Pàgina:Crónica del Rey en Pere e dels seus antecessors passats (1885).djvu/189

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


foren aytals, com yo ho entes, de Catalunya e de Arago:

En Rois Eximen de Lluna; -En Guillem de Castellnou; -En Pere de Queralt; -En Eximen d'Arteda; -Rol de Manuel; -Renau de Limotges, jutje; -Arnau Roger, comte de Pallars; -N'Armengol, comte d'Urgell; -Pere Fernandes, germa del rey En Jaume; -Pere, fill del rey; -Llop de Lluna; -Ponç de Ribelles; -Sanç d'Entillo; -Pere Arnau de Botonat; -Alaymy de Lenti, del regne de Cecilia, mestre justiciari; -Aldori de Vintimilla, comte de Iscla; -Fraderich de Mosca, comte de Albaregal; -Rotlan de Piol; -Galter de Caletagiron; -Bernard Roger de Eril; -Roger de Lluria; -Lope Ferrandes de Atrosillo; -Berenguer de Monpao; -Pere Garces d'Arenos; -Bertran de Bellpuig; -Guillem de Besora; -Garces de Resur; -Eximen Llop de Boil; -Ramon de Molina; -Simon Desllor; -Leyalci Ivaço de Gavalur;-Gil de Monvaga; -Guillem Arnau de Juber; -Berenguer de Foga; -Galceran de Vilafranca; -Ramon de Cortada; -Jaume de Oblites; -Guerau Docent; -Esteva Novis; -Blasco de Alago, gendre del rey.
 Dels quals de aquets cavallers n'i hach sis fels de la part del rey d'Arago e altres sis de la part del rey Carles. Los quals sis de la part del rey d'Arago foren, per ordenar la batalla, e el fet, aquests: En Guillem de Castellnou; -En Rois Eximen de Lluna; -En Pere de Queralt; -Eximen d'Arteda; -En Rol de Manuel; -Renau de Limotges, de Mecina. -Aquests sis cavallers fels e jurats, ab altres sis de la part del rey Carles, ordenaren tot lo fet de la batalla en aquesta manera que ara oirets.
 Primerament ordenaren: que la batalla ques fes a Bordeu, qui es del rey d'Anglaterra, axi quel rey d'Anglaterra o son procurador hi sia en tal guisa apparellat que puxa assegurar la batalla e tots cells qui hi seran.
 Encara, los dos reys hi sien lo primer jorn de juny; e aquell qui hi fallis que no y fos aquell jorn, que fos tengut per falç e per deslleal, e que no fos tengut per rey null temps, ne aportas senyera ne senyal, ne cavalcas ab companyo.
 Encara, que nengu no y fes nenguna res per que la batalla romangues; e si ho fes que fos aytal com ja havets oit.
 Encara, que negun dels reys no dega venir ab grans companyes