Pàgina:Còpia del jurament que presten los jurats de la ciutat de València (1596).djvu/8

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
ij  

Auant en lo primer capitol de les ordinacions fetes a 21. de Octubre 1588. eſa prouehit en qual forma han de anar.

 Item que caſcu dels magnifichs Iurats caſcun dia que vinga a la ſala de la dita ciutat, o los dies de feſta a alguna ygleſia particular, vaja e ſia obligat de anar ab lo capiro anant, ſtant, y tornant; ſi yra a cauall, ab ſcuder a cauall; ſi yra a peu, ab ſos criats ben acompanyat. E lo deia que yra a la Seu al Offici, vaja ab gramalla.

iij  

Que no paſſejen per Valencia, ni vajen en negoci particular de plets, o altres ſemblants, ſino es anar a paſſejar fora la preſent ciutat. Y ſi volran anar a viſitar algu parẽt o amich, vajen ab ſombrero, y ab la cautela poſſible.

 Item que durant lo temps de la Iuraderia, fora de les hores que ha de anar a la dita ſala, e los dies de feſta a Miſſa e Veſpres, ningu dels dits magnifichs Iurats no paſſege per Valencia, ni vaja en ningun negoci particular de plets, o altres ſemblants. E ſi volra anar a paſſejar fora la preſent ciutat, ho puga fer de la manera que volra. E ſi volra anar a viſsitar algun parent, o amich, vaja ab ſombrero ab tota la cautela poſsible.

iiij  

Penes cõtrals que no guardaran les coſes prouehides ab los pñts capitols: y la forma de la execucio y applicacio de auqelles eſa auant en lo iiij. capitol de les ordinaciõs fetes a 21. de Octubre 1588.

 Item, que ſi algu dels dits magnifichs Iurats dexara de ferſe dos gramalles en la forma deſus dita, o anar fora lo orde ſobredit, pague deu liures al comu de la dita ciutat per al comu de aquella: les quals puguen eſſer repetides dauant lo magnifich Racional a inſtancia dels altres magnifichs Iurats, o qualſeuol de aquells, o del Syndich o Subsyndich de dita ciutat.

v  

Que los Iurats al temps de ſon juramẽt juren guardar les pñts ordinacions a la letra: y lo Racional, Syndich, e Subſyndich les jurẽ lo ſendema de les feſtes de Paſqua de Pentecoſtes.

 Item, que tots los magnifichs Iurats al temps de ſon jurament juren ſeruar y guardar les preſents ordinacions a la letra: e los dits Racional, Syndich, e Subsyndich los juren axi mateix lo ſendema de les feſtes de Paſqua de Pentecoſtes; e que sia donat copia del jurament a caſcun dels magnifichs Iurats. E com foſſen preſents, juraren tots los magnifichs Iurats, Racional, e Subsyndich de fer e ſeruar les dites ordinacions, començant del primer dia de Nadal primer vinent e any Mil cinchcents ſixanta tres.

Teſtimonis foren preſents a les dites coſes lo
magnifich micer Marti Pons major de dies ca-
ualler, Doctor en caſcun dret; e lo honorable
Pere Girbau ſcriuent, habitadors de Valencia.