Montanyes regalades

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Disambig.svgAquest text tracta sobre d'una cançó d'una edició de 1909. Per a altres versions, vegeu Muntanyes del Canigó.
MONTANYES REGALADES\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key g \major
 \time 6/8
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  g8^\markup{\italic{A poc a poc}} b d fis4 g8
  e4. d4 r8 \break
  g,8 b d fis4 g8
  d4. ~ d4 r8
  g,8 b d c4 e8 \break
  d4. g,4 r8
  g8 b d c4 a8 \break
  \time 9/8
  g4^\markup{\italic{Més mogut}} r8 g8 a b c4 a8
  b4 g8 g a b c4 d8 \break
  b4. c8 c c c4 d8
  b4 b8 c b a g4 fis8 \break
  g4. ~ g4 r8 r4 r8
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  Mon -- ta -- nyes re -- ga -- la -- des
  són les del Ca -- ni -- gó,
  que tot l'is -- tiu flo -- rei -- xen,
  pri -- ma -- ve -- ra_i tar -- dó.
  Jo que no l'ai -- mo gai -- re,
  jo que no l'ai -- mo, no,
  jo que no l'ai -- mo gai -- re
  la vi -- da del pas -- tó.
 }
 \layout {
  indent = 0
  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 8)
  }
 }
}

Montanyes regalades
són les del Canigó,
que tot l'istiu floreixen,
primavera i tardô.
Mon pare m'ha promesa
amb un pobre pastor.
Jo que no l'aimo gaire,
jo que no l'aimo, no,
jo que no l'aimo gaire
la vida del pastô.
 Deu-me l'amor, minyona,
 deu-me lo vostre amor.
Ells se'n van a montanya:
jo visc al Rosselló;
ell cutxa sus la palla:
ja cutxi sus cotó;
ell menja pa moreno:
jo'n mengi del flecó;
ell menja carn de cabra:
jo'n mengi de moltó;
ell ne beu aigua clara:
jo'n bec del vi millô.