Obras del poeta valenciá Ausias March/¿Que 'm ha valgut contemplar en amor

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu ¿Qué m'ha calgut contemplar en Amor.

 LVI.

¿Que 'm ha valgut contemplar en amor
é bé sentir sos amagats secrets?
¿De mos treballs quins comptes ne son fets?
Vanament he despesa ma dolor
tot lo méu seny franch arbitre 'l he dat
lo méu jovent tot per ell he despés
fins al present no me 'n só may représ
preant un mal per bé gran estimat.

Mon gran voler ha tengut mi cegat
é fins haver en vos esperiment
mólt he tardat en sentir lo que sent
enyor lo temps que no pot ser cobrat,
en aquest temps no 'm puch d' amor clamar
sinó de vos aquí he bé volgut
havéume entés é mal guardó retut.
¿Qui es lo foll que dona vol amar?

Si enteniment ha volgut Dèu mostrar
en dona al món, d' aquell no freturáu,
si Dèu es ver del méu no desaltáu
en qualitat ab mi 'us veig acordar,
pensar no puch que lo vostre voler
volgués may res per mi no fós complit,
é sia entes axí aquell delit
que 'ls amadors de carn han llur esper.

Aquell delit que 'l arma pot haver
en contentar en amor sa gran part
per mon sentir regles n' he dat é art
als amadors freturants de saber,
è vos he vist exir del vostre seny
en mi prenent delit y en tot mon dir
é vehéu clar aquell james fallir
ans mon voler en mes que 'ls dits ateny.

¿Si 'l fort castell gent d' armes lo costreny,
com es segur lo burch sens mur ne vall?
¿E si en vos la fermetat ne fall
no es al món algú d' açó no reny?
¿Com pot amar qui no es entenent?
¿Com será ferm lo qui es tremolant?
Vos entenent ferma vos variant,
de tot dich ver, mes de ferma jo ment.

D' altres amors só mes qui penident
lo remembrar tinch en abusió
en cap orat he cercada rahó
y enteniment hon Dèu may no 'l consent,
lo bon voler cerquí no sabent hon
los apetits he trobats en mòlt lloch
durant aytant com lo veure y lo toch
mes jo ab vos no si Dèu me perdon.

O amadors, recordéus lo que fon
de tots aquells qui primer son passats
los desgradats casos d' amor estats
y 'ls mals tant grans qu' en gestes escrits son;
ressemblant es á fort pluja d' estiu
portant remor de trons, mostrant rellamps,
y en poch espay los grans barranchs é camps
aigua ne han que trameten al riu.

Quals son aquells amadors que jo viu
que de amor durable porten jou,
fort voler crech mòlt poch durant los móu
no que volrán llur apetit desdiu,
puig res é part no toquen de virtut
lo esperit par no há en sos delits,
vehent, tocant llurs desigs son cumplits
é tal voler es tost fart é vençut.

Qui en amor es bén apercebut
sab que james dona tench voler ferm
cor deshonest y enteniment en ferm
lo tol amor y no 'l han precebut;
com res del mòn sens honestat no dur
é lo delit sens entendre hom no pot
é dones han poca part de tal dot
amor no pot en elles fér atur.

L' animal brut será mòlt pus segur
d' est apetit qu' en dona no será
car solament en l' acte se mourá
sentint aquell qui en lo plaher l' ha dur,
ella pensant en algun passat cas
mourá apetit en fet luxuriós
é son voler es aytant desijós
tant quant en ell mes se adelitás.

Puix en tal fét dona de tant sobrás
l' animal brut membrant aquell abús
rahó d' Amor pot muntar 'l hom tant sus
que son voler d' amor no freturás,
forat jant tals dits continents é frets
que l' esperit per fér amor concep
en tals que 'l cos jau en cadena y cep
si qui es ben dit ells en amor perfets

Per honestat dona no tench estrets
los séus volers que aquells no cumplís
mes per haver pór que si en ells fallís
no rebes dan ó menyspreus ser li fets
gloriejar en llur ben fet en se
los es defés tals les ha fetes Dèu
lo prim motiu es lo maestre séu
é cor paohruch d' hon bé si 'n han los vé.

Graesch á Dèu fahentme tant de bé
que mon voler no s' delita en llur cor
hoc en lo cos é no 'm dubte que 'm plor
car per son preu jo son cert que n' hauré,
llur cap no val perquè no hi há cervell
tot l' als es bo segons á que serveix
linatje d' hom mijançant elles creix
llur ésser fon per augmentar aquell.

 Tornada.

Maldit lo temps que fuy menys de consell
dones amant mes que á mi mateix,
ámales tal qui bé no les coneix
é jo 'm confés que fuy lo foll aquell.