Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ/Epístola del Apóstol Sant Pau als Colossians

De Viquitexts
Sou a «Epístola del Apóstol Sant Pau als Colossians»
Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ
Pau de Tars

EPISTOLA
DEL
APOSTOL SANT PAU ALS COLOSSIANS.
CAPITOL I.

Alaba Sant Pau la fe dels Colossians, y prega per'ells. Jesu-Christ es l'imatge perfeta de Deu, lo Senyor de totas las cosas, lo cap de l'Iglesla, yl Redemptor dels homes. Pau es Ministre del Evangeli per anunciar lo misteri de la vocació dels Gentils.

PAU, Apóstol de Jesu-Christ per la voluntat de Deu, y Timotheu nostre germá:
2 Als sants y fiels germans en Christo Jesús que están en Colossi.
3 Gracia á vosaltres, y pau de part de Deu nostre Pare, y de nostre Senyor Jesu-Christ. Donam gracias á Deu y al Pare de nostre Senyor Jesu-Christ, pregant sempre pera vosaltres.
4 Desde que havem ohit vostra fe en Christo Jesús, yl amor que teniu á tots los sants,
5 Per l'esperansa queus está reservada en los cels, de la que haveu ohit per la paraula de veritat del Evangeli;
6 La qual ha arribat á vosaltres, com també á tot lo mon; y dona fruyt y creix, axí com entre vosaltres, desdel dia en quel ohireu y coneguereu la gracia de Deu en veritat;
7 Com també l'aprenguereu d'Epaphras, nostre estimat conservo, que es pera vosaltres un fiel ministre de Christo-Jesús;
8 Lo quins informá també de vostre amor en l'Esperit.
9 Fer aqueix motiu nosaltres també, desdel dia que ho oyguerem, no havem cessat de pregar pera vosaltres, y de demanar que siau plens del coneixement de sa voluntat, en tota sabiduría é intelligencia espiritual;
10 Peraqué camineu dignes del Senyor, agradantli en tot, fructificant en tota obra bona, y creixent en lo coneixement de Deu:
11 Fortificats ab tota virtut, segons lo poder de sa gloria, en tota paciencia y longanimitat ab goitg,
12 Donant gracias á Deu lo Pare, quens feu dignes de participar de la herencia dels sants en la llum:
13 Lo qui nos ha llibertat del poder de las tenebras, yns ha trasladat al regne de son Fill caríssim;
14 En lo qual tenim la redempció per medi de sa sanch, y la remissió dels pecats:
15 Lo qual es imatge del Deu invisible, lo primogénit de tota criatura;
16 Perqué per ell fóren criadas totas las cosas que hi ha en lo cel y en la terra, visibles é invisibles, ja sian tronos, ó dominacions, ó principats, ó potestats, totas foren criadas per ell mateix y en ell mateix:
17 Y ell es abans que tot, y totas las cosas subsisteixen per ell.
18 Y ell mateix es lo cap del cos de l'Iglesia, que es lo principi, lo primogénit dels morts, peraqué ell tinga en tot la preminencia:
19 Puix plagué al Pare que en ell habitás tota plenitut:
20 Y havent fet la pau per medi de la sanch de sa creu, pera reconciliar per ell totas las cosas á sí mateix; per ell dich, ja sian las cosas que hi ha en la terra, ó las que hi ha en lo cel.
21 Y vosaltres que algun temps vos havíau extranyat de Deu, y fet enemichs de cor per las malas obras,
22 Ara ab tot vos ha reconciliat en lo cos de sa carn per la mort, á fi de presentarvos sants, y sens mácula, é irreprensibles devant d'ell:
23 Si continuau fundamentats y ferms en la fe, inmobles en l'esperansa del Evangeli que haveu ohit, y que fou predicat á tota criatura baix lo cel, del qual jo Pau so fet ministre:
24 Lo qual ara me regositjo en mas afliccions per vosaltres, y cumplesch lo que resta dels sufriments de Christo en ma carn, per amor de son cos; que es l'Iglesia;
25 De la que jo so fet ministre, segons la dispensació de Deu quem ha estat donada pera vosaltres, á fi de cumplir la paraula de Deu,
26 Lo misteri que ha estat escondit dels sigles y de las generacions, mes que ara ha estat manifestat á sos sants;
27 Als quals Deu ha vulgut revelar las riquesas de la gloria d'aquest misteri entrels Gentils, que Christo es en vosaltres l'esperansa de la gloria;
28 A qui nosaltres anunciam, amonestant á tothom, y ensenyant á tothom en tota sabiduría, peraqué pugam presentar tot home perfet en Christo Jesús:
29 En lo que encara treballo jo també, combatint segons sa eficacia que obra en mi ab poder.

