Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ/Epístola tercera del Apóstol Sant Joan

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


EPISTOLA TERCERA
DEL
APOSTOL SANT JOAN.

Alaba á Gayo per sa constancia en la fe, y per sa beneficencia en hospedar als pelegrins. Parla dels vicis de Diotrefes y de la virtut de Demetri.

L'ANCIA al caríssim Gayo, á qui jo amo de veras.

2 Caríssim, prego al Senyor quet prosperia en tot, y quet conservia en salut, axí com ta ánima prospera.
3 Gran ha estat mon goitg per la vinguda dels germans y per lo testimoni que han donat de ta veritat, axí com tu caminas en la veritat.
4 No tinch jo major goitg que ohir que mos fills caminan en la veritat.
5 Caríssim, te portas ab fidelitat en tot lo que fas ab los germans, y particularment ab los pelegrins;
6 Los quals han donat testimoni de ta caritat en presencia de l'Iglesia; als quals si encaminas, com convé segons Deu, farás be;
7 Perqué per son nom se posaren en camí, no prenent res dels Gentils.
8 Nosaltres per consegüent debem rébrer als tals, á fi de cooperar á la veritat.
9 Hauría jo escrit á l'Iglesia; emperó Diotrefes, que preten tenir la primacía entr'ells, nons vol rébrer.
10 Y per aixó si jo vingués allí, donaré á enténdrer las obras que fa, espargint paraulas malignas contra de nosaltres; y com si aixó no li bastás, ni rébrer vol als nostres germans, y impedeix als quels voldrían rébrer, yls trau fora de l'Iglesia.
11 Caríssim, no vullas seguir lo ques mal, sinó lo ques bo. Lo qui fa be es de Deu; qui fa mal no vegé á Deu.
12 Tots donan testimoni de Demetri, fins la mateixa veritat; y nosaltres també lo donam, y tu sabs que nostre testimoni es verdader.
13 Moltas cosas tenia que escríuret; emperó nou he volgut fer ab tinta y ab ploma:
14 Puix espero véuret en breu, y parlarém boca á boca. Sia pau ab tu. Te saludan los amichs. Saluda á nostres amichs, á cada hu en particular.