Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/543

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


ell llexa lo noble en Falip de Saluça entro ab CCC homens dacauayll de noslra gent soldaus, e axi mateix dapeu romangueren a sou del senyor rey, e foren entro a mil. E feyt tot aço, pres comiat del iutge e del noble Falip de Saluça e del noble en Berenguer Carros e dels altres, e recullis ab madona la infanta, ab tota la host e ab tot lestol, e tornasen en Cathalunya sa e alegre ab gran honor. E pres terra a Barcelona hon troba lo senyor rey e madona la regina e lo senyor infant en Ioan, arquebisbe de Toledo, son frare, e el senyor infant en Pere e el senyor infant en Ramon Berenguer e el senyor infant en Falip, fill del senyor rey de Mallorques, e tots los capdals de Cathalunya qui si eren ajustats per ordonar, que trametessen secors al senyor infant en Serdenya. E com lo senyor infant e madona la infanta hagren presa terra aqui a la marina hon fo lo senyor rey e tots los infants e madona la regina, que aqui los reeberen ab gran honor. Queus dire? que la festa fo molt gran a Barcelona e per tota Cathalunya e Arago e el regne de Valencia e el regne de Murcia e a Mallorques e en Roseyllo, qui totes les gents faeren de la venguda del senyor infant e de madona la infanta. E aqui lo senyor rey e lo senyor infant faeren molts dons e gracies a tuyt aquells qui eren venguts ab lo senyor infant, e cascuns tornarensen alegres e pagats entre llurs amichs.


CAPITOL CCLXXX.
Com lo senyor rey en Sanxo de Mallorques passa desta vida e llexa hereu son nabot linfant en Iacme, fill del senyor infant en Ferrando; e com fo sebolit a Perpinya a la esgleya de sent Ioan.

Si que no ana a molt de temps, que aço fo estat, quel senyor rey de Mallorques hach malautia. E era sen anat per les calors en Sardanya en un lloch que ell se delitaua molt, qui ha nom Formigueres, e aqui ell passa daquesta vida, de que fo gran tala, que james no naixque senyor que en si hagues mas de veritat e de justicia, que en ell hauia: e pot hom dir dell ço que