Pàgina:Còpia del jurament que presten los jurats de la ciutat de València (1596).djvu/7

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

afforrades les manegues de vellut negre, y ab freſos de or: E com conuinga e importe molt que los dits magnifichs Iurats vajen ab la auctoritat y reputacio que ſos carrechs y perſones mereixen, ſenyaladament repreſentant aquells tota la preſent ciutat y tot lo dit Regne, ſegons dit es, com a cap de aquell; la qual es vna de les principals e importants ciutats de Spanya; e no ſia juſt ni a raho conforme que ja que los dits magnifichs Iurats dexant ſos negocis y affers, entenen en ſeruir a la dita ciutat, ſoſtenint los treballs que la experiencia ha moſtrat y moſtra que ſoſtenen axi de dia com de nit, per lo que conue a la dita ciutat, vtilitat e benefici publich; deſpenguen ſa hazienda per anar ab la auctoritat y reputacio que conue que vajen toſtemps que aquells exiran de ſes caſes axi pera anar a la ſala de dita ciutat e cambra de conſell ſecret, com a qualſeuol altres parts. Perço inſeguint lo poder ad aquells donat per lo conſell general celebrat a cinch dels preſents mes e any, e comunicat dit negoci ab los magnifichs catorze del quitament vna e diuerſes vegades, ordenen los capitols e ordinacions inmediate ſeguents.

  j
Que de la feſta de Tots ſancts 1562. en auant ſien donades a caſcu dels Iurats cc lliures, ço es c lliures al Corpus, y c liures pera la feſta de Tots ſancts, per a q̃ caſcu de aquells ſe faça dos gramalles, la vna de domas carmeſi, pera la feſta del Corpus; y laltra pera la feſa de Tots ſancts de drap fi de poll de grana, ab girades de vellut, ab freſos de or en la forma acoſtumada.
 Primerament en virtut del poder del magnifich Conſell celebrat a cinch del preſent en preſencia y aſsiſtencia dels magnifichs moſſen Miquel Nofre Claramunt, moſſen Frances Beneyto, moſſen Melchior Mont, moſſen Benet Dartes Cauallers; en Miquel Hierony Garcia, en Pere Ioan Nauarro, en Bernat Simo, en Hierony Tagell, en Nicolau Vernegal, en Nicolau Benen Cirera, e en Miquel Hierony Daſsio inſtadors del quitament, feta conuocacio de tots los catorze; prouehixen que de la feſta de Tots ſancts prop paſſada en auant ſien donades a caſcu dels magnifichs Iurats per lo Clauari comu de la dita ciutat doscentes liures, ço es cent liures al Corpus, e cent liures pera la feſta de Tots ſancts, pera que caſcu de aquells ſe faça dos gramalles, la vna pera la feſta del Corpus de domas carmeſi, y laltra pera la feſa de Tots ſancts de drap fi de poll de grana, ab girades de vellut, ab freſos de or, en la forma acoſtumada: les quals gramalles hajen de portar dies de Conſells generals, feſtes principals, proceſſons, y en altres parts a temps acoſtumats q̃ aquells ordenarã entre lany deurey anar.