Pàgina:Ara ojats queus fan a saber de part del senyors diputats del General de la ciutat y Regne de Valencia (BNC, F.Bon. 6605).pdf/7

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

brar la penyora que se haura dexat a la entrada: y aço sots les dites penes.

19 Item, que la mateixa forma y orde contenguts y especificats en los dos proxims precedents capitols, en respecte dels Sombreros, o Barrets ques faran, y obraran en la present ciutat, y es portaran forasters adaquella, se guarde y obserue en les demes ciutats, viles, y llochs del present Regne. Y que lo rebre lo manifest, bollar los Sombreros y Barrets, y exigir lo dret, estiga a carrech dels taulagers de les dites noues imposicions, o de les altres persones que seran nomenades en les dites ciutats, viles, y llochs respectiuament, sots la dita pena.

20 Item, que ningun passamaner de la present Ciutat y Regne puga tenir, ni vendre Sombreros, ni Barrets alguns que no estiguen bollats. Y que los Sombreros, o Barrets que tindran al temps de la publicacio de la dita crida, los hajen de fer bollar dins tres dies, sots la dita pena.

21 Item, que ningun sombrerer, o passamaner ni altra persona ninguna, apres la publicacio de la dita crida, puga, ni gose vendre Sombrero, ni Barret algu fet en la present ciutat, o fora de aquella, que primerament no estiga bollat, sots la dita pena.

22 Item, se ha de prouehir y manar, que lo dit nou dret lo hajen sempre de pagar los qui vendran los dits Sombreros y Barrets.


Ortiz Secretarius. 


E perque vinguen a noticia de totes les coses contengudes y ordenades en los desus dits capitols, y qualseuol de aquells, e ignorancia no puixa esser allegada, manen publicar la present publica crida per     y llochs acostumats de aquella. E guardes qui guardar se ha.