Pàgina:Còpia del jurament que presten los jurats de la ciutat de València (1596).djvu/5

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
treu, o diſpenſareu, ſots les penes en aquells appoſades, ſino en la forma e manera que lo conſell de la dita ciutat volra, diſpenſara, e ordenara.

Que tendran e ſeruarã vna prouiſio de conſell, quels depoſits vinguen en poder del clauari dels quitamẽts, e juren los ſtatuts fets a 14. de Dehẽbre 1562. ſobre lo orde del veſtir dels Iurats.  E encara jurau tenir e ſeruar vna prouiſio de conſell feta ſots cert kalendari, quels depoſits vinguen en poder del Clauari de quitaments. E ſobre lo fet del voſtre veſtir jurau los ſtatuts fets per lo Conſell de dita ciutat a catorze del mes de Dehembre any mil cinchcents ſixanta dos, on es ordenat lorde ques deu tenir en lo veſtir dels Iurats.

Que tendrã e ſeruaran vna prouiſio feta per lo cõſell, q̃ no reuocaran, mudaran, diſpẽſaran, apliaran, gloſaran, e interpretarã los capitols fahents ſobre lo quitament, ans aquells obſeruaran a la letra; ſino en la forma que lo dit conſell diſpẽſara, ordenara, e manara.  E encara jurau tenir e ſeruar vna prouiſio feta per lo Conſell ſots cert kalendari, que no reuocareu, mudareu, diſpenſareu, ampliareu, gloſareu, e interpretareu los capitols fets per lo dit Conſell, ne algu de aquells, e coſes en aquells contengudes, per alguna via o manera, directamẽt o indirecta, fahents ſobre lo dit quitament, ans aquells obſeruareu a la letra; ſino en la forma e manera que lo dit Conſell diſpenſara, ordenara, e manara, ſegons dit es.

Que executaran y executar faran les penes contẽgudes en los capitols otorgats als pellers lo darrer de Setembre 1443. y no faran gracia o remiſsio.  Ivrav mes auant que executareu e executar fareu complitament e de fet totes les penes contengudes en los capitols atorgats lo darrer dia del mes de Setembre del any Mil quatrecents quaranta tres als pellers, que puixen tallar en certa forma. E de aquelles o de alguna part de aquelles no fareu gracia o remiſsio alguna directament o indirecta.

Que ſeruaran e tendran les ordinacions y addiciõs darrerament fetes en la ſentencia dels amprius, per acre de Cort del any 1459.  Item jurau encara, ſeruar e tenir les ordinacions e additions darreramẽt fetes en la ſentencia dels Amprius per acte de cort fet en les corts darrerament celebrades en la preſent ciutat de Valencia per lo molt alt ſenyor Rey en lo any Mil quatrecents cinquanta nou.

Que ſeruaran, effectuaran, y cõpliran lo contengut en lo ſtabliment fet per lo conſell a 28. de Febrer 1585. ſobre la electio de la perſona q̃ ha de aſsiſtir en Sicilia.

 Item jurau ſeruar, effectuar y complir lo contengut en lo ſtabliment fet per lo Conſell de la preſent ciutat a vint y huyt de Febrer Mil y cinchcents huytanta cinch, de e ſobre la electio de la perſona que ha de aſsiſtir en Sicilia per la preſent ciutat.