Pàgina:Procesos de las antiguas Cortes y Parlamentos de Cataluña, Aragón y Valencia. Tomo V (1850).djvu/42

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


entrar procur sens miga e aqui tayladors de les dites carns o peys segons la tenor de la nostra ordonacio sobre aço feta de la qual copia ab si haja ordon e faça ab acabament e aquells axi fets liure ab servidors en lo palau qui aquells aordonadament posen davant los menjants: e cascun dia lo dit menucier sie tengut retre comte al nostre majordom e scriva de racio de les peces que servides haura e semblant sagrament e homenatge als nostres majordomens prestara lo qual lo museu a nos prestar es tengut. Encara altre sagrament a ells fara que ben e lealment son offici exercira.Dels Argenters de la cuyna comuna.


 Per tal quels cochs comuns de nostres domestichs no sien vist freturar per defalliment de coadjutors: emperamor daço en la cuyna daquells domestichs dos en aço aptes homens volem esser deputats qui argenters de la dita cuyna sien nomenats e seran diligents e atents que cascun dia a hores degudes en aquella cuyna fochs encenan e calderes ab aygua posen sobre aquelles e gallines e altres voleteries plomen e encara altres carns e peys laven e appareylen a coure e aquelles en calderes e en asts posen. Encara de les carns decoquedores en los asts cura hajen diligent de manar aquells: largent del qual nos cascun dia usam hores degudes lavaran: e aquestes coses fetes per ells los cochs damunt dits en aquelles coses que poran ajuden especialment lo manucier en los menjars portadors en lo palau ajudar no olviden: volents que a nostres sobrecochs e als cochs a les coses