Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/40

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
LA FILLA DEL CARMESÍ

Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key d \major
  \time 6/8
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial4.
  a8 b[ cis]
  d4 a8 c4 b8
  a4 fis8 a b cis \break
  \slurDown d4( a8) c4 b8
  a4. a8 b cis
  d4 a8 \slurNeutral c4( b8) \break
  a4 fis8 a[ b] cis
  d4 a8 c4 b8
  a4. d,8[ e] fis \break
  g4 fis8 e4 a8
  fis4 d8 d8[ e] fis
  g4 fis8 e4 fis8
  d2.
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  Pe -- ti -- te --ta 
  l'han ca -- sa -- da
  la fi -- lla del Car -- me -- sí,
  de tant pe -- ti -- ta que n'e -- ra
  no sen sab cal -- çar_i ves -- tir.
  Qui'l ne té l'a -- mor lo dei -- xa,
  qui no'l té, lo vol te -- nir.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}


Petiteta l'han casada
la filla del Carmesí;
de tant petita que era
no se'n sab calçâ i vestir.
 Qui 'l ne té l'amor lo deixa;
 qui no'l té, lo vol tenir.