Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/77

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
MARIAGNETA


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key a \minor
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
 \override TupletBracket #'bracket-visibility = ##f
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  \partial8
  e8
  \tupletDown \times 2/3 {a8 b c} d e
  c16[ b] a4 e8 \break
  \times 2/3 {a8 b c} d c
  b4 r8 d
  \stemDown \tupletUp \times 2/3 {d8 c b} \stemNeutral c8 a \break
  gis8 e r e'
  \stemDown \times 2/3 {e8 d c} b c
  \bar"||" \time 3/4 \stemNeutral
  \tupletDown \times 2/3 {a8 b c} d8. c16 b8 a
  \time 2/4 gis8 e r e'
  \tupletUp \times 2/3 {e8 d c} b c
  a4 r8
  \bar"|."
  
 }
 \addlyrics {
  Ai, a -- déu, Ma -- ri -- ag -- ne -- ta,
  prin -- ci -- pi del meu so -- frir.
  Tu ro -- bes el cor als ho -- mes
  i_a -- mi_m fas pe -- ná_i mo -- rir.
  Ai, a -- déu, Ma -- ri -- ag -- ne -- ta,
  prin -- ce -- sa dels meus sos -- pirs.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
¡Ai, adéu, Mariagneta,
principi del meu sofrir!
Tu robes el cor als homes