Llibre:Procesos de las antiguas Cortes y Parlamentos de Cataluña, Aragón y Valencia. Tomo V (1850).djvu

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Procesos de las antiguas Cortes y Parlamentos de Cataluña, Aragón y Valencia. Tomo V (1850).djvu
Autor Pròsper de Bofarull i Mascaró
Títol Procesos de las antiguas cortes y parlamentos de Cataluña, Aragón y Valencia, custodiados en el Archivo General de la Corona de Aragón, y publicados de Real Órden por su Cronista D. Próspero de Bofarull y Mascaró. Tomo V.
Editor En el establecimiento litográfico y tipográfico de D. José Eusebio Monfort.
Lloc d’edició  Barcelona
Any d’edició  1850
Facsímils Commons
Nivell d’avançament  Per defecte Llibre incomplet
Pàgines

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 Índice 318 319 320 321 Tabla cronológica 323 324

ÍNDICE

de los documentos y demás materias que comprende este tomo.

                                                             Pag.
Advertencia 5
 Ordonacions fetes per lo molt alt senyor en
 pere terç rey darago sobra lo regiment de
 tots los officials de la sua cort
Dels Majordomens 11
Dels Copers 18
Dels Boteylers majors 20
Dels Boteylers comuns 24
Del Portant aygua a la boteylaria 25
Dels Panicers majors 26
Dels Panicers comuns 30
Del Pastador 31
Dels Escuders davant nos tallar ordonats 33
Dels Sobrecochs 35
Dels Coyners majors 36
Del Argenter de la nostra cuyna 38
Dels Cochs comuns id.
Del Moseu 39
Del Manucier 41
Dels Argenters de la cuyna comuna 42
Del Portador daygua a la cuyna 43
Dels Escuders portants lo taylador real id.
Del Comprador 45
Dels Cavallerices 47
Del Menescal 51
                                                             Pag.
Dels Homens de la escuderia 52
Del Falconer major 53
Dels Falconers 56
Dels Caçadors e Guarda de cans id.
Del Sobreazembler e Sotsazembler 58
Dels Azemblers 60
Dels Juglars 61
 Açi comença la segona part del libre e prime-
 rament del offici
Dels Camarlenchs 62
Dels Escuders de la cambra 69
Dels Ajudants de la cambra 72
Del Barber 75
Dels Meges de phisica 76
Dels Meges de Cirurgia 78
Dels Escrivans secretaris 79
Del Armador real 81
De la guarda de les tendes 84
Del Sartre et sos coadjutors 85
De la Custurera et de la coadjutora 86
Del Apothecari 87
Dels Rebosters majors 89
Dels Rebosters comuns 94
Del Escombrador del palau e lavador del argent 95
Dels Uxers darmes 96
Dels Porters de massa 98
Dels Porters de porta forana 100
Del Posader 101
Dels Algutzirs 102
Dels Homens del offici del Algotxir 107
 Açi comença la tercera part del libre.
Del Canceller 109
Del Vicecanceller 113
                                                             Pag.
Del offici del Prothonotari tinent los segells 114
Dels Scrivans de manament de la nostra scrivania 116
Dels Ajudants de la nostra scrivania 119
Dels Missatges de verga de la cancellaria 121
Del Calfador de la cera per als segells pendents id.
Offici dels Sagelladors de la scrivania 122
Dels Promovedors 124
Dels Endreçadors de la conciencia 126
Dels Oydors 127
Dels Escrivans dels Oydors 132
Dels Porters o sotsporters que son liurats als Oydors 133
Del Confessor 134
Del Abbat de Sanctas Creus 135
Dels Monges de la cappella 139
Del Escolan de la cappella 141
Dels Almoyners 143
Del Escolan de la Almoyna 146
Del Servidor de la Almoyna 147
Dels Correus 148
 Açi comença la quarta part del libre
 e primerament
Del Maestre racional 149
Del Lochtinent e Scrivans del Maestre racional 157
Del Tesaurer 158
Del Lochtinent e Scrivans de Thesaurer 160
