Pàgina:Ara ojats queus fan a saber de part del senyors diputats del General de la ciutat y Regne de Valencia (BNC, F.Bon. 6605).pdf/6

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

minat se imposas, ha pregut, que pera ques cobre dit dret ab puntualitat se proueheixca y mane, que tota la Neu ques portara pera la present ciutat, haja de entrar per lo portal dels Serrans, y no per altre portal dels Serrans, y no per altre portal algu; en lo qual se haja de donar lo manifest verdader de les carregues que entraran, y pagar, o assegurar lo dit dret a la entrada, a la persona que sera nomenada y diputada, y assistira en lo dit portal peral dit effecte, sots les penes en que encorren los qui defrauden los drets del General vell.

15 Item, que ninguna persona puga portar, ni descarregar carrega alguna de Neu, ni part de aquella de les Creus de la present ciutat de Valencia ença, que primerament no haja donat verdader manifest de la tal Neu que haura portat, a la dita persona que assistira en lo dit portal dels Serrans, y pagat, o assegurat lo dit dret, sots les penes contengudes en lo precedent capitol, aplicadores vt supra, per cada carrega de Neu.

16 Item, que de tota la Neu ques portara y entrara en les demes ciutats, viles, y llochs del present Regne, ans de descarregarse aquella, se haja de donar verdader manifest, y pagar, o assegurar lo dret en poder dels taulegers de les dites noues imposicions, en les parts y llochs quels hi haura, o en poder de les persones que pera dit effecte seran senyalades, sots les dites penes per cada carrega de Neu en la qual se cometra lo dit frau.


17
Sombre-
ros.

Item, perque ab puntualitat se exigeixca y cobre lo nou dret que en dit capitol segon dels Furs respectants a les galeres y custodia del Regne, es estat delliberat, fos imposat en los Sombreros y Barrets de feltre, ha paregut precehint dit trasteig y examen, ques prouehixca y mane, mijançant crida publica, que tots los dits Sombreros y Barrets se hajen de manifestar ans de tenyirlos, a la persona que sera nomenada y deputada peral dit effecte de rebre dit manifest. Y que apres que estaran tenyits dits Sombreros y Barrets, se hajen de bollar dins vn dia, ab la bolla e marca que pera daço se farà, sots les penes imposades y estatuhides contra los qui defrauden lo dret vell del General, aplicadores lo terç al acusador, y los altres dos terços al dit dret. Y que fins tant sia executada la dita pena, los qui hauran comes lo dit frau hajen de estar presos en les Reals presons.

18 Item, que tots los Sombreros, o Barrets ques portaran, y entraran en la present ciutat de fora de aquella de qualseuol part del present Regne, o fora de aquell, hajen, y tinguen obligacio los quels portaran de manifestarlos en lo portal per lo qual entraran: y que alli se haja de assegurar ab penyora, o aliàs, lo que sera degut per lo dit dret dels dits Sombreros, o Barrets: los quals dins de vn dia apres que seran desclauquillats, se hajen de bollar: y restant assegurant lo dret, sels donara solta, pera que ab aquella se puga co-

brar