CAP. II.

Exorta als Colossians á ques guardian dels sofismes dels filosophs, de la superstició dels heretges, de las ceremonias de la lley, y de las visions falsas.
1 Perque desitjo que sapiau quant gran es l'ansietat que tinch per vosaltres, y per aquells que están en Laodicéa, y per quants no han vist mon rostro en carn:
2 A fi de que sos cors sian consolats, estant units en caritat, y en totas riquesas de la plena certesa d'intelligencia, pera coneixer lo misteri de Deu Pare y de Chrísto Jesús:
3 En qui están escondits tots los tresors de sabiduría y de ciencia,
4 Y aixó ho dich perqué no sía que algú vos enganyia ab paraulas sutils.
5 Perqué encaraqué estich ausent en la carn, mes estich ab vosaltres ab l'esperit, gosantme y contemplant vostre bon ordre, y la firmesa de vostra fe en Christo.
6 Axí com donchs haveu rebut Christo Jesús lo Senyor, caminau en ell,
7 Arrelats, y sobredificats en ell, y fortificats en la fe, com haveu aprés, creixent en ella ab accions de gracias.
8 Estan alerta peraqué ningú vos enganyia ab filosofías y sofismes vans, segons la tradició dels homes, segons los elements del mon, y no segons Christo:
9 Perqué en ell habita tota la plenitut de la Divinitat corporalment.
10 Y vosaltres sou cumplerts en ell, lo qual es lo cap de tot principat y potestat:
11 En qui estau també circumcidats ab la circumcisió no feta de ma, despullant lo cos dels pecats de la carn ab la circumcisió de Christo:
12 Essent sepultats juntament ab ell en lo Baptisme, en lo que ressuscitareu també mediant la fe del poder de Deu, que'l ressuscitá d'entrels morts.
13 Y á vosaltres, essent morts en los pecats y en l'incircumcisió de vostra carn, vos vivificá juntament ab ell, perdonantvos tots los pecats:
14 Esborrant l'escrit del decret que era contra nosaltres, lo qual nos era contrari, yl tragué del mitg, clavantlo en sa creu:
15 Y despullant los principats y potestats, los exposá atrevidament al publich, triumfant sobre d'ells en sí mateix.
16 Per lo tant ningú vos judiquia per lo menjar, ó per lo béurer, ó per respecte del dia de festa, ó de novilluni, ó de dissaptes:
17 Que son sombra de las cosas que han de venir; mes lo cos es de Christo.
18 Ningú vos extravihi, afectant en humilitat adoració dels angels, ficantse en cosas que may vegé, anant vanament inflat en lo sentit de son ánimo carnal,
19 Y no estant unit ab lo Cap, del qual tot lo cos sustentat y organisat per junturas y lligaments, creix en l'aument de Deu.
20 Per consegüent si sou morts ab Christo als elements d'aquest mon, ¿perquéus deixau gobernar d'ordenansas com si visquesseu peral mon?
21 (No menjeu, ni gusteu, ni toqueu:
22 Totas las quals cosas portan sa destrucció en l'us,) segons los preceptes y doctrinas dels homes.
23 Y aquestas cosas en veritat tenen una apariencia de sabiduría en lo culto voluntari: en humilitat, en la negligencia del cos, no en honra alguna, pera sacietat de la carn.

CAP. III.

