Lo llibre dels poetas/Ramon Llull

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


RAMON LLULL.
I.
Un consili vuyl començar
en mon coratge, e xantar,
per ço que faça enamorar

tots cells qui ho poden far
 per Deu servir,
e lo sepulcre conquerir:
 molt ho desir.

En consili tan gran siats,
e tan bellament ordenats,
que Deus ne sia molt honrats
e mant hom ne sia salvats,
 e tot lo mon
en lonch, ample é pregon
 haja ahon.
 
En consili no façats for
per argent, castell, ne per or;
temets ho com seny si que mor;
car si havets bo e gran cor,
 ¡Ah! ¿que dirán
Juseu, sarrahí, vestian
 tartres é man?
 
En consili no siats duptós,
avar, ni trist, ne peresos,
tant forts siats complits d' amors,
de suspirs, lágremes é plors,
 per bon amar
que Deus vos faça acabar
 lo seu honrar.
 
En consili hajats consell
ab hom ardit é no volpell,
á consellar per bon capdell,

e sí 'u havets serets molt bell;
 car hom vestit
de vicis é mal sperit
 es mal garnit.

En consili qui 'us diu de no,
de no diu al Senyor del tró,
qui per amor en la creu fo:
si ell lo lexa abandó
 al diable
infern será son stable
 turmentable.

En consili Deus vos ajut;
temme no siats decebut,
car mant home ha leu volgut
alcú be far qui es recregut
 al començar;
prech Deus qu' eus vulla amparar
 ab bo amar.
 
En consili ans que parlets
guardats en quals començarets;
en tots homens non vos fiets,
car mant home no está drets.
 ¡Ah, bon amich!
Savi 's qui per altre 's castich
 e tem destrich.

En consili lo pech moltó
engana 'l lop é lo leó,
e la volps engana al capó

e mant boc es pijor que no.
 Si no 'us guardats,
por mant hom serets enganats
 e menyspreats.

En consili guardats la fi
de Deu, qui está lo camí
de parais, veray fi;
de si hi anats vespre é mati,
 segur irets,
barat ne tort mal no tembrets;
 perfayt serets.

  ——————

De las obras d' est poeta sols publiquem aquesta. Fou un dels talents mes privilegiats de son segle y compongué moltíssimas obras. Qui vulla coneixe sas rimas (que fan un volum de 700 páginas) veji-la edició que l' any 1857 publicá en Mallorca 'l poeta y Mestre en gay saber En Geroni de Roselló.