Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/31

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
BLANCAFLOR

Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
lletra = \lyricmode {
  Es8 -- ta -- va la 
  Blan -- ca -- flor4. _8
  so -- ta l'ar -- bre 
  de la men -- ta
  que bro -- da -- va un 
  mo -- ca -- dor4 _8
  per la fi -- lla de la rei -- na.

}
\score{
 <<
  \new Staff {
   \relative a' {
    \key es \major
    \time 3/4
    \autoBeamOff
    \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
    \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t )
    \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
    \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
    \partial4
    e8 f
    as8 g bes bes a g( \break
    \time 2/4
    g8) r e f
    \bar"||"
    \time 3/4
    as8 g bes bes a g \break
    e8 f g bes a g
    f8 e4 r8 e f \break
    as8 g f g f e(
    e8)
    \bar"|."
   }
  }
 \new Lyrics { \lletra
 }
  >>
 \layout {
  indent = 0
  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}

Estava la Blancaflor
sota l'arbre de la menta
que·n brodava un mocador