Pàgina:Còpia del jurament que presten los jurats de la ciutat de València (1596).djvu/10

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

fora de dita ylla: y que axi conue que la perſona que ha de anar a dita ylla, tinga tambe facultat de comprar forments en dites e altres parts de Italia fora de dita ylla de Sicilia, ſeguint lorde de les inſtructions que pera daço ſe acoſtumen de donar, com los temps ſien de manera que ſon meneſter ſemblants preuenciõs y altres pera que dita ciutat eſtiga ben prouehida y a preus mes comodos. Perços proposa, paciaus hi delliberar.

 E lo dit inſigne Conſell oyda y enteſa la dita propoſicio, en vnitat y concordia prouehix, dellibera y ordena, que la dita negociacio ſe continue ys proſegueixca continuament, en axi que en dita ylla totſtemps y ſens intermiſsio alguna hi haja de hauer perſona ab ſyndicat de la dita ciutat, que entenga en dita negociacio y compra de dits forments, com ſe conte en dita propoſicio, y que la dita perſona haja de eſſer nomenada per los magnifichs Iurats, Racional y Syndich, o la major part de aquells, ab quey haja per lo menys quatre de dits Iurats en la forma ſeguent, ço es, que los ſobredits ſe hajen de ajuſtar ſis meſos ans que acabe lo trienni de la perſona que eſta y per temps eſtara en dita ylla; e dins lo primer mes dels dits ſis meſos hajen e ſien tenguts y obligats de nomenar dita perſona conforme al dit ſtabliment del any Mil cinchcents quaranta ſet. y ſi dins lo dit mes no hauran fet dita nominacio, que dins huyt dies apres de paſſat dit mes ſien tenguts y obligats de conuocar a conſell general de dita ciutat, y repreſentar en aquell lo q̃ haura paſſat, a fi que dit inſigne Conſell puga nomenar la dita perſona dins lo temps que li parexera. Y que la dita perſona que axi reſpectiuamẽt ſera nomenada, haja de partir pera la dita ylla dins vn mes apres immediatamẽt que ſera feta dita nominacio. E que lo preſent ſtabliment y lo cõtengut en aquell, ſe haja de ajuſtar al jurament ordinari que los magnifichs Iurats acoſtumen de jurar caſcun any en la Seu de dita ciutat.