De la renovació de las costums conforme á la vida nova rebuda de Christo. Varios avisos als casats, als pares de familia, y als criats.
1 Si haveu donchs ressuscitat ab Christo, cercau las cosas que son de dalt, ahont Christo está sentat á la dreta de Deu.
2 Saborejaus en las cosas de dalt, no en las de la terra;
3 Perqué sou morts ja, y vostra vida está escondida ab Christo en Deu.
4 Quant Christo, ques vostra vida, s'aparega, llavors també vosaltres apareixeréu ab ell en gloria.
5 Per lo tant mortificatu vostres membres que están sobre la terra: fornicació, impuresa, luxuria, concupiscencia mala, y avaricia ques idolatría:
6 Per las quals cosas ve l'ira de Deu sobrels fills de la incredulitat:
7 En las quals caminareu també vosaltres algun temps quant vivíau en ellas.
8 Emperó ara abandonau també totas aquestas cosas, ira, indignació, malicia, blasfemia, paraula torpe de vostra boca.
9 No mentiu los uns als altres, ja queus haveu despullat del home vell ab sos fets,
10 Yus haveu vestit lo nou, lo qual es renovat per lo coneixement, segons l'imatge d'aquell quel criá.
11 Ahont no hi ha ni Grech, ni Jueu; circumcisió, ni incircumcisió; Bárbaro, ni Scita; llibert, ni servo; sinó que Christo es tot en tots.
12 Revestius donchs com elegits de Deu, sants, y amats, entranyas de misericordia, de benignitat, humilitat d'esperit, modestia, paciencia,
13 Sufrintvos los uns als altres, y perdonantvos mutuament, si algú té queixa contra del altre; axí com lo Senyor vos perdona á vosaltres, axí també vosaltres.
14 Mes sobretot revestius de caritat, ques lo vincle de la perfecció.
15 Y triunfia en vostres cors la pau de Christo, á la que fóreu també cridats en un cos, y siau agrahits.
16 Habitia la paraula de Christo abundantment en vosaltres en tota sabiduría, ensenyantvos y amonestantvos los uns als altres ab salms, himnes, y cántichs espirituals, cantant de cor á Deu ab gracia.
17 Y qualsevol cosa que fassau, sia de paraula, sia d'obra, feuho tot en nom de nostre Senyor Jesu-Christ, donant gracias per ell á Deu y al Pare.
18 Casadas, estau somesas á vostres marits, com convé, en lo Senyor.
19 Marits, amau á vostras mullers, y no las tracteu ab asperesa.
20 Fills, obehiu á vostres pares en tot; puix aixó es del agrado del Senyor.
21 Pares, no provoqueu á ira á vostres fills, peraqué nos tornian pussillánims.
22 Sirvents,obehiu en totas cosas á vostres amos segons la carn, no servint al ull com per'agradar als homes, sinó ab simplicitat de cor y temor de Deu.
23 Tot quant fassau, feuho de cor com peral Senyor, y no perals homes:
24 Sabent que del Senyor rebréu lo gallardó de l'herencia, perqué vosaltres serviu al Senyor Christo.
25 Mes toqui obra mal, rebrá per lo mal que ha fet; y en Deu no hi ha accepció de personas.

CAP. IV.

Ultims avisos del Apóstol. Recomana á Tichich, y á Onéssim, y saluda á diferents.
1 Amos, donau á vostres sirvents lo que es de justicia y equitatiu, sabent que també vosaltres teniu Senyor en lo cel.
2 Perseverau en l'oració, vetllant en ella ab acció de gracias:
3 Orant juntament per nosaltres, peraqué Deu nos obria la porta de la paraula per'anunciar lo misteri de Christo, per amor del qual estich jo encara pres,
4 Y peraqué jol manifestia de la manera que dech parlarne.
5 Caminau ab sabiduría envers aquells que están fora, redimint lo temps.
6 Sia sempre vostra conversació assaborada ab gracia y sal, peraqué sapiau com haveu de respóndrer á cada hu.
7 Mon caríssim germá Tichich, fiel ministre y conservo meu en lo Senyor, vos informará del estat de totas mas cosas;
8 Al qual he enviat á vosaltres per aixó mateix, á fi de que sapia l'estat de vostras cosas, y consolia vostres cors,
9 Juntament ab Onéssim, mon caríssim y fiel germá, lo qual es dels vostres. Ells vos contarán totas las cosas que aquís fan.
10 Vos saluda Aristarch, mon company en presó, y March, cusí de Bernabé, (tocant al qual ja rebereu mos encárrechs:) si ve á vosaltres, rebeulo be:
11 Y Jesús, apellidat Just; los quals son de la circumcisió: aquestos son los únichs quem ajudan en lo regne de Deu, ym han servit de consol.
12 Vos saluda Epaphras: que es dels vostres y servo de Jesu-Christ, sempre solícit en pregar per vosaltres en sas oracions, peraqué siau perfets y cumplerts en tota la voluntat de Deu.
13 Puix jo li so testimoni de lo molt que treballa per vosaltres, y per los que están en Laodicéa, y per los de Hierápolis.
14 Vos saluda lo molt amat Lluch Metge, y també Demas.
15 Saludau als germans que están en Laodicéa, y á Nimphas,y á l'Iglesia que está en sa casa.
16 Y després que aquesta Epístola sia llegida entre vosaltres, feu que sia llegida també en l'Iglesia dels Laodiceans, y vosaltres llegiu també la dels Laodiceans.
17 Y diheu á Archib: Té compte en lo ministeri que has rebut en lo Senyor, peraquél cumplias.
18 Salutació de mi, Pau, ab ma propia ma. Recordauvos de mas cadenas. La gracia sia ab vosaltres. Amen.