Pàgina:Blanquerna (1521).djvu/18

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Hi ha un problema amb la revisió d'aquesta pàgina.

presona: e noble de cor: y molt ben aparentat: y sabia tantes letres: y sciencies: que entenia sufficientment la sancta scriptura. Molt fon Euast copdiciat en la ciutat per homens de religio: y per alguns altres homens seculars: losquals desijauen ser a ell acostats per via de matimoni. Mentres que Euast era axi request a orde per los religiosos: e amatrimoni perlos bons homens seculars: considera huna nit en lorde de religio: y en lorde de matrimoni. E vingueli en voluntat que rebes religio. Pertal que fogis dels vans delits de aquest mon. Mas recordase deles grans riqueses temporals: que son pare li hauia lexades: y com era en carrech de mantenir la gran casa: y la gran almoyna: que son pare feya viuint en esta present vida. Per totes estes rahons: y perço que ell era tambe cap de son linatge / inclinas a entrar en orde de matrimoni. Y preposa / que estant en matrimoni donas bona doctrina: y exemple atots aquells: qui son en orde de matrimoni. E desija hauer fills: losquals fossen seruents de deu: aqui ell pogues lexar los bens temporals que tenia: y que ans de sa mort seruis a deu en alguna orde de religio.

Com Euast hague concebut: y delliberat en sa voluntat que amas lorde de matrimoni: dixa alguns de sos parents: e majorment a aquells en qui ell molt se fiaua: que li cercassen en la ciutat alguna donzella: que fos de noble linatge. Car per noblea de linatge: es ennoblit lo cor contra maluestat: y engan. E volgue hauer muller que fos sana: y ben formada en sa persona. Pertal que natura hi pogues dar bona disposicio als fills. E sobre totes coses Euast prega asos parents que li cercassen muller ben criada: e humil: e que sos parents: y ella se tinguessen per ben contents: y honrats del seu acostament.

En aquella ciutat hauia huna dona honrrada: y molt ben acostumada: la qual gran temps era estada viuda: y tenia una filla: que hauia nom Aloma. Fama era per tota aquella ciutat que aquella donzella regia: e manaua tota la casa de sa mare: e que era molt bona: y la bona dona sa mare lin daua axi poder: pertal que sabes hauer manera de mantenir: y de regir sa casa: quant fos casada. E dauali fahenes. Perço que en son pensament per ociositat no entrassen maluades cogitacions: e folles: lesquals la inclinassen a vils obres.

Les condicions totes: que Euast desijaua en sa muller: eren en Aloma: y aquells qui cercauen muller pera Euast segons sa voluntat: foren certificats deles bones costumes de Aloma: y per voluntat de Deu fon fet casament de Euast: y de Aloma.

Ca. II. del bon exemple: y lloable doctrina: que Euast: y Aloma donaren lo dia deles sues bodes / seruint los pobres: y conuersant ab bones: y sanctes persones. Y del bon regiment ab lo qual ordenaren sa casa: y companyes: y asi matexos. don foren molt lloats per totes les gents de aquella Ciutat.

Gran fon la fama: que era per tota la Ciutat del dia deles bodes de Euast y de Aloma: y molts foren los homens: y les dones: quils volien fer gran honrra en aquell dia. Mas Euast no volgue. Ans volgue dar senyal de humilitat a les gents: que en lo dia deles bodes son enemigues de humilitat: e volen superbia: vent: y vana gloria. E peraço Euast: e Aloma lo dia deles sues bodes: foren ala sglesia ab poques persones: en significança de humilitat: y per tal que no sen torbas lo sagrament de la missa. Euast: e Aloma foren vestits de humils vestidures. En sa companyia hauia persones sanctes: y de