolsada en la finestra,
 Ab plors qu' eixian del cor,
 Del rey don Joan l' ausencia.


II.


 ¿Perqué tocan las campanas
 De l' antiga Barcelona
 Ab trist so y adolorit,
 Com viudas que al espós ploran?
 Perqué ab gemechs y alarits
 Van pels carrers las matronas
 Regant ab plors las manetas
 Dels infants qu' en llurs pits popan?
 ¿Perquè 'ls menestrals honrats
 Y los qui esparons d' or portan,

 Pus que plorar ja no saben
 En lloch de plorar singlotan?
 Los fills diuhen á llurs mares:
 «¡Ay mareta! ¿perque ploras?»
 Y las mares ploran mes,
 Y no 'ls saben dar resposta;
 Mes posántsels en lo bras
 A las fioestras los portan
 Per' veurer los caballers,
 Que desde 'ls peus á las plomas
 Del elm, pus llur cor es negre,
 Portan també negras robas,
 Y negras las armaduras,
 Sens' blassons las banderolas,
 Y las adargas y bandas
 Sens divisas amorosas:
 Per' veurer los consellers
 Qu' en lloch de gramallas roijas
 Cotas de vellut vesteixan
 Sens' brodarías ni borlas,
 Y del consell los massers,
 Que del dolor comú en mostra,
 Cobertas de glassa negra
 Portan las doradas porras.
 Llavors los infants al veurer
 Tanta tristor també ploran,
 Mes ab llurs besos y festas
 A llurs mares aconsolan.

 Angel del Senyor que guardas,
 Junt ab sa santa Patrona
 Sota rich desser de pedra
 A la antiga Barcelona,
 Plora també pus ja freda
 Es de sos reys la corona,
 Y don Joan que la portava
 Entre 'ls reys morts ja reposa;
 Pus en trist túmbol de marbre,
 Hont, entre llaugeras boyras
 D' encens y del fum que llensan
 Millars de atxas olorosas,
 Brillan en daurat mantell
 Las temudas barras roijas,
 Jau don Joan lo Cassador,
 Mort perseguint una lloba
 Mentre' en son palau plorava
 Sa llarga ausencia sa esposa,
 La que ara com una estatua
 Al peu del trist túmbol plora,
 Que vetllan barons y comptes
 Los mes grans de la corona,
 Fills d' héroes tots, qu' en lo escut
 Portan escritas llurs glorias.

 Per ço es tan gran lo dolor
 De l' antiga Barcelona;
 Per ço tocan las campanas,
 Per ço ploran las matronas,

 Per ço ploran vells y noys
 Y fins los infants que popan,
 Y los menestrals honrats
 Y los nobles barons ploran.

 Y 's diu que fins lo ángel sant
 Que vetlla sobre las portas
 De la casa de la vila
 De bronse ab alas verdosas,
 Sota hermós dosser de pedra
 Que li serveix de corona,
 Plegá un instant sas dos alas,
 Y de son dolor en mostra,
 A Deu oferí una llágrima
 Per l' antiga Barcelona
 Y per donya Viölant
 Que al peu del mort espós plora,
 Pus perdé son rey aquella,
 Y son espós la segona;
 Esta esperansas de amors,
 L' altra esperansas de gloria.

 Octubre de 1840.