Pàgina:Blanquerna (1521).djvu/20

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Hi ha un problema amb la revisió d'aquesta pàgina.

dela ciutat eren amats: y honrats. En tanta de gracia foren Euast: y Aloma en aquella ciutat: que los homens: y les dones trobauen en ells consell: y fauor: e consolacio en lurs necessitats.

Cap. III. com Aloma no tenint fills estaua trista: y pregaua a deu que lin donas per aquel seruissen. Y del raonament: que ague ab ella son marit Euast sobre de aço. Peron resta satisfeta: y contenta de tot lo que deu volria.

Molt temps estigueren Euast: y Aloma sens hauer fills: e hun jorn se esdeuengue que Aloma considera enlo trespassament desta present vida: e recordali com la intencio perla qual ella era entrada en orde de matrimoni fon / per tal que hagues fills: que fossen seruents de deu. Lauors los seus vlls foren en plor: y lo seu cor en tristicia: e dolor. pertal que no hauia fills: y entrasen en hun florit verger: que tenia en sa casa: y dauall hun arbre prop de huna bella font: ella se agenolla: e alli ella plora molt longament: preguant al sobiran deu: e senyor detot quant es: que ell per la sua sobirana pietat li volgues dar vn fill: lo qual fos al seu seruir: e que lanças del seu cor la gran tristicia: y pensament en lo qual era entrada per hauer fills.

Mentres que axi ploraua Aloma: e pregaua a deu del cel y dela terra: que la hois en ses pregaries / Euast (segons hauia acostumat) entra en lo verger: y veu a Aloma que ploraua molt en gran manera: del qual plor stigue molt marauellat: e dix estes paraules. Aloma (dix Euast) de que plorau: y perque stau trista: es alguna cosa: que yo puga fer. perque vos siau aconsolada: Molt me marauelle de vos queus vega axi plorar: y que la vostra cara significals meus vlls tan gran tristicia de cor. perque jamay hun dia yo no conegui en vos ningun senyal de tristor: ni de desplaer fins ara. Aloma amigua digau me que es aço: y om pensaua saber tot vostre desig. mas aran sembla que alguna cosa sia entrada en lo vostre pensament: la qual vos nom haueu descuberta.

Aloma considera lo que Euast son marit li deya: e hauia vergonya de descobrir li lo seu cor: perque molt lo temia: e amava. Mas pertal que Euast no entras en sospita: ni en algun duptos pensament contra ella / deslibera Aloma de dir a son marit la raho / perque ploraua: e dix. Senyor Euast per ningun temps de ma vida: apres de esser en vostre poder no tengui en mon cor pensament: ni desig quen costrengues en tanta manera com es ara lo desig de hauer fills. Perque gran tala seria si los bens que nosaltres possehim no hauien algun hereter: qui sia nostre fill. E gran gracia: e honor fa deu al home quant li dona fills a seruey seu: en losquals sia conseruat son nom: y son linatge. Y perço quant yo pense enla mort: e veig que no tinch fills: als quals romangua esta casa. E lo be: y la almoyna: que della ix noy ha quila matingua / non puch abstenir de plorar: nil meu cor per ningunes altres coses nos vol aconsolar.

Euast respos a Aloma: e dix li per la virtut de deu son creades totes coses a seruey del home: y deu no vol dar al home moltes coses desijades. Per tal quel home conegua lo seu gran poder: e voler. perque lhome haja pasciencia: e que susmeta sa voluntat a voler lo que la diuinal voluntat vol. Totes estes coses: e moltes altres fa deu a multiplicar ocasio: y manera: per la qual hom haja gran merit: per lo qual la diuinal justicia dega dar al home en la gloria de parais gran benauenturança: y com aço axi sia. folla es donchs la persona y