Pàgina:1984 803303 Alteració del nom dels municipis.pdf/2

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

 3. Podrà adoptar-se una denominació oficial en qualsevulla de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana indistintament, tot procurant adaptar en cada cas la que corresponga per raons històriques o tradicionals. Els municipis que tinguen la denominació en les dues llengües de la Comunitat faran constar el seu nom en ambdues.

Article 2.n
 El nom dels municipis podrà ser alterat amb l'acord previ de l'Ajuntament en Ple adoptat amb el quòrum exigit per l'article 3.r de la Llei 40/1981, de 28 d'octubre, amb la instrucció de l'expedient en la qual es raone i justifique degudament el canvi proposat i aportant els informes de particulars o d'entitats amb autoritat sobre el tema.

Article 3.r
 1. L'acord de canvi de nom, adoptat segons determina l'article anterior, requerirà dels tràmits següents:
 a) Exposició al públic, per un termini d'un mes, per tal que els interessats puguen formular-hi reclamacions.
 b) Resolució de les reclamacions presentades amb el quòrum establert en l'article anterior.
 c) Si no hi haurien reclamacions, s'afegirà a l'expedient la certificació que ho acredite, lliurada pel Secretari General de la Corporació, i no caldrà prendre un nou acord.
 d) Remissió de l'expedient a la Conselleria de Governació.
 2. L'aprovació de l'alteració correspon al Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta del Conseller de Governació.

Article 4.t
 En els expedients de canvi de nom dels municipis que només suposen un canvi de l'actual per la denominació tradicional en valencià, la Conselleria de Governació sol•licitarà informe del Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, el qual serà lliurat en el termini de quinze dies.

Article 5.é
 La nova denominació oficial del municipi, una vegada aprovada pel Consell, serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el "Butlletí Oficial de l'Estat".

Article 6.é
 El procediment establert en els articles anteriors, serà l'aplicació als canvis de nom dels nuclis de població que constituisquen Entitats Locals Menors.

Disposició Final

 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.