Pàgina:Còpia del jurament que presten los jurats de la ciutat de València (1596).djvu/3

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


LO IVRAMENT
dels Iurats de la ciutat de Va-
lencia, en poder del Batle gene-
ral, o de ſon lochtinent.


Còpia del jurament que presten los jurats de la ciutat de València (1596) (page 3 crop 2).jpg


Que be e feelmẽt procuraran e adminiſtrarã les coſes de la ciutat, e farã que tots los negocis que dita ciutat deura fer, ſe facen a feeltat del ſenyor Rey, e a bona vtilitat de la dita ciutat; e donaran bons e leals conſells ſegons los coſtums y ſtatuts de la dita ciutat, departint tot oy, amor, gracia, parenteſch, e vehinat; e celarã totes coſes que en ſecret, y en conſells, y en dictar ſentencies los ſeran deſcubertes; e guardaran la feeltat del ſenyor Rey; e obſeruaran e mantendran les coſtumes de la dita ciutat.

Còpia del jurament que presten los jurats de la ciutat de València (1596) (page 3 crop).jpg
OSALTRES t. etc. nominentur Iurats de la ciutat de Valencia, elets peral preſent any en lo procedent conſell, conſtituhits perſonalment dauant lo altar major de noſtra Senyora ſanta Maria de la Seu metropoli de la dita ciutat, de mentres ſe celebra la Miſſa major, poch ans de la liço del ſant Euangeli, jurau per noſtre Senyor Deu Ieſus, e per la Creu, e per los ſants Euangelis de aquell, per caſcu de voſaltres corporalment tocats, en preſencia del poble de la dita ciutat, en poder e mans de t. nominetur conſeller de ſa Mageſtat del Rey noſtre ſenyor, e per la dita Mageſtat Batle general del Regne de Valencia, en preſencia de mi t. notari Scriua dels Iurats, e Conſell de la dita ciutat de Valencia, axi com a publica perſona, ſtipulant e rebent aqueſtes coſes en nom, lloch, e veus de tots aquells de quis pertany, e pertanyer pot e deu: que aytant com tendreu e regireu la dita ciutat per lo dit ſenyor Rey, be e feelment procurareu e adminiſtrareu les coſes de aquella; e fareu que tots los negocis que la ciutat damunt dita deura fer en qualque manera, ſe facen a feeltat del dit ſenyot Rey, e a be y vtilitat de la dita ciutat: e dareu bons e leals conſells, ſegons los coſtums e ſtatuts de la dita ciutat, gitats e departits tot oy, amor, gracia, parenteſch, e vehinat: e celareu totes coſes en ſecret, e en conſells, e en dictar ſentencia o ſentencies, a noſaltres ſeran deſcubertes; e totes aqueſtes coſes e ſengles de aquelles obſeruareu a bona fe, e ſens tot engany, art, e mal enginy; e guardareu la feeltat del dit ſenyor Rey; e obſeruareu, e mantendreu les coſtumes de la dita ciutat.