Del Escriva de Racio 161
Del Lochtinent et scrivans de Racio 166
Dels Convits 167
De les viandes 168
De la manera de dar racions 171
Dels frens e altres apparellaments de cavalls 172
De les vestidures e altres ornaments 173
De les oblacions 177
Dels honors a alcuns con se pertanyen faedors 179
De les fruytes en la taula ministradores 181
                                                             Pag.
De la illuminacio de la Cort Real 182
De la illuminaria quant per defunts se celebra 184
Del argent de la cort nostra 185
Dels Consellers nostres 186
De la manera del seer e proposar en consell nostre 187
Dels serveys 189
Dels salaris dels Comissaris 190
De la manera de escriure letres á diverses persones 197
De la manera de sagellar ab sagell de cera e ab bulla 206
De la taxacio de les cartes e letres qui exiran de la nos-
tra cort
211
Dels beneficis donadors 219
De la ordinacio de la cappella 220
De la vigilia e de la Nativitat de Nostre Senyor 227
De la festa de sent Johan evangelista 228
De la festa de la Circuncision de nostre Senyor 229
De la festa de la Epiphania id.
De la conversio de sent Paul 230
De la cadira de sent Pere id.
De la festa de Ram e Palma 231
Del dijous de la Cena id.
In Parasceve de nostre Senyor 232
De la vigilia e del dia de la Resurreccio de nostre Senyor id.
Del dilluns e del dimars seguents 233
De la festa de la Invencio de Sancta Creu 234
De la festa de la Ascensio de nostre Senyor id.
De la vigilia de Pentacosta e del dia e del dilluns e del
dimarts seguents
235
El dicmenge de Trinitat 236
De la festa del Cors de nostre Senyor id.
De la festa de la Nativitat de sent Johan Babtista 237
De la festa de sent Pere 238
De la festa de sancta Anna 239
De la Transfiguraio de nostre Senyor id.
De la festa de sent Lorenç 240
De la Corona de Jesuchrist id.
De la festa de la Exaltacio de Sancta Creu 241
                                                             Pag.
De la Dedicacio de sent Michel 241
De la festa de sent Luch evangelista 242
Del dia de Tots Sants id.
De la Comemoracio dels defunts e tota hora que per de-
funts se faça
243
De la festa de la Passio de la ymage de Jesuchrist id.
De la festa de sent Marti 244
De la festa de sancta Katarina id.
De la festa de sent Nicolau 245
De les quatre festivitats de la Mare de Deu 246
Dels Martirs id.
Dels Confessors 247
De les Verges 248
De les huytaves de les festes de nostre Senyor e de la
verge Maria y de tots los altres sants
249
De les vigilies de les festes 251
Dels dies dominicals id.
Dels divendres 253
Dels dissaptes id.
Dels dies ferials id.
De les quatre tempores del any 254
De la Almoyna 258
De les Fayles e dels Missatges 261
De les loguers de les besties logades 263
Declaracio feta sobre totes les dites ordinacions 264
Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent
 princep e senyor lo senyor en Pere terç rey
 Darago de la manera con los reys Darago se fa-
 ran consegrar e ells mateys se coronaran
267
Ordinacio feta per lo dit senyor rey de la manera
 con les reynes Darago se faran consegrar e
 los reys Darago les coronaran
304


Fin del Índice
Engranatges
Un o més usuaris estan duent a hores d'ara una tasca amb aquest text.

És possible, per tant, que us pugueu trobar amb defectes de contingut o de forma. Si us plau, abans de realitzar grans modificacions o substitucions, contacteu amb els darrers contribuïdors, bé amb un missatge a ses respectives pàgines de discussió, o bé a la pàgina de discussió de l'article per a poder-ne coordinar la redacció.
Comentaris: cap