Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/397

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


recullir; mas recullis en Ferran Ximenis Darenos e en Ferran Daunes e en Corberan Dalet e en Pere Daros e en Pere de Logran, e molts daltres cauallers e adalils e almugauers. E axi com foren recullits, foren entre galees e lenys e naus e terides XXXVI veles: e hach hi mil e cinchcents homens a cauall per escrit, arreats de totes coses, saluant de caualls. E hach hi be IV milia almugauers e be mil homens de peu qui eren menys dels galiots, e dels mariners qui eren del nauili: e tots aquests eren Cathalans e Aragonesos, e la major part menauen llurs mullers o llurs amigues e llurs infants. E axi presseren comiat del senyor rey e partirensen a la bona hora de Macina ab gran alegre e ab gran pagament.


CAPITOL CCII.
Com lo magaduch pres terra a Maluesia e passa en Constantinoble hon fo be acullit per lo emperador e son fill; e com Cathalans e Genouesos hagren brega, en que muriren be tres milia Genouesos.

Puix deus donals bon temps, e dins pochs dies presseren terra a Maulesia; e aqui trobaren qui los feu molta donor, els fo donat gran refrescament de totes coses. E trobaren aqui manament del emperador, que dretament sen anasen a Constantinoble, e axi ho compliren; que partiren de Maluesia e anarensen a Constantinoble.

E com foren a Constantinoble, lemperador lo pare e lo fill los reeberen ab gran goig e ab gran plaer, e totes les gents del emperi; mas si ells ne eren alegres, los Genouesos ne eren dolents; que be veyen, que si aquesta gent hi duraua, que ells hauien perduda la honor e la senyoria que ells hauien en limperi; quel emperador no gosaua fer sino ço que ells volien, e daqui auant nols prearen res. Queus dire? Les noces se faeren, que lo magaduch pres per muller la naboda del emperador qui era de les belles donzelles e de les sauies del mon, e hauia entro a XVI anys: e les noces se faeren ab gran alegre e ab gran pagament, e fo feyta paga a tot hom de quatre mesos.

E dementre que aquesta festa era tant gran, Genouesos per