Pàgina:Ara ojats queus fan a saber de part del senyors diputats del General de la ciutat y Regne de Valencia (BNC, F.Bon. 6605).pdf/5

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Regne pera dit effecte de herbejar en aquell, sots pena de perdicio, y confiscacio dels dits ganados, aplicador lo valor de aquella vt supra, y ab que si dits ganados nos podran hauer, sien executats los quels hauran entrat, o fet entrar, en la justa valor y estima de aquells, que es el mateix ques practicaua quant se cobraua lo real de la sal.

12 Item, que qualseuol persona de qualseuol estament y condicio que sia, tostemps y quant haura de traure Sal per terra fora del present Regne, tinga obligacio de pagar primerament a hu dels taulagers nomenadors pera dit effecte en Moruedre y Paniscola dit dret, a raho de cinch sous per cafis, prenint aquells son albara de guia pera poderla traure; y aço sots pena de vint y cinch lliures, y perdicio de les caualcadures dels que trauran la dita Sal, exigidora, y aplicadora dita pena vt supra: que tambe es lo mateix ques feya quant se cobraua lo real de la sal. Y en respecte de la sal ques traura per altres parts, se senyalen llochs, y persones pera exigir lo dret, y alli se entrega tambe la pena sobredita.

13 Item, per quant es cosa indubitada, que si lo dit dret se cobras de la Sal ques trau de les Salines dela Mata, no sols perdria lo real patrimoni de sa Magestat mes de mil lliures ques trau del arrendament de aquelles cascun any, pero encara lo que es pijor, y mes considerable, seria en dany notable de la contratacio de molts vaxells que venen a estes mars, y al partit de Alacant, sols per la grangeria de poder carregar sal en lloch de forra, per la comoditat del preu que troben al present en les dites Salines, los quals es cosa certa que no vendrien, si haguessen de pagar aquest nou dret, segons lo que mostrá la experiencia los anys passats quant se imposà lo sou del dret antich, y aço seria en dany dels altres drets, puix cessaria la contratacio que tant conue pera la exactio y augment de aquells. Per tant se ha de prouehir y ordenar, que lo dret ara nouament imposat sobre la sal del present Regne, per lo dit capitol segon dels Furs, no se entenga, ni es puga cobrar de la dita sal de la Mata en respecte dels contractants estrangers que la voldran carregar en naus, y altres vaxells, pera portar fora del Regne, sino que aquella reste franca de esta noua imposicio. Y per lo dany que per esta raho podrien pretendre los arrendadors del dit dret de la Sal, sa Magestat es seruit, y te per be, que cascun any, durant lo arrendament, sels done de son Real patrimoni per via de refaycio deu milia sous, que son, cinch milia mes del que se acostumaua donar als arrendadors de la dita Sal, ab que cessaran los inconuenients damunt dits, y altres que sen porien seguir.


14
Neu.

Item, per la deguda exactio, administracio, y cobrança del nou dret de vint sous sobre cada carrega de Neu que en lo dit capitol segon dels dits Furs de les galeres y custodia maritima del present Regne es estat deter-

A 3 minat