Pàgina:Cansons de la terra (1871).djvu/25

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


que per conservar la Fé—havéu de restar assí.
Quan se vindrá la jornada—Jo vos vindré á cercar,
y vos donaré una vida,—la qual sempre durará.
 Quan aniréu per lo Mon—predicant la Santa Fé,
Deixebles, ab lo meu nom—destruiréu á Llucifè':
y en mostrarli la Creu mia—ahon me posarán demá,
ahont se vulla que sia,—ab lo meu nom fugirá.»
 Contempláulo dins del hort—com estava agenollat,
aguardant la trista mort—ab tanta humilitat.
Los Sants Pares y Profetas—may cessavan de clamar:
«Jesus, puig lo temps se acosta,—veníunos á llibertar.»
 La segona oració—ne va fer lo Fill de Dèu,
quan lo Calzer de passió—li aportá Sant Miquel.
«Acceptáulo, Jesus Dèu,—que aquesta n' ha de passar
la vostra Santa Persona,—si lo mòn voléu salvar.»
 Quan Jesus hagué aceptat—lo Calzer de passió,
se girá á sos Deixebles,—que dormian de tristor:
«Esta nit los meus Deixebles,—tots me voliau aydar,
ara solament una hora—ab mí no podeu vetllar.
 Despertáu los meus Deixebles—y direm Oracions,
que Déu nos de paciencia—en nostras tribulacions.
Lo enemich del Fill del Home—esta nit no dormirá,
per guiar que 'l Fill del Home—lo pugan crucificar.
 Lo enemicho may ha sabut,—ni entés perfectament,
que Jo sia la virtut—del Pare Omnipotent;
ni entendre lo Misteri—de la Santa Trinitat
á fins que lo meu Deixeble—falsament me haurá besat.
 Ja se acostan las tenebras,—pero anemsen aviat,
que ja sento las cadenas—ab que tinch de ser lligat:
qui tindrá coltell ó gladi—bé lo podrá guardar,
perque tots son gent de armas—los que'm venen á cercar.»
 Llavors Judas arribá—ab los Jueus ab grans crits,
Jesu-Christ lo va parlar:—«¿qué cercáu los meus amichs?»
Ells llavors cauhen en terra—en sentir Jesus parlar,
fins gue plagué á Jesus—ningú d' ells se va aixecar.
 «Diumenge era ab vosaltres—que'm feyau mòlt gran honor,
ara veniu tots ab armas,—com si fos un malfactor.»
Ell los diu: «veniume á pendre—que'us ne dono llibertat,
cumplit se han las Profecías—del que está profetisat.»
 Llavor Judas lo besá—á la galta preciosa;
prestament se va acostar—aquella gent rabiosa: