Ordenacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç Rey Darago sobra lo regiment de tots los officials de la sua cort/Del Manucier

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaDel Manucier.


 Cor refeccio de cors human requer totes coses al menjar de aquell no solament que sien appareylades ans encara per peces congruens segons la condicio dels menjants en temps e hores degudes esser aministrades: per ço varietat de officis per raho nos enduu quel regiment de aquelles diverses persones cometam per tal que aquells segons ques cove a hores convinents mils pusquen esser servits. Perque engir del servey de nostre palau real duem aordonador que sia una bona persona jove e avista que per lonchs trebayls no sie agreviada la qual menucier sera appellada qui quan los menjars seran appareylats e nostres domestichs seran a taula apres que als nostres sobrecochs les viandes per ells a nos portadores seran liuradores encontinent en lo palau ensemps ab lo museu qui les carns els peis portara tro al dreçador entrar procur sens miga e aqui tayladors de les dites carns o peys segons la tenor de la nostra ordonacio sobre aço feta de la qual copia ab si haja ordon e faça ab acabament e aquells axi fets liure ab servidors en lo palau qui aquells aordonadament posen davant los menjants: e cascun dia lo dit menucier sie tengut retre comte al nostre majordom e scriva de racio de les peces que servides haura e semblant sagrament e homenatge als nostres majordomens prestara lo qual lo museu a nos prestar es tengut. Encara altre sagrament a ells fara que ben e lealment son offici exercira.