Pàgina:Còpia del jurament que presten los jurats de la ciutat de València (1596).djvu/6

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
Iuren vna ordinacio feta a 21. de Octubre 1588. ſobre lo veſtir y anar acõpanyats los Iurats. Item jurau vna ordinacio feta a vint y hu de Octubre Mil cinchcents huytanta huyt, parlant del veſtir, y anar acompanyats los Iurats.

Iuren altra ordinacio feta a 28. de Setembre 1594. ſobre com han de anar ab gramalles o chia, per temps de deu anys..  Item jurau una ordinacio feta a vint y huyt de Setembre Mil cinchcents noranta quatre, parlant del modo que haueu de anar portant gramalles o chia, durant lo temps dels deu anys mencionats en dit ſtabliment. Si Deu vos ajut, e los quatre ſancts Euangelis de aquell.Die Lunæ xiiij. menſis Decembris
anno a nat. Dñi. M. D. Lxij.


Ordinaciõs fetes en lo tẽps del augment o conſtitucio de docentes liures a caſcu dels Iurats, pera les dos gramalles.
Jurament1596-06.png

OTS los magnifichs Iurats, Racional, e Subſindich de la ciutat de Valencia, ajuſtats en la cambra del conſell ſecret, attes que en los Conſells generals celebrats a tres de Abril, e a vint y tres de Iuny del any Mil quatrecẽts ſetze, fonch ſenyalat ſalari de cent liures caſcun any a caſcu dels magnifichs Iurats, ab que caſcu de aquells ſe hagues de fer dos veſtits durant lo any de ſa juraderia, en la forma e manera en la dita delliberacio mencionada: E conſiderat que en lo dit temps les dites cent liures eren ſufficients pera que caſcu dels dits magnifichs Iurats ſe pogues fer los dits dos veſtits, y encara portar vn ſcuder darrer de ſi a cauall, perço que en lo dit temps les ſedes, draps, y altres coſes de que los dits magnifichs Iurats ſe ſenyalauen, valien a preu molt moderat, y los viures eren molt mercats; e lo que en dit temps valia deu per exemple, ara val trenta y mes; per hon en el temps de ara los dits magnifichs Iurats no poden anar ab la auctoritat y reputacio de ſes perſones, ni com conue als officis e carrechs que aquells regixen y adminiſtren repreſentant tota la preſent ciutat, y encara tot lo preſẽt regne com a cap principal de aquell: com les dites cent lliures que en lo dit temps foren ſenyalades a caſcu dels dits magnifichs Iurats, no ſien ſufficients ni baſtants a pagar lo coſt dels dos veſtits que caſcu de aquells ſe fa, e acoſtuma de fer, lo hu de domas carmeſi ab freſos de or, y lo altre de drap de grana